UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Abd Rahim Abdullah
Title :Analisis pemikiran puisi A.Samad Said & Taufiq Ismail dalam isu sosial
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif yang bertujuan untuk mencapai tiga objektif iaitu  mengenal pasti pengalaman sosial dan politik penyair yang terlibat, dalam sesuatu isu sosial yang  terdapat dalam puisi A Samad Said dan Taufiq Ismail. Kedua, mengenai hal-hal  kemanusiaan,   kemasyarakatan,  dan  sosiopolitik  dalam  isu-isu  sosial.  Ketiga, menganalisis makna dan mesej  yang terdapat dalam karya puisi kedua-dua penyair, yang mengungkapkan  permasalahan  sosial  orang   Melayu.  Kajian  ini  menggunakan  teori Semiotik Charles Sanders Peirce, teori tanda Jonathan  Culler, dan Aart van Zoest, untuk mencari  dan  memahami  makna  tanda-tanda  tentang  isu-isu   sosial  dalam  teks  puisi A.Samad Said dan Taufiq Ismail. Dapatan kajian ini berjaya menemukan  tanda-tanda ikon imej,   ikon   diagram   dan   ikon   metafora,   yang   digunakan   oleh    penyair   untuk memperjelaskan   isu-isu   sosial   yang   terangkum   dalam   puisi-puisi   yang    dikaji. Kesimpulannya,  isu  sosial  yang  utama  ditemui  ialah  pengalaman  sosial  dan  politik  tersebut,  implikasi kajian ini berasaskan kepada sumbangan penyair A Samad Said dan Taufiq    Ismail   yang   mencatatkan   segala   pengalaman   sosial   yang   penting   dalam negaranya,  perlu dilihat dan diterima sebagai suatu khazanah persuratan dan tamadun bangsa    Melayu.     Dapatan    ini    juga    memperlihatkan    pentingnya    para    penyair disamatarafkan dengan  pemikir, ilmuan serta intelektualisme peradaban negara bangsa Melayu.  

References

TEKS KAJIAN

 

A Samad Said (2003) Suara dari Dinding Dewan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn 

Bhd.

 

A Samad Said (2005) Sebuah Antologi Puisi yang Menghimpunkan Karya-karya Selama Lebih Setengah 

Abad. Kuala Lumpur: U P & D.

 

A Samad Said  (2013) Di Atas Padang Sejarah. Kuala Lumpur: Wirabukit.

 

Taufiq Ismail  (1998) Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia. Jakarta: Yayasan Ananda Taufiq Ismail  

(2005) Tirani dan Benteng. Jakarta: Penerbit Yayasan Indonesia.

 

Taufiq Ismail (2008) Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit (MkBMkL). Jakarta: Panitia 55 tahun 

 

Taufiq Ismail dalam Sastra Indonesia.

 

 

SUMBER RUJUKAN

 

Abdul Hadi W.M. (2006). ‘Beberapa Kecenderungan Puisi Mutakhir Indonesia’ dalam Hamzah Hamdani dan 

Zainal Abidin  Borhan (peny.) Sastera Nusantara: Warisan dan Harapan. Johor Baharu: Yayasan Warisan 

Johor: 74-76

 

Abdul Hadi W.M, (2008). ‘Mengenal dan Menyelami Sajak-sajak Taufiq Ismail’ (Kata Pengantar) dalam 

Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit I: Himpunan Puisi 1953-2008. Jakarta: Panitia 55 Tahun Taufiq 

Ismail dalam Sastra Indonesia dan Majalah Horison:xxxiii-xlii.

 

A Aziz Deraman ( 2005). ‘Islam dan Pembudayaan Alam Melayu: Peranan Ulama’, dalam Seminar 

Kebangsaan Pemikiran Kebudayaan dan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 111-142.

Abu    Bakar    Hamid    (1969).    ‘Tema    Pada    Sajak-sajak    Melayu’    dalam    Dewan 

Bahasa,Januari: 4-14.

 

A Rahim Abdullah (1999) (a). ‘Mencari Citra Manusia dalam Puisi A Samad Said’ dalam

Perisa, bil.7 :87-102.

