UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HQ The family. Marriage. Woman
Main Author :Emy Nazira Embong
Title :Gaya asuhan ibu bapa dan tingkah laku devian serta pengaruhnya ke atas efikasi kendiri membuat keputusan kerjaya
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2020
Notes :With cd
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan mengukur pengaruh jenis gaya asuhan ibu bapa dan tingkah laku devian ke atas  efikasi kendiri membuat keputusan kerjaya dalam kalangan murid tingkatan empat di Daerah Maran,  Pahang.  Daeran Maran dipilih sebagai lokasi kajian kerana kebanyakan sekolah terletak di   kawasan  pinggir bandar dan FELDA yang terdedah dengan cabaran pengaruh gejala sosial. Kajian ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  reka  bentuk  kajian  tinjauan. Kajian  ini  telah   dijalankan  di  tujuh  buah   sekolah  menengah  harian  dengan melibatkan  responden  seramai  283   orang  murid  yang  dipilih  melalui  kaedah persampelan rawak mudah dalam kalangan sembilan buah  sekolah tanpa asrama disekitar daerah Maran yang merupakan sekolah luar bandar. Instrument kajian  yang   digunakan   adalah     Paulson’s   Perception   of   Parenting   Scale   yang dibangunkan   oleh  Paulson,     Delinquency  Scale  oleh  Junger  serta  Career Decision  Self-Efficacy  Scale   –  Short  Form  (CDSE-SF)  oleh  Betz  et.  al. Berdasarkan keputusan kajian, terdapat tiga gaya  yang diamalkan oleh ibu bapa iaitu  gaya  asuhan  autoritarian,  autoritatif  dan  permisif,  namun   begitu  gaya asuhan  yang  paling  biasa  diamalkan  adalah  autoritatif.  Keputusan  analisis  regresi pelbagai pula menunjukkan peramal utama dan tertinggi bagi efikasi- kendiri membuat  keputusan kerjaya dalam kalangan murid ialah gaya asuhan autoritatif   (ß =  .585)  dan   sumbangannya  sebanyak  34.2%.  Kesimpulannya, mengamalkan gaya asuhan jenis autoritatif akan  mempengaruhi efikasi kendiri membuat  keputusan  kerjaya  manakala  tingkah  laku  devian  pula   dilihat  tidak mempengaruhi efikasi kendiri membuat keputusan kerjaya. Implikasi kajian ini ialah  menyedarkan ibu bapa bahawa pentingnya gaya asuhan autoritatif dalam anak mereka untuk membuat keputusan kerjaya.  

References

Abdul  Rahim,  Sufean  Hussin,  Jamaluin  Tubah.  (2006).  Institusi  Keluarga  :  Menghadapi 

Cabaran Alaf Baru . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distibutor Sdn Bhd

 

Abdul Hakim Rahman. (2013). Mangsa buli di MRSM trauma. Tarikh diambil: 04 April  2014, 

daripada:http://www.astroawani.com/news/show/mangsa-buli-di-mrsm-trauma-6914

 

Abdullah Sani Yahya. (2006). Mengurus Disiplin Pelajar .  Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing

 

Amir  Awang  .(1984).  Pengantar  Bimbingan  Dan  Kaunseling  Di  Malaysia  .  Pulau  Pinang: 

Penerbit Universiti Sains Malaysia

 

Amir  Mohd  Salleh.  (1999).     Kajian  Gengsterisme  di  Sekolah  Menengah  Harian.  Unit 

Penyelidikan   Dasar,   Bahagian  Perancangan  dan  Penyelidikan  Dasar   Pendidikan, Kementerian 

Pendidikan Malaysia

 

Amla, Zuria & Salleh. (2007). Bimbingan dan kaunseling sekolah. Bangi: Penerbit Universiti 

Kebangsaan Malaysia.

 

Ary, D., Jacobs. L. C., & Sorensen, C. (2016). Introduction to Research in Education (7??. ed.). 

