UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Maryam Syafiqha Mohd Sayuti
Title :Kajian kepimpinan dalam teks Hikayat Melayu@Sulalatus Salatin 'Long Version' versi Tengku Said
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kepimpinan  berdasarkan  pembesar-pembesar zaman  Kesultanan  Melayu  Melaka  dalam  teks  Hikayat  Melayu  @  Sulalatus  Salatin versi   Tengku  Said  ‘Long  Version’.  Ciri-ciri  kepimpinan  Islam  yang  diperkenalkan Abdul  Wahab  dan   Teori  Kepimpinan  Transformasional  Bass  dan  Avolio  digunakan sebagai   kerangka   konseptual    kajian   ini.   Kajian   ini   juga   menganalisis   ciri-ciri kepimpinan   yang   dimiliki   oleh    pembesar-pembesar   yang   agung   semasa   zaman kesultanan Melaka. Kaedah kualitatif yang  digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kepustakaan yang berfokus kepada pembacaan yang teliti ke  atas teks Hikayat Melayu @  Sulalatus  Salatin  versi  Tengku  Said  ‘Long  Version’.  Data   dianalisis  dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dibina dengan menggabungkan ciri-ciri  kepimpinan  Islam  dan  ciri-ciri  kepimpinan  transformasional.  Ciri-ciri  kepimpinan Islam   terdiri  daripada  optimisme,  beriman,  syura,  teladan  yang  baik,  adil,  matang dalam  tindakan, kekuatan sifat dalam dan perhatian orang bawah   manakala ciri-ciri kepimpinan   transformasional  terdiri  daripada  stimulasi  intelek,  pengaruh  ideal  dan pertimbangan   individu.  Analisis  secara  deskriptif  menjelaskan  ciri-ciri  kepimpinan yang  dimiliki  oleh   pembesar-pembesar  yang  terdapat  dalam  teks  agung  ini.  Hasil kajian    menunjukkan    bahawa     pembesar-pembesar    Melaka    memiliki    ciri-ciri kepimpinan   berlandaskan   konsep   dan    ciri-ciri   kepimpinan   iaitu   Akal/Stimulasi Intelek,  Akhlak/Pengaruh  Ideal  dan   Adab/Pertimbangan  Individu.  Kesimpulannya, data empirikal kajian menunjukkan bahawa teks Hikayat  Melayu telah menonjolkan ciri-ciri  kepimpinan  Islamik  dan  transformatif  oleh   pembesar-pembesar  Melaka. Implikasi kajian menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh  pemimpin pada zaman   kesultanan   Melayu   Melaka   bukan   sahaja   bergantung   kepada    kekuatan ketenteraannya bahkan bergantung kepada ciri-ciri kepimpinan yang telah ada dalam diri masing-masing.  

References

A.  Samad  Ahmad.  (2005).  Edisi  pelajar  Sulalatus  Salatin  Sejarah  Melayu.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahawa dan Pustaka.

 

Abdul  Ghani  Abdullah.,  Abd.  Rahman  Abd.  Aziz.,  &  Mohammed  Zohir  Ahmad. (2008).   

Gaya-gaya   kepimpinan   dalam   pendidikan.   Kuala   Lumpur:   PTS Professional Publishing Sdn. 

Bhd.

 

Abdul  Wahab.  (1992).  Konsep  kepimpinan  dalam  Islam:  Pesanan  seorang  Dai.

Petaling Jaya: Ehsan Ilmu.

 

Abdullah Hassan., & Ainon Mohd. (2003). Teori & teknik kepimpinan: Edisi kemas kini. Petaling Jaya: 

PTS Professional.

 

Ali  Ahmad.  (1994).  Pengantar  pengajian  kesusasteraan.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan 

Pustaka (DBP).

 

Arba'ie  Sujud.,  Salihah  Razak.,  &  Siti  Rabiatul  Adawiah  Jaffar.  (2015).  Pemikiran 

politik:    Pemimpin    dan    kepemimpinan    dalam    novel    Shahnon    Ahmad. International 

Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 3(1), 67-78.

 

B.  Maptuhah  Rahmi.  (2014).  Pengaruh  kepemimpinan  transformasional  terhadap organizational   

citizenship   behavior   dan   komitmen   organisasional   dengan mediasi  kepuasan  kerja  (Studi  

Pada  Guru  Tetap  SMA  Negeri  Di  Kabupaten Lombok   Timur).   E-Jurnal   Manajemen   Universitas 

  Udayana.   Indonesia: Universitas Udayana.

 

Bazrul  Bahaman.  (2015).  Konsep  rakyat  dan  peranannya  terhadap  dalam  negara.

Jurnal Peradaban Melayu, 10,123-134.

