UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Farizah Hashim
Title :Pengaruh media sosial terhadap kesalahan tatabahasa dalam penulisan karangan bahasa melayu murid tahun lima
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2019
Notes :with CD
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   kes   ini   bertujuan   mengkaji   pengaruh   media   sosial   terhadap   kesalahan tatabahasa  dalam  penulisan  karangan  Bahasa  Melayu  murid  tahun  lima  daripada perspektif  guru. Instrumen soal selidik digunakan untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap  pengaruh  media   sosial  berdasarkan  kesalahan  tatabahasa  dalam  penulisan serta  mengenal  pasti  cara  guru   mengatasi  kesalahan  berkenaan.   Seramai  35  orang responden  terdiri  daripada  guru  Bahasa   Melayu  dalam  daerah  Kuala  Pilah  telah dipilih  secara  persampelan  bertujuan  berdasarkan   ciri-ciri  tertentu.  Data  dianalisis menggunakan   statistik   deskriptif   bagi   mengenal    pasti   skor   min   persepsi   guru mengenai  pengaruh  media  sosial  terhadap  kesalahan   tatabahasa  dalam  penulisan karangan  murid  tahun  lima.  Dapatan  kajian  menunjukkan  bahawa   guru  bersetuju (Min=3.0,SP=0.45)   bahawa   terdapat   pengaruh   media   sosial   terhadap    kesalahan tatabahasa dalam penulisan karangan murid tahun lima. Data kualitatif pula dianalisis  secara  tematik.  Data  mendapati  enam  tema  yang  muncul  iaitu  kesalahan  ejaan, kesalahan    imbuhan,   kesalahan   kata   sendi   nama,   kesalahan   penggunaan   kata, kesalahan  struktur   ayat  dan  kesalahan  tanda  baca.  Guru  juga  bersetuju  (Min=3.55, SP=0.47)  dengan  cara  yang   dikenal  pasti  untuk    mengatasi  pengaruh  media  sosial terhadap   kesalahan   tatabahasa    dalam   penulisan   karangan   murid   tahun   lima. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa  media sosial memberikan pengaruh terhadap kesalahan tatabahasa dalam penulisan murid.    Implikasi  kajian ialah murid dan  guru  perlu  melalui  proses  pengajaran  dan  pemudahcaraan  yang  selari   dengan perkembangan   media   sosial   terkini   namun   tetap   mempunyai   kesedaran   untuk memartabatkan Bahasa Melayu dengan kerjasama semua pihak.  

References

Abdul Rahman, Azliana, Mohd  Anuar. (2012). Amalan  Pengupayaan Guru Besar  di Sekolah Rendah. 

Thesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Abd.Halim  T, Zarin. (2000). Hubungan Media Massa dengan Pegangan Akhlak. dan Pengajaran   

Pendidikan   Islam:   Satu   Kajian   Remaja   di   Sabak   Bemam. Prosiding      Wacana   

Pendidikan   Islam   Siri   ke-5.   UKM.   Bangi:   Fakulti Pendidikan, 1-8.

 

Adenan  Ayob,  Khairuddin  Mohamad.  (2012).  Kaedah  Pengajaran  Bahasa  Melayu.

Shah Alam. Oxford Fajar Sdn.Bhd.

 

Aina  Akmar  Ahmad,  Maizatul Azura Yahya, Nasihah  Hashim, Noor Aida Mahmor. (2016). Slogan Iklan 

Dalam Majalah: Yang Tersurat dan Tersirat. International Seminar on Generating Knowledge Through 

Research. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 1-11 ISSN.2548-6160.

 

Amichai  Hamburger,  (2012). Reducing Intergroup Conflict  in the Digital  Age. In H, Giles (Ed.), 

The Handbook of Intergroup Communication  (pp. 181-193). New York: Routledge.

 

Amichai  Hamburger,  (2012). Reducing  Intergroup Conflict  in the Digital Age. In H, Giles (Ed.), 

The Handbook of Intergroup Communication  (pp. 181-193). New York: Routledge.

 

Andreas  M.  Kaplan,  Michael  Haenlein.  (2010).  Users  of  the  World,  Unite!  The Challenges  

and  Opportunities  of Social  Media. The  International  Journal  on Media Management,59-68.