Belmont. CA: Thomson

 

Asmah Suboh, Nurulhuda Azizi & Mascilla Hamzah (2011). Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan  

Pelajar  Sekolah  Rendah  dan  Hubungannya  dengan  Gaya  Keibubapaan. Journal  of  Education  

Psychology  &  Counseling:  Volume  1,  Mac  2011,  Page  77-93 (2231-735X)

 

Asmak    Haji    Ali    (2006),    Salah    Laku    Sosial    Remaja    Masa    Kini:    Cabaran    

Dan Penyelesaiannya   Dalam   Keluarga   .   Kuala   Lumpur:   Utusan   Publications   and 

Distibutors

 

Anis Fatima. (2015). Personaliti Dan Efikasi-Kendiri Membuat Keputusan Kerjaya

Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam. Masters Dissertation. Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Annemaree C., Kellie G., Michele H., & Stephen H. (2013). Goal Setting and Self-Efficacy Among   

Delinquent,   At-Risk   and   Not   At-Risk   Adolescents.   Journal   of   Youth   and 

Adolescence, 42 3: 431-443

 

Anne Roe. (1957). Early determinant of vocational choice. New York: John Wiley and Son

 

Astro Awani (18 Februari 2017). Lapan remaja berbasikal maut dirempuh kereta. 

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/lapan-remaja-berbasikal-maut-dirempuh- kereta-132799

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Astro Awani (15 Jun 2017). Mangsa buli T. Nhaveen meninggal dunia 

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/mangsa-buli-t-nhaveen-meninggal-dunia- 146338

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Astro Awani (16 September 2017). Kebakaran pusat tahfiz: Tujuh fakta susulan penahanan suspek.

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/kebakaran-pusat-tahfiz-tujuh-fakta- 

susulan-penahanan-suspek-155474

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Astro Awani (17 September 2017). Tahfiz tragedy: 'What has happened to our children?' 

http://english.astroawani.com/malaysia-news/tahfiz-tragedy-what-has-happened-our- 

children-lee-lam-thye-155496

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Astro Awani (19 September 2017). Sekolah gempar pelajar tingkatan tiga bersalin di surau

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/sekolah-gempar-pelajar-tingkatan-tiga- 

bersalin-di-surau-155713

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Aziz Shah et.al (2014). Analisis Statistik Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Skala Konsep 

Kendiri Multi Dimensi (SKKM). Jurnal Psikologi Malaysia 28 (1) (2014):12-35

 

Azizi  Yahaya  &  Jaafar  Sidek  Latiff,(2005).  Membentuk  Identiti  Remaja  .  Bentong:  PTS 

Profesional Publishing

 

Azizi Yahaya & Kamaliah Nordin. (2006). Hubungan diantara Konsep Kendiri, Motivasi,  dan  Gaya  

Asuhan  Ibu  bapa  Mempengaruhi  Pencapaian  Pelajar.  Skudai:  Universiti Teknologi Malaysia

 

Azizi  Yahaya  dan  Mohd  Sofie  Bahari  (2010)  Gaya  Asuhan  Ibu  Bapa  Remaja  Terhadap Tingkah 

Laku. : pp. 1-4. (Unpublished) Universiti Teknologi Malaysia

 

Azizi  Yahaya  dan  Nalini  a/p  Madayan  (2007).     Faktor-Faktor  Lepak  Dan  Hubungan 

Keibubapaan  Di  Kalangan  Pelajar  Remaja  Sekolah  Menengah  Di  Empat  Buah

kudai: Universiti Teknologi Malaysia

 

Azizi  Yahaya,  Mohd  Najib  Ab.  Ghaffar  &  Badrulzaman  Baharom  (2010).  Persekitaran Keluarga  

dan  Kesannya  Terhadap  Tingkah  Laku  Devian  Remaja.  Skudai:  Jabatan Asas Pendidikan Fakulti 

Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

 

Azizi   Yahaya,   Nordin   Yahaya   &  Juriah   Bachok   (2010).   Perkaitan   Antara   Hubungan 

Kekeluargaan, Pengaruh Rakan Sebaya dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar 

Sekolah Bestari Di Daerah Pontian. Melaka: Universiti Teknologi Mara.