 

A Rahim Abdullah (1999) (b). ‘Kenapa Taufiq Malu Jadi Orang Indonesia?’ dalam

Dewan Sastera, April 1999.

 

A Rahim Abdullah (2007) Citra Manusia dalam Puisi Penyair Asia Tenggara. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa 

dan Pustaka

 

A Rahim Abdullah (2017) Wawancara dengan Taufiq Ismail di Rumah Puisi Taufiq

Ismail, PadangPanjang- Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 31 Mac dan 1 April 2017

 

A  Samad Ahmad (1973). ‘Menemui Sajak 60 Tahun Dulu’ dalam Dewan Sastera,

Julai: 18

 

Abram, M.H. (1981). A Glossary of Literary Terms. New York: Holt. Rinehart and Winston, Inc.

 

Adibah Amin (2003). ‘Degup Jantung: Paduan Pengalaman, Pemikiran dan Kreativiti Usman Awang’ dalam 

Hamzah Hamdani (peny.) Usman Awang Penghubung Sastera Moden dengan Akar Tradisi. Johor Bahru: 

Yayasan Warisan Johor: 155- 173.

 

Agus R. Sarjono (1997). ‘Perpuisian Indonesia: Pembaca, Tradisi dan Sejarahnya’ dalam Panorama 

Sastra Nusantara. Jakarta: PT Balai Pustaka: 93-108.

 

Ahmad Kamal Abdullah (1977). “Buku Perjalanan Si Tenggang II: Kepekaan dan Keintelektualan Muhammad 

Haji Salleh” dalam Dewan Bahasa, Julai: 453- 462.

 

Ahmad Kamal Abdullah (1979/1980). Intelektualisme dalam Puisi Latiff Mohidin dan Muhammad Haji 

Salleh. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Sastera, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti 

Sains Malaysia, Pulau Pinang.

 

Ahmad Kamal Abdullah (1985 &1988). ‘Kritikan Sajak di Malaysia dan Bagaimana Mempertingkatkannya’ 

dalam Mana Sikana (peny.). Kritikan Sastera Masalah dan Peningkatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka:

71-86.

 

Ahmad Kamal Abdullah (1997). ‘Puisi Malaysia Akhir Abad 20 dalam Perspektif Sejarahnya’ dalam 

Panorama Sastra Nusantara. Jakarta: PT Balai Pustaka: 109- 28.

 

Ahmad Kamal Abdullah (2007). ‘A Samad Said dan Lingkaran Kepenyairannya’ dalam Siti Asiah Murad 

(peny.). A Samad Said dalam Esei dan Kritikan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 52-87.

 

Ainon Mohd. & Abdullah Hassan (1996). Seni Berfikir Kreatif. KualaLumpur: UP&D. Ajip Rosidi (2010). 

Puisi Indonesia Moden. Jakarta: Pustaka Jaya.

Ali Ahmad (1961) (peny.). Puisi Baharu Melayu 1942-1960. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka: 

3.

 

Ali Ahmad  (1988) ‘Kesusasteraan dan Psikologi’ dalam Hamzah Hamdani (peny). Konsep dan Pendekatan 

Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka:125-134.

 

Al-Khaliq, Ali Abd (Jean-Louis Michon) (1989). ‘Pendidikan di dalam Seni dan Pertukangan dan 

Warisan Budaya Islam’ dalam S.H. Nasr, 1990. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. Kuala Lumpur: 

Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Altenbernd, Lynn dan Lislie L. Lewis (1970). A Handbook for the Study of Poetry.

London: Collier-Macmillan Ltd.

 

Aminuddin (1990). ‘Pendekatan Tekstual dalam Analisis Bahasa Kias Puisi’ dalam Ibnu Wahyudi (ed.).  

Konstelasi Sastra.  Depok: Devisi Penerbitan HISKI Pusat:  229-240.

 

Aminuddin (1995). Stilistika: Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra.

Semarang: IKIP Semarang Press.