 

AR   Jamian,   S.Othman,   H.Hashirn.(2016).  Persepsi   Guru   Terhadap   penggunaan Kartun dalam  

Pengajaran    Penulisan    Karangan    Bahasa    Melayu,    Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 2(1), 

128-140

 

AR   Jamian,   H.lsmail.(2016).   Pelaksanaan   Pembelajaran   Menyeronokkan   dalam Pengajaran     

dan  Pembelajaran  Bahasa  Melayu,  Jurnal  Pendidikan  Bahasa Melayu 3(2), 49-63.

 

Azalina Abdul Wahap. Konteks, Input, Proses dan Hasil Penggunaan Kaedah Ilustrasi Komik    Terhadap 

   Pelajar    Tingkatan    Empat    Dalam    Pengajaran    dan Pembelajaran  Mata  Pelajaran  

Sejarah  Di  Salah  Sebuah  Sekolah  di  Daerah Papar  -   Satu  Kajian  Kes.  Seminar  Pendidikan  

Sejarah  dan  Geografi  2013 (UMS, 29-30 Ogos 2013)

 

Azizah  Hamzah.(2010).Kaedah  Kualitatif  dalam  Penyelidikan  Sosiobudaya  dalam Jumal Pengajian 

Media Malaysia, 6(1).

 

Azizah    Zain.(2010).    Penggunaan    Bacaan    Berulang   Dapat   Mempertingkatkan Kelancaran   

clan   Kefahaman   dalam   Kalangan   Kanak-kanak   Pra   sekolah. Proceeding   of      

International   Co,iference   on   Teacher   Education:   Join Conference UPI & UPS! Bandung 

Indonesia 8-   JO November 2010.

 

Bachtiar,   lHarsya   W.Matru[ada,   Haryati   So,ebarlio.U995}.  Budaya   dan  M3Iliusa

Indonesia.Yogyakarta:Hanindita.

 

Bahagian  Perancangan  dan  P.enyelidikan  Das.arr  fendidikan  Kementerian  Pelaj:aran Malaysia. 

(20O8)..Bul"U Manual K.ajian Tmdabn.

 

Babbie E.20IO.The Practice of Social Researd:i.USA:"7.ad:v.,orth Cengage Leaming. Bailey, C.A. 

(2007). A Guide to Qualitative Field Research. fEdisi ke  2).  London. Pine

Forge Press.

 

Buku  Manual  Kajian   Tindakan  Edisi  Ketiga (2008) 1.   Bahagian  Perancangan  dan 

Penyelidikan  Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Buku  Panduan  (1998).  Pelaksanaan  Program  Pendidikan  Pemulihan  Khas (Masalah Penguasaan   

3M).    Jabatan   Pendidikan   Khas   .  Kementerian   Pendidikan Malaysia.

 

Buku    Panduan   Modul    Pemulihan   Negeri   Sembilan   Darul   Khusus.(1998)Unit 

Pendidikan Khas.Jabatan  Pendidikan Negeri Sembilan.

 

Bogdan  (1972).In  Crabtee  Benjamin  F.&MiUer.  William  Lt(Ed:s).Domg  Qualitative

Research,3.London:Sage.

 

Calhoun.E.F.(1993).ActionResearch:Threeapproaches.EducationLeadership50(9):pp

62-65.

 

Charlie Ungang.(20O8 ). Penggunaan  Bahan  Bantu  Mengajar dalam Kemahiran  Asas

Membaca di Kelas Pemulihan.Jurnal Pernyelidikan IPBL.Jilid 8.

 

Chou    Chuing.   (2012).   Balanced   Readi:ng   Instruction.   International   Jounnal   of 

Research  Studies  in  Language  Learning.  Muat  turun  pada  10  April  2016, 

http:/www.consortiacademia.org/index.php/ijrsll/articleviewFile/7/8

 

Chua Yan Piaw.(2006).  Kaedah dan Statistik penyelidikan Kaedah penyelidikan Buku 1.Kuala 

Lumpur:Mc  Graw-Hill (Malaysia) Sdn.Bnd.

 

Cochran  Smitb, M., & Lytle, S. L 11990 ). Res.earn on 1eachmg and teacher research:

The  issues That divide. Educational  Researcher. 19(2):pp 2-10

 

Coleman,  E.  B.  (l968).  Experimental  Studies of  Readability. In J.R. Bermuth  (ed.).

Readability. Chicago: National Council of Teacher of English.