 

Azizi  Yahaya,  Yusof  Boon,  Jamaludin  Ramli,  Shahrin  Hashim  &  Faizah  Idris  (2010)

Persepsi Pelakuan Agresif Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Lima Buah Sekolah

Di Kawasan Bandar Johor Baru. Jurnal Teknologi Jurnal Teknologi, 53(Sains Sosial), Sept. 2010: 

75–94

 

Badlihisham Mohd Nasir, Anuar Puteh, Abdul Ghafar Don, Ahmad Irdha & Abu Dardaa (2014). Gejala 

Sosial Di Felda Gugusan Chini Pahang: Faktor Dan Cara Mengatasinya. In. Anuar Puteh (Ed). Seminar 

Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014; Dakwah dan Etnik: Perspektif Multi-Disiplin. Bangi: UKM

 

Badrulzaman  Baharom  (2006).  Persekitaran  Keluarga  Dan  Kesannya  Terhadap  Tingkah Laku   

Devian   Remaja   Di   Daerah   Pontian,   Johor.   Johor:   Universiti   Teknologi Malaysia

 

Baker, T.L. (1994). Doing Social Research. 2??  Edition. New York: Mc Graw-Hill Inc.

 

Bahr, S.J & Hoffmann,J.P.(2010). Parenting Style, Religiosity, Peers, and Adolescent Heavy 

Drinking. J Stud Alcohol Drugs. 2010 Jul;71(4):539-43.

 

Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall

 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.

Psychological Review, 84(2), 191-215

 

Bandura, A. & Mischel, W.(1986). Social Foundation Of Thought And Action: A Social And Cognitive 

Theory. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall

 

Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory.

Journal of Clinical and Social Psychology, 4, 359-373

 

Bandura A (2000). Cultive Self-Efficacy For Personal and Organizational Effectiveness.

In E. A. Locke (Ed.), Handbook of Principles of organization behavior. (pp. 120-136). rd, UK: 

Blackwell

 

Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior, Child

Development, 37(4), 887-907

 

Baumrind, D. (1971). Current Patterns Of Parental Authority. Developmental Psychology Monographs, 

4, part 2

 

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. 

Journal Of Early Adolescence, 11(1), 56-95

 

Bee, H & Boyd, D. (2003). Life Span Developmental. Boston: Allyn & Bacon

 

Berita Harian (07 Jun 2015). Sikap ibu bapa punca pesalah juvana kembali bermasalah. 

https://www.bharian.com.my/node/59762

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Bernama (2013). Pelajar MRSM Balik Pulau dakwa dipukul, ugut bunuh. 

http://www.sinarharian.com.my/semasa/pelajar-mrsm-balik-pulau-dakwa-dipukul- ugut-bunuh-1.215335. 

Diambil pada 14 Mac 2014

 

Benda, B.B. (1995). The Effect of Religion on Adolescent Delinquency Revisited. Journal of Research 

in Crime and Delinquency

 

Büyükgöze Kavas (2011). Testing A Model Of Career Indecision Among University Students Based   On   

Social   Cognitive   Career   Theory.   (Doctoral   Thesis)   Diambil   dari 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.633.4299&rep=rep1&type=pdf

 

Borg, M.G. & Gall. (1983). The Emotion Reaction Of School Bullies And Their Victims.

Educational Psychology, 18, 433 – 444

 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (1996). A social cognitive framework for career choice counseling. 

Career Development Quarterly, 44,354-366.

 

Brown, D. & Brooks, L. (1984). Career Choice And Development. Jossy-Bass Publishers : San Francisco

 

Cenkseven-Önder, F., K?rdök, O., & I??k, E. 2010. High school students career decision- making 

pattern across parenting styles and parental attachment levels. Electronic Journal of Research in 

Educational Psychology :263-280.