 

Anies Baswedan (2008). ‘Taufiq Ismail 55 Tahun dalam Sastra Indonesia: Pidato Kebudayaan’  

disampaikan  pada  acara  peluncuran  buku  Mengakar  ke  Bumi Menggapai ke Langit, Rabu 14 Mei 

2008,di Aula Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.

 

 

Ashroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin (2003). Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik 

Sastra Poskolonial.  Yogyakarta: Penerbit Qalam.

 

Arnold, Matthew (1987) c.f. Muhammad Haji Salleh (1996). ‘Penyair Mengambil Kedudukan dan 

Pemilikan’ dalam Perisa, bil. 4: 13-26.

 

Awang Had Salleh ( 2002). ‘Patriotisme dan Globalisme dalam Konteks

Pergerakan Bahasa dan Sastera Kebangsaan’ dalam Abdul Latiff Abu Bakar dan Othman Puteh (peny.) 

Globalisme dan Patriotisme dalam Sastera Melayu. Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 1-14.

 

Baha Zain (2002). ‘Muhammad Haji Salleh: Penyair Akademik’, dalam Esei dan

Puisi Baha Zain:Tentang Penulis dan Persekitarannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 67-69.

 

Baha Zain  (2006). ‘Mencari Kepuasan dan Kebenaran Puisi’ dalam Dewan Sastera, Mac: 52-53..

 

Barker, Chris (2005). Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogjakarta: PT Bentang Pustaka.

 

Barthes, Roland (1984). Elements of Semiology. London: Jonathan Cape. Barthes, Roland  (1985). 

Image-Music-Text. New York: Hilland Wave.

Barthes, Roland (1993). Mythologies. London: Vintage Books.

 

Becker, A.L. (1978). Linguistik dan Analisis. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

 

Berger, Arthur Asa (2005). Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika 

(penerjemah M.Dwi Marianto & Sunarto). Yogyakarta:

Tiara Wacana Yogya.

 

Budi Darma (2008). ‘Persoalan Proses Kreatif Taufiq Ismail 55 Tahun dalam Sastra Indonesia’. Kertas 

Kerja Seminar Nasional Taufiq Ismail 55 Tahun Dalam Sastra Indonesia, di Auditorium Perpustakaan 

Nasional, JAKARTA, Sabtu 17 Mei.

 

Camus, Albert, 1988. ‘Seniman dan Zamannya’ dalam Krisis Kebebasan.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

 

Carl. H Klaus, Robert Scholes, Nancy R. Comely & Michael Silverman (1986).

Elements of Literature. New York: Oxford University Press.

 

Chuan Siu, Li, (1967/1986). Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965. 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan  Pustaka.

 

Culler, Jonathan (1977). Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of 

Literature. London and Henley: Routledge and  Kegan Paul.

 

Dharmawijaya (1994). Gurindam Alam. Kajang: Masa Enterprise.

 

Dharmawijaya(2005). ‘Pengantar’ dalam A Samad Said. Sebuah Antologi Puisi yang Menghimpunkan 

Karya-karya Selama Setengah Abad. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors  Sdn Bhd.

 

Dharsono Sony Kartika dan Nanang Ganda Perwira (2004). Pengantar Estetika.

Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

 

Dori Wuwur Hendrikus (1991). Retorika. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

 

Eagleton, Terry (1988). Teori Kesusasteraan: Satu Pengenalan (penerjemah

Muhammad Haji Salleh). Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Eco, Umberto (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

 

Eliot, T.S. (1991). Esei-esei Kritikan T.S. Eliot (penerjemah Wong Seng Tong).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Else, F. Gerald (2003). Aristotle Poetics (terjemahan Sugiyanto). Yogyakarta: Penerbit Putra 

Langit.

 

Firdaus Abdullah (2003). ‘Yang Tegang Berjela-jela dan Kendur Berdenting- denting’ dalam Hamzah 

Hamdani. Op Cit. : 11-14.

 

Focoult, Michel (2002). Kegilaan dan Peradaban --Madness and Civilization

(penerjemah: Yudi Santoso). Yogyakarta: Ikon Teralitera.