 

Creswell,J.W.(1994).Research     Design:Qualitative    &    Quantitative     Approucbes

Thousand Oaks,CA:Sage.

 

Cresswell.J.W.(2003).Research  Design: Qualitative and Mixed Method Approachers.

London.UK:Sage.

 

Denzin,N.K.(1979).The  Research  Act:  A  theoretic.al.  Intoduction  to  Sociological Methods.New  

York: Mc Grow Hill.

 

Dayang Norhafizah Bt Abang Sbamat. (2013). Latih Tubi Bacaan Dalam Membantu Pemulihan Menguasai 

Kemahiran HurufVokal Awalan. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG Kampus Kota Baru.

 

Ebbut,D.&  Elliot,J.(pnyt).(1985).  Facilitating  education  action  research  in  schools, 

York:Longman.

 

Elliot,J.(1991).Action  Research  for  Education  Change.Bristol,PA:Open  University Press.

 

Fadzilah    Abd.Rahman.    (2012).    Penggunaan    Komik    Dalam    Pengajaran    dan 

Pembelajaran  Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Fauziah   Md   Jaafar.   Kepentingan   Aktiviti   Bermain   di   dalam   Pendidikan   Pra 

Sekolah.Tesis  Sarjana. Universiti Utara Malaysia.

 

Fraenkel, Jack R.&Wallen,Norman E.(1993)How  to design and  Evaluate Research  in Education.New 

York:McGraw-Hill

 

Gardner, H. 2006. Multiple Intelligences: New Horizons. London: Basic Books.

 

Gee, J.P.(2011).What is literacy In E.Cushman, E.R.Kintgen, B.M  Kroll & R.M(Ed .) Literacy: A 

Critical  Source Book (pp.525-544). Boston: Bedford/St.Martins.

 

Isahak  Haron  ET.AL(2004).  Keberkesanan  Kaedah  Gabungan  Bunyi  Kata  (KGBK) Untuk Pra Sekolah 

dan untuk Pemulihan. Laporan Projek Penyelidikan Jangka pendek.UPSI.

 

Ilias,  M.  F.,  Ismail,  M.  F.  &  Jasmi,  K.  A.  (2013).  Faktor  Dorongan  dan  Halangan 

Penggunaan B Bahan Bantu Mengajar oleh Guru  Pendidikan Islam di  Sekolah Bestariin 3rd 

International Conference on Islamic Education 2013

 

Jamilah  Ahtnad.  (1999).  Panduan  Pengajaran  Pemulihan  Bahasa  Meiayu  KBSR  &

KBSM  Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn, Bhd.

 

Johnson,A.P.(2002).  A  short  guard  for  action  research.  Minnesota  State  University, 

Mankato: Allyn and Bacon

 

Jessica    Marinaccio.    (2012).    The    Most    Effective    Pre-Reading    Strategies    for 

Comprehension,St.JohnFisherCollege.http://fisherpub.sjfc.edu/education_ETD

_masters/2 08. Muat turun pada 20 April 2016.

 

Kamarudin  Hj Rusin  (1988). Pedagogi  Bahasa. Kuala  Lumpur: Longman  Malaysia SdnBhd

 

Kamarul  Azmi  Jasmi,  Mohd  Faeez  Ilias,  Abdul  Halim  Tamuri,  Mohd  Izham  Mohd Hamzah.(2013). 

Amalan Penggunaan Bahan  Bantu  MengaJar dalam Kalangan Guru  Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah 

Menengah di Malaysia. Journal of Islamamic and Arabic Education 3(1),59-74

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia.  (2003).  Kurikulum   Bersepadu  Sekolah  Rendah.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

 

Kemmis,  S,   &  Mc  Taggart,   R.  (1982).  The  Action  Research  Planner.  Victoria, Australia: 

Deakin University Press.

 

Kemmis,S,&  Mc  Taggart,R.(pnyt)(1998). The  Action  Research.  (3rd  ed). Australia: Deakin 

University Press.

 

Khadijah  Rohani  Mohd.  Yunus  (2001).  Kebolehbacaan  dalam  Buku  Teks.  Bahan Kursus Penulisan  

Buku Teks Sekolah Menengah, Bahagian Buku Teks, KPM dan  Majlis Buku Kebangsaan Malaysia.

 

Khairuddin  Mohamad.  (2011).  Literasi  Bahasa  Melayu. Shah  Alam  :  Oxford  Fajar Sdn.Bhd.

