UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :NA Architecture
Main Author :Norhidayah Mohd Noor
Title :Penerapan elemen senibina tradisional Melayu Kelantan dalam pembangunan baharu Rancangan Tempatan Jajahan Kota Bharu
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan   kajian   ini   adalah   untuk   menganalisis,   meneliti   dan   membuat   penilaian terhadap penerapan elemen binaan tradisional Melayu Kelantan dalam pembangunan baharu  Rancangan   Tempatan  Jajahan  Kota  Bharu  (2007-2020).  Fokus  utama  kajian adalah  mengkaji  ciri-ciri   yang  melambangkan  identiti  seni  bina  tradisional  Melayu Kelantan  berdasarkan  Teori  Gaya   Rupa.  Ciri-ciri  seni  bina  tersebut  meliputi  rekaan bentuk  bumbung,  tiang,  dinding,  pintu   gerbang,  tebar  layar,  pemeleh,  tunjuk  langit dan  papan  cantik.  Kajian  kes  yang   dijalankan  dalam  jajahan  Kota  Bharu  dengan menggunakan  kaedah  pengumpulan  data  melalui   kajian  pustaka,  kajian  tinjauan, pemerhatian, temu bual, dan analisis dokumen. Dapatan kajian  menunjukkan Masjid Mukim  Sabak  (bangunan  keagamaan)  telah  menerapkan  pelbagai  elemen  binaan  tradisional Melayu Kelantan dalam binaannya berbanding dengan Pasar Kota Jembal (bangunan  awam)   dan  bangunan  JKKN  Kelantan  (bangunan  pentadbiran).  Sebagai kesimpulan,  Masjid  Mukim  Sabak   dilihat  berjaya  menyerlahkan  penerapan  elemen- elemen  binaan  traditional  Melayu  Kelantan   berbanding  bangunan  lain  sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Tempatan Jajahan Kota  Bharu (2007-2020). Implikasi  kajian  ini  menunjukkan  bahawa  elemen  seni  bina  tradisional   Melayu Kelantan harus diterapkan ke dalam binaan baharu supaya identiti seni bina Melayu dapat dikekalkan untuk menjaga warisan bangsa.  

References

A.Halim Nasir. (1986). Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Abdul Aziz Hussin. (2011). Pemuliharaan dan Pemeliharaan Warisan di Malaysia.

(Nur Naimah Jaafar, Ed.). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Afandi Yahya. (1995). Simbolisme Dalam Seni Bina Melayu Kelantan. Selangor: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Ali, N. A. (2009). Masjid Balai Rong Seri. Diperoleh pada Mei 10, 2016, daripada 

http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2009&dt=0808&pub=Kosmo &sec=Rencana_Utama&pg=ru_02.htm

 

Anwar Omar Din. (1997). Rumah Tradisional Melayu Kelantan. (M. G. Addullah, Ed.). Kuala Lumpur: 

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia.

 

Arkib Negara Malaysia. (2015). Istana Jahar.

 

Azlan Omar, Mohd Anwar Mohd Yusoff, Jasni Junat, Iskandar Baharruddin, Sumardi Ghazalee & Azuddin 

Sulaiman. (1992/1993). Rumah Hajjah Nik Fatimah Nik Abdullah, Kampung Banggol, Kota Bharu, Kelantan 

(Tidak diterbitkan lukisan terukur). KALAM, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

 

Azmi Mohd Yusof. (2014). Seni Bina Malaysia Warisan Dalam Kepelbagaian. Kuala Lumpur: Jabatan 

Muzium Negara.

 

Baharom Ibrahim. (2014). Kepelbagaian dan Keistimewaan Negeri-Negeri Zon Pantai Timur. In Cintai & 

Kenali Malaysia Kita (pertama, p. 489). Pulau Pinang: Warisan Ers Gemilang Sdn. Bhd.

 

Bakar, A., & Utaberta, N. (2013). Motif-Motif Ukiran Pada Rumah Tiang Dua Belas Di Kelantan Dan 

Terengganu. Jurnal of Design+ Built. Diperoleh daripada 

http://spaj.ukm.my/jsb/index.php/jdb/article/view/95

 

Chen V. F. (2007). The Encyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Archipelago Press. 