 

Braginsky,  V.  I.  (1994). Erti  keindahan  dan  keindahan  erti  dalam  kesusasteraan Melayu 

klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Chua  Yan  Piaw.  (2006).  Kaedah  penyelidikan.  Selangor:  McGraw-Hill  (Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Dahari Derani. (2010). Kepimpinan.  Skudai: Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

 

Dinda Leo Listy. (2009).   Novel ular keempat karya Gus TF Sakai: Sebuah analisis struktural.  

Tesisi  Sarjana  Sastera.  Inodesia:  Fakultas  Sastra  dan  Seni  Rupa, Universitas Sebelas Maret.

 

Fiedler, F. E. (1967). A Theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill. 

 

Gary, Y. (2000). Leadership in organization. Alih bahasa: Udaya Yusuf. Kepimpinan

Dalam Organisasi. Penerbitan Prenhallindo, Jakarta.

 

Gary, Y. (2009). Kepimpinan dalam organisasi. Edisi Kelima. Penerbit: PT Indeks,

Jakarta.

 

Hailan Salamun., Hamdan Aziz., Fadzli Adam., Mustakimah Husein., Nik Anis

Suhaila Nik Mohd., & Rofishah Rashid. (2017). Kepemimpinan politik Melayu

membangunkan masyarakat bertamadun. Proceeding of International

Conference of Empowering Islamic Civilization. Research Institute for Islamic

Product and Malay Civilization (INSPIRE) Universiti Sultan Zainal Abidin

(UniSZA) ISBN 978-967-0899-70-1 (2017), http: //www.inspire.unisza.edu.my

 

Hamzah Hamdani. (peny) (1988). Konsep dan pendekatan Sastera. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP).

 

Harun Mat Piah. (2006). Kesusasteraan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka (DBP).

 

Ishak Mad Shah. (2006). Kepimpinan dan hubungan interpersonal dalam organisasi.

Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Jumali Hj. Selamat. (2001). Cerminan sosial dan nilai murni dalam novel-novel

remaja. Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang diterbitkan. Fakulti Bahasa Moden

dan Komunikasi.Universiti Putra Malaysia.

 

Kamus Dewan. Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kassim Ahmad., & Noriah Mohamed. (1997). Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur:

Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kassim Ahmad. (1964). Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

M. Khalid Taib. (1993). Konsep dan kedudukan wira dalam teks Melayu klasik

terpilih: Satu tinjauan dari sudut etika sezaman dan universal. Kuala Lumpur:

Dewan Bhasa dan Pustaka.

 

Mana Sikana. (1983). Esei dan kritikan drama. Bangi: Penerbit UKM.

 

Mana Sikana. (1998). Kritikan sastera moden: Teori dan pendekatan. Selangor: Fajar

Bakti.

 

Mana Sikana. (2009). Kritikan sastera Melayu moden. Penerbit Pustaka Karya.

 

Mary Sungai Anak Entulu. (2015). Penerapan nilai murni melalui Hikayat Hang

Tuah dalam membangunkan modal insan pelajar. Latihan Ilmiah yang tidak

diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Matthew, R. F., & Gilbert, W. F. (2000). Leadership amid the constraints of trust.

Leadership & Organization Development Journal, 21(2),102-109.

 

Mazlina Harun. (2001). Sejarah sebagai pengajaran moral dalam konteks historigrafi

Melayu: Satu interpretasi terhadap Hikayat Raja Pasai dan Sejarah Melayu.

Ijazah Sarjana Sastera yang diterbitkan. Pulau Pinang: Universiti Sains

Malaysia.

 

Mohammad Rosli Saludin. (2009). Teromba sebagai alat komunikasi dalam

kepimpinan adat perpatih. Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd

 

Mohamad Zuber Ismail., Sara Beden., & Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2015).

Keintelektualan pemikiran Melayu dalam cerita lipur lara: Penelitian awal

berdasarkan perspektif pendekatan pengurusan. Journal of Business and Social

Development Volume 3 Number 2, September 2015: 1-16. Terengganu: Penerbit

Universiti Malaysia Terengganu.

 

Mohammad Asri Zakaria. (2015). Pembangunan modal insan melalui nilai

kepimpinan dalam teks Sulalatus Salatin. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan.

Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan

Komunikasi.

 

Mohammad Syafiq Mohd Rasnan. (2016). Unsur pemikiran kreatif dalam Sulalat Al-

Salatin. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan

Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Mohd Jalani. (2003). Gaya kepimpinan jurulatih bola sepak bagi pasukan di daerah

Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tesis Sarjana Fakulti Sains Sukan yang

diterbitkan. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd Musleh. (1996). Stail kepimpinan pengetua sekolah berasrama penuh dan

kaitannya dengan kepuasan bekerja guru. Tesis Sarjana Pendidikan yang

diterbitkan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohd Najib Abdul Ghafar. (1999). Penyelidikan pendidikan. Skudai: Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Mohd Nazrisham Mat Nawi. (2008). Unsur kepimpinan Islam dalam puisi Melayu

tradisional. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan

Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Mohd Rumaizuddin Ghazali., Mahazan Abdul Mutalib Ahmad., & Najaa' Mokhtar.