 

Khairuddin  Mohamad,  Ibrahim  Yusof,  Zaridah  Ramli.  (2014).  Penyelidikan  Dalam Pendidikan  

Bahasa Melayu. Selangor: Multimedia Sdn. Bhd.

 

Kris Jensen, Stacy Papp, Barbara Richmond. (2010). Improving  Children's  Habits In Recreational  

Reading.  Saint  Xaavier  University  &  IRISkylight  Field-Based MastersPro gramChicago,Illinois. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427283.pdf.Muat turun pada 20 April 2016.

 

Li  Jun.  (2011).  Experimental  Centre  for  Educational  Action  Research  in  Foreign Languages 

Teaching  http:www.actionresearch.net1iving/moira/Li%.htm  Muat turun pada 20 April 2016.

 

Les' Copaque Production, (2012). Majalah Upin&Ipin, Kuala Lumput: Nyla Sdn.Bhd. Mahathir Mohamad. 

(1991). Malaysia: The Way Forward. Kuala  Lumpur: Centre for

Economic Research & Service, Malaysian Business Council.

 

Mahzan   Arshad,   (2003).   Pendidikan   Literasi   Bahasa   Melayu   Sat11   Pendekatan 

Bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Manual   IPP3M   2,   Instrumen   Penentu   Penguasaan   3M   Tahun   2..(2002).Kuala Lumpur: 

Jabatan Pendidikan Khas.Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Manual   IPP3M   3,   Instrumen   Penentu   Penguasaan   3M   Tahun   3..(2002).Kuala Lumpur: 

Jabatan Pendidikan Khas.Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Marina  Ramle.(2012).Kesan Teknik  Pengajaran  Terhadap Prestasi Kemahiran  Murid Pemulihan  

LINUS.Tesis Sarjana.Universiti Putera Malaysia.

 

Marimuthu,   et  al.(1991).Extra  School  Instruction,  Social  Equity  and   Educational 

Quality.Reported   prepared   for   the   International   Development    Research Centre.Universiti 

Malaya:      Kuala Lumpur.

 

Marohaini       Yusoff      (Ed).(2001 ).Penyelidikan      Kualitattf:Pengalaman      Ke,:ja 

Lapangan.Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.

 

Mat  Nor  Hussin  &  Ab.Rahman  Ab.Rashid.  (1988).  Alat  Bantu  Mengajar  Dalam Pengajaran 

Bahasa. Petaling Jaya : Longman Sdn. Bhd.

 

Maziah       Mohd       Supar,Muhammad      Nubli      Abd      Wahab,Mohd       Firdaus 

Kamaruzaman.Keberkesanan Modul LINUS Berbantukan  Terai BioFeedBack EmWaze Terhadap Murid-murid di 

Zon Chenor,Pahang. Seminar International Pelajar Pasca Siswazah Pendidikan Khas.

 

Mccloud, Scott, Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Harper Collins & Kitchen Sink 

Press. 1994. ISBN 0-06-097625-X, pg 17.

 

McNiff,   J,   Limax,P.   &   Whitehead,J.   (1996).   You   and   your   action   research 

project.New York.NY:Routledge.

 

Merriam.S.B.(1988).Case Study  Research  in Education:A  Qualitative  Approach.San Francisco, 

CA:Jossey-Bass

 

Merriam.S.B.(2001).   Qualitative    Research    and    Case    Study    Application    and 

Education.San Francisco, CA:Jossey-Bass

 

Miles,M.B.   &   Huberman,A.M.   (1994).   Qualitative   Data   Analysis   (Edisi   ke-2) 

London:Sage.

 

Modul  Latihan  Kursus  Guru  pemulihan  Khas.  (2013)  Kuala  Lumpur:Kementerian Pendidikanan   

Malaysia.

 

Mohamad  Ali Mohamed  Iqbal (2014). Penggunaan  Buku-E: Penguasaan  Kemahiran Membaca Dalam 

Kalangan Murid Darjah 4.Tesis Sarjana UKM.

 

Muhamad  Nur  Khalid  (Lat).(2008).  Komik  Kampung  Boy.  Kuala  Lumpur:Berita Publishing

 

Mohd  Fareez  Ilias,  Muhamad   Faiz  Ismail,  Kamarul  Azmi  Jasmi.  (2013).  Faktor Dorongan dan  

Halangan   Penggunaan   Bahan   Bantu   Mengajar   oleh   Guru Pendidikan  Islam di Sekolah 

Bestari. 3rd International Conference  on Islamic Education.