 

Chua Y. P. (2014). Kajian Kes. In Kaedah Penyelidikan (Ketiga). Selangor: McGraw-

Hill Education(Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed

Methods Approaches. London: Sage Publications.

 

Dalila Mohd Sojak, S., & Utaberta, N. (2013). Typological Study of Traditional

Mosque Ornamentation in Malaysai-Comparison Between Traditional and Modern Mosque. In Proceedings 

International Conference On Architecture and Shared Built Heritage Conference.

 

Gray C. dan J. Malins. (2004). Research Methodology: Procedur for Artist & Designer, Principles and 

Definition. Winchester School of Art.

 

Hala Tuju Pendidikan Seni Bina Di Malaysia. (2014). Selangor. Diperoleh daripada 

http://www.moe.gov.my/v/terbitan-view?id=128&

 

Ismail, N. H., Surat, M., Shahminan, R. N. R., & Yunus, S. K. (2014). Identiti Rumah Tradisional 

Negeri Sembilan Melalui Evolusi Reka Bentuk. Journal of Design + Built, 7. Diperoleh daripada 

http://spaj.ukm.my/jsb/index.php/jdb/article/view/145

 

Ismail Said & Ahmad Saifuddin. (2001). Spesis-spesis Kayu dalam Seni Ukir Melayu.

Skudai: UTM.

 

Jabatan Warisan Negara. (2012). Masjid Lama Mulong. Diperoleh pada Mei 2, 2016, daripada 

http://www.heritage.gov.my/index.php/konservasi/konservasi- 

bangunan/rumah-ibadat/masjid-lama-mulong

 

JKKN, K. (2015). National Department For Cultural And Arts JKKN Kelantan. 

 

Kamarul Syahril Kamal. (2011). Bangunan Bersejarah di Malaysia. Diperoleh pada

Januari 19, 2016, daripada 

http://buildingconservation.blogspot.my/2011/05/deraf-disertasi-phd-bab-3- bangunan.html

 

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. (2014). Masjid-Masjid di Kelantan, Malaysia. 

(Baharin Ilias, Ed.) (pertama). Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

 

Mastor Surat. (n.d.). Identiti Senibina. Diperoleh pada Januari 16, 2016, daripada 

http://ifolio.ukm.my/user/7014/mastor-bin-surat/folio/497/identiti-senibina- architectural-identity

 

Mastor Surat. (2009). Wacana dan Teori Reka Bentuk Masjid. In N. H. S. N. A. Rahman (Ed.), 

Kebudayaan, Kesenian & Peradaban Alam Melayu (peertama). Selangor: Institut Alam dan Tamadun 

Melayu.

 

Mastor Surat. (2012). Ragam hias dan Perlambangan Melayu. Diperoleh pada Januari 16, 2016, daripada 

http://ifolio.ukm.my/user/7014/mastor-bin- 

surat/folio/592/ragamhias-dan-perlambangan-melayu-ornamentation-and- iconography-of-malay

 

Mokhtar Ismail. (1992). Rumah Tradisional Melayu Melaka. Kuala Lumpur:

Persatuan Muzium Malaysia.

 

Nangkula Utaberta dan Tajuddin Mohd. Rasdi. (2014). Perjuangan dan Pencarian

Bentuk Seni Bina Islam yang Berlandaskan Nilai Islamiah.

 

Nik Mohamed Nik Mohd Salleh. (2001). Warisan Kelantan IV (Kedua). Kelantan: Perbadanan Muzium 

Negeri Kelantan.

 

Nor Hafiza Othman. (2014). Rumah Tiang Dua Belas Kelantan: Satu Kajian Ruang Rumah Tradisional 

Melayu. Universiti Malaysia Kelantan.

 

Norasikin Hj. Hassan. (2005). Faktor Penyumbang dalam Pembentukan dan Konservasi Identiti Jalan 

Kota Bandar Warisan. Diperoleh daripada http://psasir.upm.edu.my/5570/1/FRSB_2005_7.pdf

 

Nur Irdina Idris. (2012). Siri Kenali Sultan 1 DYMM Sultan Kelantan. Kuala Lumpur: E1 Publication 

Sdn. Bhd.