 

Fokkema, D.W. Elrud Kunne-Ibsch (1998). Teori Sastra Abad Kedua Puluh

(terjemahan J Praptadiharja & Kepler Silaban). Jakarta:  PT Gramedia

Pustaka Utama.

 

Ghazali Din (2010). Proses Kreatif dan Pemikiran: Kajian Puisi A Wahab Ali dan Kemala. Tesis 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Universiti Pendidikan  Sultan Idris, Tanjong Malim.

 

Goenawan Mohamad (2002). ‘Tentang Teks dan Iman’ dalam Eksotopi: Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan 

Identitas. Jakarta:Grafiti: 213-223.

 

Glosari Istilah Kesusasteraan(1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 

 

Gorys Keraf (1986/1991). Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 

Guntur, Henry Tarigan (1985). Prinsip-prinsip Dasar Sastra. Bandung: Penerbit Angkasa.

 

Halliday, M A K. & Hasan, R. (1985). Language, Context, and Text: Aspects of Language in a 

Social-Semiotic Perspective. 1st edition. Victoria:

Victoria Deakin University Press {1989, 2?? edition. Oxford: Oxford University Press}.

 

Hamka (1981). Tafsir Al-Azhar. Juzuz’  18-21. Surabaya: Yayasan Latimojong. 

 

Hamka  (2015) Keadilan  Sosial  dalam Islam.Jakarta: Gema Insani.

 

Harsja Wardhana Bachtiar(1988). ‘Sastera dan Nasionalisme di Indonesia’ dalam Hamzah Hamdani 

(peny.) Pemikiran Sastera Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hasan Langgulung (1997). Kreativiti dan Pendidikan: Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hashim Musa (2005). ‘Islam dan Kebahasaan Melayu’ dalam Seminar Kebangsaan Pemikiran Kebudayaan dan 

Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka: 61-110.

 

Hawkes, Terence (1978). Structuralism and Semiotics. London: Methuen & Co.Ltd. 

 

Hizairi Othman (1996). Kreativiti dan Penciptaan Karya Sastera. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hosillos,  Lucila V. (2001). Sefera Konsentrik dalam Kesusasteraan Bandingan (terjemahan Shamsuddin 

Jaafar). Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa dan Pustaka.

 

Hum, Maggie (2002). Ensiklopedia Feminisme (penerjemah Mundi Rahayu).

Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

 

Jamal D. Rahman (2008). ‘Taufiq Ismail: Sebuah Dering Peringatan’  dalam Taufiq Ismail. Mengakar ke 

Bumi Menggapai ke Langit  2: Himpunan Tulisan

1960-2008. Jakarta: Panitia 55 Tahun Taufiq Ismail dalam Sastra indonesia dan majalah Sastra 

Horison: XXI-XXXIV.

 

Kahn, Herman & B. Bruce-Briggs (1972). Things to Come. New York: The Mc Millan. 

 

Kamaruzzaman A. Kadir (1985). “Nasionalisme dan Kesusasteraan Melayu

Moden” dalam Nasionalisme dalam Persuratan. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka dan Muzium Negara: 1-40

 

Kamaruzzaman A Kadir (1989). Puisi Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Dewan (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Kamus Dwibahasa- Edisi Kedua (2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Khoo Kay Kim (1985). “Nasionalisme dan Sastera Sebelum Perang Dunia Kedua” dalam Nasionalisme dan 

Persuratan. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Muzium Negara.

 

Kleden, Ignas (2004). Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan. Jakarta: Freedom Institute dan 

Grafiti.

 

Kurniawan (2001). Semiologi Roland Barthes. Magelang: Penerbit Yayasan Indonesiatera.

 

Kuntowijoyo (1988). ‘Kata Pembuka, Awal Kalam: Jika Penyair Menghayati Sejarah’ dalam Taufiq 

Ismail. Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia.