 

Mohd.  Majid  Konting.  (2005).  Kaedah  Penyelidikan  Pendidikan.  Kuala  Lumpur  : Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Mohd. Zin Markam (2012). Dasar 60-40 sains-sastera pandangan guru perlu diambil. 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=20l 2&dt=0206&pub=Utusan Malaysia&sec=Forum&pg=fo  

03.htm Muat turun pada 18 Oktober 2016.

 

Muhd    Najib,A.G.(1999).Penyelidikan   Pendidikan.Penerbit   Universiti    Teknologi 

Malaysia,Skudai

 

Nani  Menon.(2000).Keberkesanan Kaedah  Gabungan  Bunyi  Kata  dalam  Kbolehan Awai Bacaan  di 

Kalangan  Kanak-kanak  Pra Sekolah.Tesis  Sarjana.Universiti Putera Malaysia.

 

Nicole Wessels. (2010). School Libraries As a Literacy Intervention Tool In Primary 

Schools.http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3597/dissertation_wessel s_n.pdf?sequence=l. 

Muat turun pada 20 April 2016.

 

Noraini  Idris.  (2013).  Penyelidikan   Dalam  Pendidikan.  Selangor  :  McGraw-Hill 

Education(Malaysia) Sdn Bhd.

 

Norfarizah  Mohd  Bakhir,  Mohd  Zazril  Ikhmal  Zamri.(2016).   Penggunaan  Bahan Bantu Mengajar 

Berasaskan Papan Pelbagai Sentuh untuk Pembelajaran Sains Tahun Tiga. Conference Proceeding: 2nd 

International Conference on Creative Media, Design and Technology.

 

Norlaila  Kusnan.(2014).Aktiviti Pemulihan  Bacaan  di Sebuah  Sekolah  Rendah:Satu K.ajian 

Kes.Tesis PhD. Universiti Malaya.

 

Nurul   Haniza   Samsudin,   Puteri   Roslina   Abdul   Wahid,Salmah    Ja'afar.(2017). 

Pembelajaran  Bahasa  Melayu   Kanak-kanak   Pemulihan  Khas  :  Pembinaan Bahan bantu 

Mengajar.Jumal Bahasa Melayu, Jilid 28.

 

Ong  Eng  Tek,  Rosmawati  Muhammad  Khairuddin,  Sabri  Salleh,    Nurlhuda  Abd Rahman.        

Keberkesanan        Penggunaan        Modul        Kartun        Dalam MeningkatkanPencapaian   

Biologi   Pelajar.   Jumal   Pendidikan    Sains   clan Matematik Malaysia Vol 3 No ISSN 2232-0383

 

Othman Lebar.(2006).  Penyelidikan  Kualitatif:Pengenalan Kepada Teori dan Metod.

Tanjung Malim,Malaysia:Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Patton,  M.Q.(1987).  How  to  use  qualitative  methods  in  evaluation.  Newbury  Park.

CA:Sage.

 

Patton,   M.Q.(1990).   Qualitative   Evaluation   and   Research   Methods   (2nd   ed.).

Newbury Park,CA:Sage Publications,Inc.

 

Pusat   Perkembangan   Kurikulum   (2001).   Be/ajar   cara   be/ajar.   Kuala   Lumpur: 

Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Ramlah  Jantan,  Md  Nasir  Masran,  Abd  Aziz  Shukor,     Suppiah  dan     Roslinda Mustapha    

(2012)    Model    Altematif    Membaca    Untuk    Pengajaran    dan Pembelajaran  Bahasa  Melayu  

Untuk  Murid-murid  Orang  Asli  di  Sekolah Rendah Selangor, Perak, Kelantan, Pahang, Kedah dan 

Johor.UPSI.

 

Robiah Kulop Hamzah. (1997). Gurn Khas Pemulihan,  Fungsi dun Masalah.Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa clan Pustaka.

 

Rohani   Arbaa,Hazri   Jarnil,Mohammad   Zohir   Ahmad.(2017).   Model   Bersepadu Penerapan  

Kemahiran Abad ke-21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia 42(1)(2017): 

1-11

 

Salhah Abdullah. (2009). Kecerdasan pelbagai:Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala 

Lumpur : PTS Profesional Sdn.Bhd.