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah penyelidikan. Selangor: McGraw-Hill (M)

 

Christine Chan (2014), Influence of Perceived Parenting Styleson Students Career

Maturity. Masters Thesis. Universiti Putra Malaysia

 

Clark, R.D., dan Shields, G. (1997). Family Communication and Delinquency.

Adolescence, 32(125), 81-92

 

Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current directions in psychological science, 1(3), 

98-101

 

D. A. De Vaus. (1985). Surveys in Social Research: Volume 29 of Studies in Society. Allen & Unwin: 

Australia

 

D’Angelo, L., Getson, P., dan Luban, N. (1991). Human Immunodeficiency Virus Infection in Urban 

Adolescents : Can We Predict Who is at Risk? Pediatrics, 88, 982-986

 

D. Olwage, Hons. BCom. (2012). Predictors of burnout and engagement of university student.

Mini-dissertation: North-West University

 

Daniel   T.L.   (2007).   The   Relation   of   Family   Functioning   to   Adolescent   

Psychological Wellbeing,    School    Adjustment    and    Problem    Behaviour.    Journal    of   

 Genetic Psychology. 8(4), 373-383

 

Dewan Masyarakat (Jun 2000). Artikel: Jenayah dicipta dan bukan dilahirkan. Morris Haimowits

 

Dhanabalan A/L Sandra Segaran (2016). Tingkah Laku Devian Pelajar Etnik India Di Sekolah Menengah 

Dalam Daerah Kinta, Perak. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Sains Kemanusiaan

 

Dishion, T. J., Patterson, G. R., & Griesler, P. C. (1994). Peer adaptations in the development of  

antisocial  behavior:  A  confluence  model.  In  L.  R.  Huesmann  (Ed),  Aggressive behavior: 

Current perspectives (pp. 61-95). New York: Plenum Press

 

Don Tapscott, 2009. Grown Up Digital: How The Net Generation Is Changing Your World.  New York: Mc 

Graw Hill

 

Durkheim, G.D. (1987). Multimethod Research : A Synthesis of Styles. Beverly Hills: Sage.

 

E. Gibbons. (2003). Attachment and Juvenile Delinquency: Assessing the Effect of

Career Education on At-risk Youth. Ph D Dissertation. Alliant International University

 

Erikson, E. (1963). Childhood and Society. New York: Norton

Erlanger A. T., Megan C., & Robert W. H. (2009). The Influence of Parenting Styles,

Achievement  Motivation,  an  Self-Efficacy  on  Academic  Performance  in  College Students. 

Journal of College Student Development, Volume 50, Number 3, May/June 2009, pp. 337-346 (Article)

 

Eron, L.D. (1982). Parent-Child Interaction, Television Violence and Aggression of Children. 

American Psychologist, 37, 197-211

 

Eugene. D.M.T & Diana R. (2018). Hubungan Antara Hardiness Dengan Efikasi Diri Keputusan Karir Pada 

Siswa Kelas XII SMK Negeri 11 Kota Semarang.  Jurnal Empati, Agustus 2018, Volume 7 (Nomor 3), 

Halaman 224-229

 

Fatanah Mohamed. (1997). Kajian Terhadap Masalah Peribadi Pelajar-pelajar Sekolah Berasrama  Penuh  

dan  Tidak  Berasrama  Penuh  di  Pengkalan  Chepa.  Disertasi Sarjana, Universiti Kebangsaan 

Malaysia

 

Freud, S.F. (1950). Circle of Friends: The Role of Gender and Networks in Delinquent Group Dynamic. 