Jakarta: Yayasan Ananda: xi-xvi

 

Laelasari, S.S. dan Nurlailah, S.S. (2008). Kamus Istilah Sastra. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

 

Leech, Geoffrey N & Michael H Short (1993). Gaya Bahasa Cereka (penerjemah Umar Junus). Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Lotman, Jurij M. (1972/1977). The Structure of the Artistic Text. USA: University of Michigan.

 

Luxemburg van Jan, Mieke Bal & Williem G. Weststeijn (1986). Pengantar Ilmu Sastra (diindonesiakan 

oleh Dick Hartoko). Jakarta: PT  Gramedia.

 

Luxemburg van Jan (1989). Tentang Sastra (penerjemah Akhadiati Ikram). Jakarta: Intermasa.

 

Mana Sikana  (peny.) (1988). Kritikan Sastera: Masalah dan Peningkatan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mana Sikana  (2006). Kritikan Sastera Melayu Moden. Bandar Baru Bangi:

Penerbit Pustaka Karya

 

Mana Sikana (2007). Teori Sastera Kontemporari. Bandar Baru Bangi: Penerbit Pustaka Karya.

 

McKinnon, Donald W. (1970). ‘The Nature and Nurture of Creative Talent’, dalam Amer. Psychologist, 

17: 484-495.

 

McManus, Chris ( 2002). Right Hand Left Hand: The Origins of Asymmetry in Brain, Bodies, Atoms and 

Culture. Harvard: Harvard University Press.

 

Milkov, Nikolai (1988). ‘Falsafah Bahasa Tanpa Makna dan Tanpa Bahasa’ dalam Maxim Stamenov. 

Perkembangan Semasa Teori Semantik

(penerjemah Rusli Abd Ghani). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 210-216

 

Mohamed Anwar Omar Din (1997). ‘Simbolisme Keislaman dan Penghayatan Kesenian Melayu’ dalam Shafie 

Abu Bakar dan Mohamed  Anwar Omar Din (peny.). Peradaban Melayu. Bangi: Jabatan Persuratan Melayu 

Universiti Kebangsaan Malaysia: 40-56

 

Mohd. Azhar Abd. Hamid (2004). Kreativiti Konsep Teori & Praktis. Sekudai: Penerbit Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Mohd. Yusof Hassan (2001). ‘Paradigma Pemikiran Malaysia dalam Era Globalisasi’ dalam Pemikir, 

Januari-Mac: 29-62.

 

Mohd Yusof Hassan (2015) Ikon Kesusasteraan 11 Pemikiran Global Sasterawan Negara Malaysia.Tanjong 

Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Muhammad Haji Salleh (1984). Pengalaman Puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Muhammad Haji Salleh (986). Cermin Diri: Esei-esei Kesusasteraan. Petaling Jaya: Penerbit  Fajar 

Bakti Sdn Bhd.

 

Muhammad Hai Salleh(1989). Puitika Melayu: Suatu Pertimbangan. Bangi: Penerbit Universiti 

Kebangsaan Malaysia

 

Muhammad Haji Salleh (1996). ‘Penyair Mengambil Kedudukan dan Pemilikan’ dalam

Perisa, bil.4: 13-26.

 

Muhammad Haji Salleh (2000). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa dan Pustaka.

 

Muhammad Haji Salleh (2008). An Introduction to Modern Malaysian Literature. Kuala

Lumpur:  Institut Terjemahan Negara Malaysia.

 

Munaudar, S.C. (1993). ‘Upaya Peningkatan Kehidupan Sastra di Indonesia: Tinjauan Psikologis’ dalam 

Warta HISKI. No. 9/10, Disember 1993. Depok: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia: 19-26.

 

Nyoman Kutha Ratna (2007). Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar.

 

Pamusuk Eneste (1986). Pengadilan Puisi. Jakarta: Gunung Agung.

 

Pamusuk Eneste (200)1. Buku Pintar Sastra Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

 

Panel Anugerah Sastera Negara (1986). Laporan Panel Anugerah Sastera Negara 1986. Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Panel Anugerah Sastera (2003). Laporan Panel Anugerah Sastera Negara 2003. Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan  Pustaka

 

Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest (1992). Serba Serbi Semiotika. Jakarta: Intermasa. 