 

Samuels, S. J. (2006). Toward a model of Reading fluency. Dalam Samuels, S. Farstrup(Eds.) What 

research say about fluency instruction (hal 24-460). Newark, D.E: InternationalReading Association.

 

Seminar Inovasi dan Kajian Tindakan 2014. (2014). Institut Pendidikan Guru Kampus Raja  Melewar.  

Sektor  Pengurusan  Akademik,  Jabatan  Pendidikan  Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.

 

Siti  Jamaiyah  Noorazwa  Bt.  Ahmad  Muhid  ,  Ramlah  Bt.  Jantan.(2014). Pengajaran Membaca   

Bahasa   Melayu   Berbantukan   Komputer   clan   Nyanyian   dalam Kalangan  Murid-murid  Orang 

Asli,  Asian Education Action Research Journal Vol.3.26-41.

 

Suraya   Tarasat   (2014).   Kesan   Penggunaan   Perisian   Asas   Membaca   Terhadap Pencapaian  

Membaca  Murid  Peringkat  Pra  Sekolah.Tesis  Sarjana.Universiti Brunei.

 

Somekh,B.(1989).The  role  of  action  research  in  collaborative  enquiry  and  school 

improvement. Classroom action research Bulletin, No 9a, Norwich,UEA.

 

Taylor,SJ  dan  R  Bogdan.1984.Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:The Search for 

Meanings.Second Edition.John  Wiley and Sons.Toronto.

 

Tay  Meng  Guat.(2005.Kebolehbacaan Bahan Bacaan Jurnal Penyelidikan MPBL,

Jilid 6.

 

Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir. (2011).Pengajaran Kemahiran  Bahasa  Melayu.

Selangor: Multimedia Sdn Bhd.

 

Tuzana   binti   Mohamad   (2014).      Keberkesanan   Modul   Bacaan   Bergred   Bagi Membantu  

Murid  Linus  Tegar  dalam  Kemahiran  Membaca  KVKV.  Tesis Sarjana Universiti Sains Malaysia

 

Utusan     Malaysia.     (2012).     Kemerosotan     minat     terhadap     jurusan     sams 

membimbangkan.        Akses        pada        Mei        7        2016,        daripada 

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=20l2&dt=0126&pub=Utusan_ 

Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_21.htm

 

Wiersma,W.(2000).  Research  Method  in  Education:  An  lntoduction  (Edisi  ke-7).

Boston. Allyn and Bacon.

 

Yahya Othman,Dayang  Raini Pakar.Kesan  Aplikasi  Perisian Cerita Interaksi  Semasa Mengajarkan   

Kemahiran   Bacaan  dan  Kefahaman   dalam  Kalangan   Murid Tahun Empat di Brunei Darussalam. 

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1): 27-49, Malay Language Education Journal, My LEJ

 

Zinitulniza  Abdul  Kadir.  (2010).  Komik  Bentuk  Minda  Kreatif   Kuala  Lumpur  : Institut 

Terjemahan Negara Malaysia (ITNM).

 

Zulkifley Hamid (2006). Aplikasi Psikolinguistik Dalam Pengajaran dan Pemelaaran Bahasa. Selangor: 

PTS Profesional.

 

Za'ba  (1954). Bahasa  Melayu  Kelebihan  dan Kekurangan, transliterasi  oleh  Klasika Media- 

Akademi Jawi Malaysia (2013)

 

Zainaton     Iksan,Salasian    Hanin     Hamiah,Tengku     Intan     Zarina,Mohd     Noor 

Saper.(2015).  Kualiti  Ilmu  Berasaskan  Kesahan  dan Kebolehpercayaan  Data dalam      Penyebaran 

     Ilmu      Islam:Perbincangan      Berasaskan       Kajian Kualitatif.Universiti Kebangsaan 

Malaysia.

 

Zainiah  Mohd  Isa.  (2013).Keberkesanan Kaedah  Pembacaan  Buku  Cerita  Terhadap Kemahiran 

Kemunculan Literasi Kanak-kanak Pra Sekolah.Tesis PhD.UPS!.

 

Zamri   Mohamad,   Mohamad    Amin   Embi.   (2005).   Jumal   Teknologi.Universiti Teknologi 

Malaysia.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)