Paper Presented at Annual Meeting of The American Society of Criminology, Chicago, IL

 

Gall,  M.D.  &  Borg,  W.R.  (1983).  Educational  Research:  An  Introduction.  New  York: Longman

 

Garrett, M. (1986). Social class and delinquency: Prediction and outcomes of complice juvenile 

encounters?  Journal of social problems. 22: 368-383

 

Gill, P (1992). Research Note: Girls, Guys and Gangs. The Changing Social Context of Female 

Delinquency. Journal of Criminal Law, 69, 26-57

 

Gloria, A., & Hird, J. (1999). Influences Of Ethnic And Non-Ethnic Variables On Career Decision 

Self-Efficacy Of College Students. The Career Development Quarterly, 48, 157-174

 

Gold, M. dan Reimer, D.J. (1975). Changing Pattern of Delinquent Behaviour Among American 13 

through 16 Year Olds: 1967-1972. Crime and Delinquency Literature. 7, 483-517

 

Guilford, J.P. (1956). Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York:

McGraw Hill

 

Guilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw Hill

 

Habibah, E., & Tan Huey Yee. (2009). Relationship between perceived paternal and maternal parenting 

styles and student academic achievement in selected secondary schools. European Journal of Social 

Sciences, 9(2), pp. 181-192

 

Hackett, G., & Betz, N. E. (1981). A self-efficacy approach to the career development of women. 

Journal of Vocational Behavior, 18, 326-339

 

Hairunnaja Najmuddin (2003), Memahami Dan Membimbing Remaja Nakal. Kuala Lumpur: PTS Professional 

Publishing Sdn Bhd

 

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, 

sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York: D.

Appleton & Co.

 

Hamidah Sulaiman. (2013). Hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa dalam 

kalangan remaja sekolah. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Malaya

 

Harian Metro (11 Mac 2015). Statistik moral remaja kita.

https://www.hmetro.com.my/node/36116 Diambil pada 02 Januari 2018

 

Harian Metro (30 Julai 2017). Kenal di WeChat, jumpa, dirogol.

https://www.hmetro.com.my/utama/2017/07/248982/kenal-di-wechat-jumpa-dirogol Diambil pada 02 

Januari 2018

 

Harian Metro. Ayah Sibuk Remaja Liar. 01 Ogos 2001

 

Harian Metro. Keluarga Terbiar, Remaja Jadi Liar. 06 September 2001 Harian Metro (20 September 

2017). Sampai hati hentak guru.

https://www.hmetro.com.my/utama/2017/09/265414/sampai-hati-hentak-guru Diambil pada 02 Januari 2018

 

Harian Metro (21 September 2017). Dirogol bergilir-gilir. 

https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2017/09/265666/dirogol-bergilir-gilir Diambil pada 02 Januari 

2018

 

Harian Metro (25 September 2017). Tiada hala tuju, mudah kecewa.

https://www.hmetro.com.my/bestari/2017/09/266688/tiada-hala-tuju-mudah-kecewa

Diambil pada 02 Januari 2018

 

Haslina   Hassan.   (2000).   “Gejala   Gangsterisme   di   Kalangan   Pelajar:   Fenomena   yang

Meresahkan”.  Dewan  Masyarakat.  Jun  2000.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka. Halaman 

14-16

 

Hoffman, L. (1996). Progress and Problems in The Study of Adolescence. Developmental Psychology, 

32, 777-780

 

Husin Junoh. (2011). Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Luar Bandar di Daerah Kota Tinggi, 

Johor. Tesis Dr. Falsafah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya

 

Igbo, J. N. Ihejiene & Mary Anselm. (2014). Influence Of Parenting Styles On Deviant Behaviors  And 

 Academic  Achievement  Of  Secondary  School  Students  In  Garoua, Northern  Cameroun.  

International  Journal  of  Educational  Science  and  Research (IJESR). Vol. 4 (5), 19-34

 

Jas Laile Suzana Jaafar (2008). Pengenalan kepada Psikologi Kanak-kanak dan Remaja.

Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. Bhd

 

Jee Pei Ching & Shahlan Surat. (2017). Gaya Keibubapaan Dengan Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan 

Remaja. Prosiding Seminar Pendidikan Transdisiplin (Sted 2017), 16- 17 Januari 2017, Fakulti 

Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Pages 230-237

 

Jeynes W. H (2007). The Relationship Between Parental Involvement And Urban Secondary School 

Student Academic Achievement. A Meta-Analysis. Sage Journals. Vol 42, Issue 1

 

Junger-Tas J, Terlouw GJ and Klein MW (eds) (1997). Delinquent Behaviour Among

Young  People  in  the  Western  World:  First  Results  of  the  International  Self-report 

Delinquency Study. Amsterdam: Kugler

 

Kamus Dewan. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Kamus Dewan. (1990). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan. (1991). Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan. (2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kamus dewan.  (2015). Edisi ke Empat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Kementerian Pendidikan Malaysia,(1999). Kajian Geng sterisme di Sekolah Menengah

Harian. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan Dan Penyeldikan Dasar Pendidikan

 

Kenneth, R. dan Moyer, P. (1961). Female Delinquency and Related Problem. SOC. Forces, 43, 82-89

 

Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health : A prospective study.pdf.

Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 168–177

 

Krejcie, R.V. dan Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities.

Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610

 

Lent, R. W., Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: Empirical status and future direction 

[Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 30, 347-382

 

Lent, R.W., Brown, S.D., & Hazket, G (1994). Toward a Unified Social Cognitive

Theory  of  Career  and  Academic  Interest,  Choice  and  Performance.  Journal  of Vocational 

Behavior 45: 79-122

 

Mstar Online. (2017). Adakah Belia Semakin Ganas?

https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2017/09/24/juvana Diambil pada 02 Januari 2018

 

Ma`rof Redzuan & Haslinda Abdullah (2002), Psikologi, Malaysia: McGraw-Hill (Malaysia)

Sdn. Bhd.

 

Mahdi Khasmohammadi (2018). Pengaruh Efikasi Kendiri Membuat Keputusan Kerjaya, Kematangan  

Kerjaya,  Gaya  Keibubapaan  dan  Perfeksionisme  Ibu  Bapa  Terhadap Ketidakupayaan Membuat 

Keputusan Kerjaya dengan Pelajar Prasiswazah. Serdang: Universiti Putra Malaysia

 

Mahmood Nazar Mohamed (2001). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah 

Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Maizatul  Akmam  Abu  Bakar  (2007).  Perkaitan  Antara  Hubungan  Keluarga,  Pengaruh Rakan  

Sebaya  Dan  Kecerdasan  Emosi  Dengan  Tingkah  Laku  Delinkuen  Pelajar Fakulti Pendidikan. Johor 

Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

 

Maryann Wu. (2009). The Relationship Between Parenting Styles, Career Decision Self- Efficacy, And 

Career Maturity Of Asian American College Students. Ph D Dissertation.

University Of Southern California

 

Melati Sumari. (2006). Family Functioning and Career Decision-Making Self-Efficacy: A

Study  of  First  Year  Malaysian  Undergraduate  Students.  Ph.D  Dissertation. Western Michigan 

University

 

Miller, Carlin. (2006). Family and Cognitive Factors: Model Risk for Aggression In Children with 

ADHD. Journal of The America Academy If Child & Adolescent Psychiatry, 45, 355-363

 

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A 

developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701

 

Mohd Azirul Ismail.  (2009). Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Personality Dalam Kalangan  Pelajr  

Sekolah  Menengah  Di  Kawasan  Gong  Badak.  Tanjong  Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Mohd. Amin & H.A Shariff (1988). Perkembangan Remaja Pandangan, Pemahaman dan Interprestasi. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Mohamad Hashim & Sharifah Amnah. (2006). Kepadanan personaliti individu, pesekitaran kerja dan 

hubungan dengan kepuasan kerja. Kertas Kerja Seminar Unit Penasihat & Pembangunan Pelajar. 