 

Peirce, Charles Sanders (1965). Collected Papers C.S. Peirce (vol 1 & 11). Cambridge

Massachusett: The Belknap Press of Havard University Press.

 

Pink, Daniel H (2008). Misteri Otak Kanan Manusia (alih bahasa oleh Rosli).

Yogyakarta: Penerbit Think.

 

Preminger, Alex et al. (ed.) (2001). Semiotic (Semilogy) dalam Jabrohim (peny.) Metodologi 

Penelitian Sastra (penerjemah Rachmat Djoko Pradopo) Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.

 

Puji Santosa (2002). ‘Kabar yang Bertolak dari Realitas: Politik dan Gerakan Mahasiswa dalam 

Sajak-sajak Taufiq Ismali’ dalam  Sujarwanto Jabrohim (editor) Bahasa dan Sastra Indonesia: Menuju 

Peran Transformasi Sosial Budaya Abad XXI. Yogyakarta: Panitia

PIBSI XXIII, Universitas  Ahmad Dahlan: 212-229.

 

Rachmat Djoko Pradopo (1985). Bahasa Puisi Penyair Utama Sastra Indonesia Modern. Jakarta: Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa.

 

Rachmat Djoko Pradopo (1987, 2001 & 2005). Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press.

 

Rachmat Djoko Pradopo(1994). Prinsip-prinsip Kritik Sastra. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press

 

Rachmat Djoko Pradopo (2002). ‘Beberapa Masalah Kritik Sastra Indonesia Modern’, Dalam Kritik 

Sastra Indonesia Modern. Yogyakarta:  Gama Media

University Press: 377-452.

 

Rahman Shaari (1985). ‘Kritikan Sajak dari Sudut Penerimaan Pembaca’ dalam Mana Sikana (peny.), 

Kritikan Sastera:Masalah dan Peningkatan:164-171.

 

Rahman Shaari (1988). Kritikan Sastera Melayu: Pendekatan dan Pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Rahman Shaari (1993) (a). ‘A Samad Said Sebagai Penyair’ dalam Dewan Sastera.

Mei: 42-45

 

Rahman   Shaari   (1993)   (b).   Memahami   Gaya   Bahasa.   Kuala   Lumpur:   Dewan Bahasa  dan 

Pustaka.

 

Rahman Shaari (2002). ‘Nasionalisme dalam Puisi Melayu Zaman Kemerdekaan: Yang Gundah dan yang 

Megah’ dalam Abdul Latiff Abu Bakar dan Othman Puteh (peny.). Globalisme dan Patriotisme dalam 

Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka:  91-101.

 

Rahman Shaari (2004). Kemantapan Puisi Melayu Moden: Satu Tinjauan. Syarahan Perdana Pengiktirafan 

Jawatan Profesor, Jabatan Pengajian Media,

29 Disember. Kuala Lumpur:  Bahagian Komunikasi Korporat, Universiti Malaya.

 

Rahman Shaari (2007) . ‘A Samad Said Sebagai Penyair’ dalam Siti Aisah Murad (peny.) A Samad Said 

dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 41-51

 

Rambadeta, Alex Horo (1978). ‘Citraan dan Sarana Retorika’ dalam Rachmat Djoko Pradopo. Memahami 

Sajak-sajak Subagio Sastrowardoyo.

Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

 

Richard, I. A. (1976). ‘Asas Kritikan Sastera’ (terjemahan Ramlah Mohammad) dalam Kumpulan Kritikan 

Sastera: Timur dan Barat.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa  dan Pustaka: 206-237

 

Riffaterre, Michael (1978). Semiotics of Poetry. Bloomington & London: Indiana University Press.

 

Rosnah Baharudin (2000). Belahan Jiwa Wanita dalam Novel A Samad Said.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sapardi Djoko Damono (1983). Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan. Jakarta: Gramedia.

 

Sapardi Djoko Damono(1984). ‘Permainan Makna’ dalam Pamusuk Eneste (peny.)

Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. Jakarta: PT Gramedia: 124-137.