(2012). Etika kepimpinan menurut pandangan al-Mawardi menerusi buku al-

Ahkam al-Sultaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah. Jurnal International

Conference on Islamic Leadership-2 (iCiL-2) 2012. Faculty of Leadership and

Management: Universiti Sains Islam Malaysia.

 

Muhammad Haji Salleh. (2010). The epic of Hang Tuah Malay great work. Kuala

Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

 

Muhammad Yusoff Hashim. (2017). Hikayat Siak legasi tradisi gemilang Kesultanan

Melayu-Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Norazimah Zakaria., & Mazarul Hasan Mohamad Hanapi. (2016). Konsep taat setia

sebagai petunjuk masa depan melalui karya agung sebagai model jati diri

bangsa Melayu. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship

(GBSE). 2(2), 173-182.

 

Norazimah Zakaria. (2013). Melihat peranan pengarang dalam Teks Hikayat Melayu

atau Sejarah Melayu “Long Version” Versi Tengku Said. Tanjong Malim:

Universiti Pendidikan Sultan ldris.

 

Norazimah Zakaria. (2011) Kajian teks Hikayat Melayu versi Tengku Said. Tesis

Ijazah Doktor Falsafah yang diterbitkan. Petaling Jaya: Universiti Malaya.

 

Norazimah Zakaria. (2016). Kanon Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Norhafiza Yaacob. (2017). Unsur nilai ketaatan melalui watak utama dalam Hikayat

Hang Tuah. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. Tanjong Malim: Universiti

Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Nur Asira Nordin (2017). Kepimpinan Raja dan Bendahara dalam Hikayat Pahang

berdasarkan teori sosiologi sastera. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan.

Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan

Komunikasi.

 

Ralph, M. S. (1974). Handbook of leadership: A survey of the literature. New York:

Free Press. McCall.

 

Dubin, R. (1958). Working union-management relations. Englewood Cliffs, N. J.:

Prentice-Hall, Inc.

 

Tannenaum, R., Irving R. W., & Massarik, F.(2013). Leadership and organization. A

behavioral science approach. England: Routledge Publisher.

 

Robiah Kulop Hamzah. (2001). Pimpinan. Petaling Jaya: PTS Publications &

Distributors.

 

Salinah Ja'afar. (2013). Simbol kebesaran daulat, mahkota dan keris dalam Hikayat

Hang Tuah. Jurnal Melayu, 11, 99-109.

 

Salmah Jan Noor Muhammad. (2014). Strategi utusan kerajaan dalam menjalin

hubungan diplomatik pada zaman kesultanan Melayu. Pendeta, 5, 111-137.

Dicapai dari http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/35482/1/35482.pdf

 

Salmah Jan Noor Muhammad. (2015). Strategi utusan kerajaan dalam menjalin

hubungan diplomatik pada zaman Kesultanan Melayu. Jumal Pendeta, 5, 113-

140.

 

Samad Ahmad. (1997). Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Edisi Pelajar. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Shellabear, W.G. (1977). Sejarah Melayu. (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

 

Siti Aisah Murad. (1993). Konsep wira dalam sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Suhana Sariff .(2014). Kewibawaan Tokoh-Tokoh Merujuk Teks Sejarah Melayu dan

Hikayat Hang Tuah Dalam Mengatur Strategi Mengelak Perang. Latihan

Ilmiah. Universiti Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Suhana Sariff. (2014). Kewibawaan tokoh-tokoh merujuk teks Sejarah Melayu dan

Hikayat Hang Tuah dalam mengatur strategi mengelak perang. Latihan Ilmiah.

Universiti Pendidikan Sultan Idris: Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

 

Tengku Intan Marlina. (2013). Simbol kebesaran daulat, mahkota dan keris dalam

Hikayat Hang Tuah. Jurnal Melayu, 11, 99-109.

 

Tengku Nasaruddin Said Effendy. (2000). Pemimpin dalam ungkapan Melayu. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Yusoff Hashim. (2008). Hang Tuah Wira Melayu. Melaka: Institut Kajian Sejarah

dan Patriotisme Malaysia (IKSEP).

 

Zaharah Hassan., Abu Daud Silong., & Nazri Muslim. (2009). Kepimpinan beretika

dan kecemerlangan organisasi dalam perkhidmatan awam. Fakulti Pengajian

Pendidikan: Universiti Putra Malaysia.

 

Zainal Abidin Borhan. (2012). Wa’ad, wasiat dan nasihat dalam Sulalat Al-Salatin:

Iktibar untuk kepimpinan Melayu. Jurnal Elmtiyaz. Selangor: Universiti Sains

Islam Malaysia.

 

Zubir Idris. (2011). Etnosentrisme Melayu dalam sulatus salatin (Malay etnocentrism

in sulalatus salatin). Jurnal Melayu, 7, 107-120.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)