Universiti Sains Malaysia

 

Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

 

Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan.(Edisi Pertama). Skudai: Universiti 

Teknologi Malaysia

 

Mohd Rizuan Abdullah (2013). Hubungan antara gaya asuhan ibu bapa dengan tahap pencapaian akademik 

pelajar sekolah menengah. Kajian Ilmiah yang tidak diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti 

Teknologi Malaysia

 

Mohd Rizal Atan, Supian Hashim & Khadijah Daud (2013).  Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Hubungannya Dengan 

Salahlaku Ponteng Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Felda Di Daerah Rompin, Pahang. Fakulti 

Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

 

Mohd Sani, Siti Salina & Syed Mohamad. (2018). Faktor Jantina: Efikasi Kendiri Kerjaya Pelajar.In 

Mohamad Zaidin Mat et.al (Ed). Prosiding Seminar Antarabangsa al-Quran dalam  Masyarakat  

Kontemporari  2018,  185.  Fakulti  Pengajian  Kontemporari  Islam (FKI): Universiti Sultan Zainal 

Abidin (UniSZA)

 

Mohd Yahya Mohamed Ariffin (2006). Kerjaya pilihan abad ke 21. Kuala Lumpur: Utusan

Publications & Distributors Sdn Bhd

 

Neufeldt  & Guralnik. (1996). Webster's New World College Dictionary.

 

Nicky Hayes. (2000). Doing Psychological Research Gathering And Analysing Data.

Philadelphia: Open University Press

 

Noor  Adiah  Mohamed  Noor  (1998).  Kajian  Kes  Tentang  Masalah  Remaja  Sekolah  Dan Kaitannnya 

Dengan Pencapaian Akademik. Serdang: Universiti Putra Malaysia

 

Noraini Mohd Nor. (2001). Hubungan pengaruh gaya asuhan ibu bapa dengan pemilihan kerjaya  pelajar. 

 Kajian  ilmiah  yang  tidak  diterbitkan.  Serdang:  Universiti  Putra Malaysia

 

Noraini Idris . (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Malaysia : McGraw-Hill Education

 

Noor Izzaty Ibrahim, Muhamad Ariff Ibrahim & Siti Fardaniah Abdul Aziz (2017).

Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Universiti. 

Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ojose, B. 2008. Applying Piaget’s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction. The 

Mathematics Educator 2008, Vol. 18, No. 1, 26–30. California

 

Osipow, S. H. (1983). Theories of career development (3rd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

 

Paulson, S. (1994). Relations of Parenting Style and Parental Involvement with Ninth Grade 

Students’ Achievement. Journal of Early Adolescence, 14, 250-267.

 

Paulsen, A. M., & Betz, N. E. (2004). Basic confidence predictors of career decision-making 

self-efficacy. The Career Development Quarterly, 52, 354-362.doi:10.1002/j.2161- 0045.2004.tb00951.

 

Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang. Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Siaran KPPM 

Bilangan 4 Tahun 2012.

 

Pepler, D.J. & Craig, W.M. (1988). Making a Difference in bullying. Toronto: LaMarsh

Centre for Research on Vioence and Conflict Resolution, York University.

 

Ramey Gassert dan Enoch (1990) Further development of an elementary science teaching

eficacy  belief  instrument:  A  pre-service  elementary  scale.  School  of  Science  and 

Mathematics

 

Regoli, R.M. dan Hewitt, J.D. (1991). Delinquency in Society. 4th Edition. New York: McGraw Hill.

 

Rohany Nasir.(2008).Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme.

Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Rogers, D. (1981). Adolescence and Youth. United State : Prentice Hall.

 

Santrock, J.M. (1972). Relation of Type and Onset of Father Absence to Cognitive Development. Child 

Development, 43, 455-469.

 

Sarwono. (2003). Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Gravido Persada .

 

Schwarzer, R. (1992). Perceived Self-Efficacy. National Cancer Institute, 1-33 Schaefer, E. S. 

(1968). Children’s reports of parental behavior: An inventory. Child

Development, 36, 413-424.