 

Sapardi Djoko Damono(1999). Sihir Rendra: Permainan Makna. Jakarta: Pustaka

Firdaus.

 

Sartre, Jean-Paul (2001). Psikologi Imaginasi (penerjemah Silvester G. Sukur).

Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

 

Saussure, Ferdinand de (1990). Course in General Linguistics. London: Duckworth.

 

Scholes,  Robert  (1977). Structuralism in  Literature: An Introduction. New Haven and London: Yale 

University Press.

 

Schoorl, J.W. (1980). Modenisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara- negara Sedang Berkembang. 

Jakarta: PT Gramedia.

 

Sekalung Budi Seuntai Bahasa (2000 -cetakan keempat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Seng Tong, Wong (1991). (penerjemah) Esei-esei Kritikan T.S. Eliot. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Sidang Pengarang Dewan Sastera (1973). ‘Penemuan Puisi 60 Tahun Dulu’ dalam Dewan Sastera, Julai: 

3.

 

Sohaimi Abdul Aziz (1998). Rasa – Fenomenologi: Penerapan Terhadap Karya A. Samad Said. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

S Othman Kelantan (2004). ‘Dunia Pemikiran dalam Novel’ dalam Mohamad Daud Mohamad & Muhamad Ikhram 

Fadhly Hussin (peny) PemikiranSasterawan Negara S. Othman Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka: 1-24.

 

Subagio Sastrowardojo (1961). ‘Puisi dan Deklamasi dalam Rangka Pengajaran Sastra di Sekolah 

Menengah’. Prasaran Seminar Sastra di Semarang,

26 Februari 1961, termuat dalam Gelora th 11, 7 April 1961:25

 

Subagio Sastrowardoyo (1971). Bakat Alam dan Intelektual. Jakarta: Pustaka Jaya. 

 

Sukamti Suratidjo (1990). ‘Bahasa Puisi Penyair Goenawan  Mohamad’ dalam

Ibnu Wahyudi (ed.) Konstelasi Sastra. Depok: Deviasi Penerbitan HISKI

Pusat:  241-255.

 

Suminto A. Sayuti (2005). Taufiq Ismail: Karya dan Dunianya. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

 

Suminto A Sayuti , (2008). ‘Taufiq Ismail dan Gerakan Sastra ke Sekolah’. Kertas Kerja Seminar 

Nasional Taufiq Ismail 55 Tahun Dalam Sastra Indonesia,

di Auditorium Perpustakaan Nasional,  Jakarta, pada 17 Mei 2008.

 

Supriyadi (1992). ‘Pengantar Analisis Struktur Roland Barthes’ dalam Basis,

Ogos: 301-311.

 

Susilowati (2009). ‘Pembelajaran Apresiasi Sastra Melalui Sanggar Bahasa’ dalam Kakilangit 149/ 

Mei: 18 (sisipan majalah Horison), Mei.

 

Sutan Takdir Alisjahbana (1971). Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan 

Nilai. Jakarta: Idayu Press.

 

Sutan Takdir Akisjahbana (1977). Perjuangan danTanggungjawab dalam Kesusastraan.

Jakarta:  Pustaka Jaya.

 

Syed Husin Ali (1985). ‘Menanam Semangat Nasionalisme Tulen Melalui Sastera’ dalam Nasionalisme 

dalam Persuratan. Kuala Lumpur: Muzium Negara Malaysia dan Dewan Bahasa dan  Pustaka: 220-225.

 

Syed Hossein Nasr (1990). ‘Prinsip dan Kaedah dalam Ilmu Kesusasteraan’ dalam Falsafah 

Kesusasteraan dan Seni Halus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Tarigan, Henry Guntur (1985/1990). Prinsip-prinsip Dasar Sastra. Bandung: Angkasa.

 

Taufiq Ismail (1969). ‘Beberapa Pikiran tentang Pelarangan Sastra’ dalam  Sastra,

Th VII, No.8: 4-5.

 

Taufiq Ismail (1997). ‘Pengajaran Sastra: Pengalaman Indonesia’, dalam Panorama Sastra Nusantara. 