 

Othman Lebar. (2014). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode

(kelima). Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Othman Talib. (2014). Tulis Tesis Cepat. Selangor: MPWS Rich Resources. 

 

Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. (2014a). Muzium Adat Istiadat (Istana Jahar).

Diperoleh pada Mei 10, 2016, daripada 

http://www.muzium.kelantan.gov.my/v2/index.php?option=com_content&view= 

article&id=39&Itemid=278&lang=ms

 

Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. (2014b). Muzium Kraftangan. Diperoleh daripada 

http://www.muzium.kelantan.gov.my/v2/index.php?option=com_content&view= 

article&id=41:muzium-kraftangan&catid=31&Itemid=280&lang=ms

 

Persatuan Pencinta Sejarah Kelantan. (2014). Senibina Rumah Melayu Kelantan. 

 

Roslan bin Saat. (2007). Kajian Penerapan Elemen-elemen Seni Bina Melayu Dalam

Reka Bentuk Resort di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Rusdi Mohd Nasir dan Ismail Hafiz Salleh. (2015). Kelantan Malay Cultural Landscape: The Concept of 

Kota Bharu Islamic City. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Saad, S., & Radzi, M. (2009). Urus tadbir sebuah bandaraya Islam Malaysia: Kajian kes di Kota 

Bharu, Kelantan. Malaysian Journal of Society and Space. Diperoleh daripada 

http://www.ukm.my/geografia/images/upload/2.2009-3-suhana- melayu.pdf

 

Setiawan Hardono dan Azizi Bahauddin. (2015). Rumah Tradisional Masyarakat Minangkabau; Pengaruh 

Negeri Sembilan: Pengaruh Seni Bina, Sosiobudaya dan

Ekonomi Matrilineal. In Nazarudin Zainun (Ed.), Wacana Warisan, Pelancongan dan Seni dalam Kearifan Tempatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Shuaib, A. (2012). Penggunaan unsur nilai estetika tradisional Kelantan dalam

senibina kediaman kontemporari. Diperoleh daripada

http://umkeprints.umk.edu.my/1007/

 

Siti Norlizaiha Harun. (2009). Pemuliharaan Masjid Lama Kedai Mulong. Diperoleh pada Mei 1, 2016, 

daripada http://kota-city.blogspot.my/2009/07/masjid-lama- kedai-mulong.html

 

Tajuddin Mohamad Rasdi. (2001). Pendekatan Regionalisme Primitif. In Yahya Mohamad Yatim (Ed.), 

Identiti Seni Bina Malaysia Kritikan Terhadap Pendekatan Reka Bentuk (pertama). Johor: Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Tajuddin Mohamad Rasdi. (2008). Seni Bina Sejarah, Teori dan Kritikan. Johor: Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Tajuddin Mohamad Rasdi dan Alice Sabrina Ismail. (2002). Teori Senibina Frank Lloyd Wright. 

Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.

 

Tajudin Kamarudin Syed Ahmad Iskandar Ra’Alah & Gurupiah Mursib. (2004).

Warisan Senibina Dunia Melayu Rumah-Rumah Tradisional. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Tjetjep Rohendi Rohidi dan Halim Husain. (2015). Metodologi Penyelidikan Seni

(pertama). Perak: Malim Sarjana.

 

Unit Rancangan Pembangunan Kota Bharu. (n.d.). Rancangan Tempatan Jajahan Kota Bharu 2020. 

Kelantan.

 

Utusan Online. (2010). Kompleks Pasar Kota Jembal. Utusan Online. Diperoleh daripada 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1229&pub=Utusan_Mal aysia&sec=Timur&pg=wt_06.htm

 

Yahaya, A. (2006). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi Data. 

(Irma Indayu Omar, Ed.) (pertama). Selangor: PTS Professional.

 

Yusof Abdullah. (2012). Warisan Seni Bina Tradisional Nusantara dan Semenanjung Malaysia. Warisan 

Seni Bina Melayu Terengganu (pertama). Kuala Terengganu: Yayasan Diraja Sultan Mizan.

 

Zakaria, Z. (1997). Kelantan Sebelum Persekutuan Tanah Melayu. In Warisan

Kelantan XVI (pertama). Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)