Jakarta: Balai Pustaka: 401-418.

 

Taufiq Ismail (2002). ‘Peran Apresiasi Sastra dalam Pembinaan Peradaban Bangsa Serantau’.  Kertas 

Kerja Seminar   Antarabangsa Bahasa  dan Sastra Indonesia/ Melayu, di Universitas Pakuan, Bogor, 

pada 14-16 September 2002.

 

Taufiq Ismail (2005). ‘Sehabis Jam Malam di Setasiun Gambir’ (Kata Pengantar) dalam Tirani dan 

Benteng. Jakarta: Penerbit Yayasan Indonesia:ix-xxix.

 

Tengku Intan Marliana (2014). Semiotik dalam Novel Anwar Ridhwan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Tengku Silvana Sinar (2003). ‘Konteks Situasi Wacana dalam Teks’ dalam Studia Kultura. Jurnal 

Ilmiah Ilmu Budaya. Tahun 2 No 3. Februari 2003. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara: 

229-241

 

T D Asmadi dan Kenedi Nurhan, (2000). ‘Wawancara dengan Taufiq Ismail’

dalam  Frans Parera M (Peny.) Pribadi-pribadi Pembuka Cakrawala: Tokoh Seni dan Profesional. 

Jakarta: PT  Kompas Media Nusantara: 199-210.

Teeuw, A (1964). ‘Ulasan Buku Salina’ dalam Dewan Bahasa, November: 517- 624.

 

Teeuw, A (1970). Sastera Baru Indonesia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

 

Teeuw, A (1983). Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: PT Gramedia

 

Teeuw, A. (1984/1988). Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta:

Pustaka Jaya.

 

Teeuw, A, (1992). Membaca dan Menilai Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Tomersergent, Lyman (1981). Contemporary Political Ideologies. Illionis: Dorsey. Umar Junus (1984). 

Sastera Melayu Moden: Fakta dan Interpretasi. KualaLumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Umar Junus(1988). Karya Sebagai Sumber Makna: Pengantar Strukturalisme.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Umar Junus (1989). Stilistik: Satu Pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Umar Junus (2010). Gaya Bahasa Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Webster, Roger (2004). Mengkaji Teori Sastera: Suatu Pengenalan. Edisi Kedua (terjemahan Shamsuddin 

Jaafar). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Wacana dengan Moechtar Lubis (1989). ‘Sastra sebagai Kritik Bangsa’ dalam Horison,

Mac.

 

Wellek, Rene & Austin Warren, 1955/1976. Theory of Literature. New York: A Harvest Book, Harcourt, 

Brace and Company.

 

Wellek, Rene &Austin Warren (1989). Teori Kesusastraan (diIndonesiakan oleh Melani Budianta)  

Jakarta: PT Gramedia.

 

Yahya M.S. (1983). Asas-asas Kritik Sastera. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

 

Yahya M S (1986). ‘Menghayati Sastera Islam: Sejarah Perkembangannya di Brunei’ dalam Bahana, 

April: 35-37.

 

Yasraf Amir Piliang (2003). Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna. Yogyakarta: 

Jalasutra.

 

Yudi Latif (2008) ‘Taufiq Ismail dalam Gerakan Kebangkitan Melalui Jalan Kebudayaan’. Kertas Kerja 

Seminar Nasional Taufiq Ismail 55 Tahun

dalam Sastra Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu 17 Mei.

 

Zainal Kling (2009). ‘Multiculturalism: Musang Marxist-Socialist Berbulu Ayam’.

Kertas Kerja Kongres Kebudayaan II, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Dewan Bahasa 

dan Pustaka, GAPENA, dan Persatuan Sejarah Malaysia, di Wisma Sejarah, Kuala Lumpur,

pada 16-17 Mac 2009.

 

Zoest, van Aart (1990). Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik.  Jakarta:

Intermasa.

 

Zoest, van Aart (1996). ‘Interpretasi dan Semiotika’ dalam Sudjiman P dan Aart van Zoest (ed.) 

Serba-Serbi Semiotika. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama: 1- 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)