 

Siti Aisyah (2018). Pengaruh Sokongan Ibu Bapa, Personaliti, Motivasi  Ke Atas Efikasi Kendiri 

Membuat Keputusan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Smith, P.K. dan Thompson, D. (1991). Practical Approaches to Bullying. London: David Fulton.

 

Sugih Panuntun. (2013). Mahasiswa Pendidikan Ekonomi IKIP       Veteran Semarang Pengaruh  

Kepedulian  Orang  Tua  Terhadap  Perilaku  Belajar  Siswa  Kelas.  Jurnal Pendidikan Ekonomi. 

(Vol. 01) ( No. 01).

 

Suresh Kumar N Vellymalay (2011). Sikap dan Tingkah Laku Remaja Terhadap Pembelajaran di Sekolah: 

Satu Kajian Kes di Rumah Kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Malaysia 36(2)(2011): 25-32

 

Sokol-Katz, J., Dunham, R., dan Zimmerman, R. (1997). Family Structure Versus Parental Attachment 

in Controlling Adolescent Deviant Behaviour: A Social

odel. Adolescence, 32(125), 199-215.

 

Solberg O’ Brein, Villareal, Kennel dan Davis, B. (1993). Self-efficacy and Hispanic

College Students: Validation of The College Self-Efficacy Instrument. Hispanic Journal of 

Behavioral Sciences, 15, 80-95

 

T. Wing Lo, Christopher H. K. C., Dennis S. W. W., Tina L. R. & Sharon I. K. (2011).

Self-Esteem,  Self-Efficacy  and  Deviant  Behaviour  of  Young  People  in  Hong  Kong.

Scientific Research Journal. Vol.1, No.1, 48-55

 

Ulfah  Maria.  (2007).  Peran  persepsi  keharmonisan  keluarga  dan  konsep  diri  terhadap 

kecenderungan kenakalan remaja. Yokyakarta: Universitas Gadja Mada

 

Utusan Online (2013). Tiga disahkan dibuang sekolah. 

http://www.utusan.com.my/utusan/Jenayah/20130411/je_02/Tiga-disahkan-dibuang- sekolah. Diambil pada 

14 Mac 2014

 

Utusan Online (2018). Beri penekanan kebolehpasaran graduan. 

http://www.utusan.com.my/rencana/utama/beri-penekanan-kebolehpasaran-graduan- 1.627674. Diambil 

pada 02 Disember 2018

 

Utusan Malaysia. Jenayah Pelajar. 17 Oktober 2000.

 

Utusan Malaysia. Jenayah Rogol, Juvana Salah Siapa?. 23 Julai 2001.

 

Valentini,V.   &   Nisfiannoor.   M.     (Mei,   2006).   Jurnal   Provitae:   Identity   

Achievement dengan Intimacy Remaja SMA. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara 

Jakarta bekerjasama dengan Yayasa Obor Indonesia

 

Vahid Nessai, Davood Rastegar, Alireza Rajaei & Gholamreza Khoynejad (2015), Comparing the 

Parenting Styles and Self-Efficacy. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(12S) 61 -20, 2015

 

Wan Muhamad Amir, Ruhaya & Nor Affendy (2017). Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik. 

Penerbit Universiti Sains Malaysia: Pulau Pinang

 

Wan Su Hj Harun. (2008). Hubungan Personaliti, Kemahiran Sosial, Kebimbangan dan Rakan Sebaya 

Dengan Tingkah Laku Devian Di Kalangan Pelajar Universiti. Masters Dissertation. Universiti 

Malaysia Perlis

 

Wolfe, J. B., & Betz, N. E. (2004). The  relationship of attachment variables  to career 

decision-making  self  efficacy  and  fear  of  commitment.    The  Career  Development

sanQuarterly,  52(4), 363-369.

 

Xue Xing (2016). Family Influences On Career Decision-Making Self-Efficacy Of

Secondary    Vocational    Students    In    China    (Doctoral    Thesis).    Diambil    dari

https://getd.libs.uga.edu/pdfs/xing_xue_201605_phd.pdf

 

Yunjiao  Gao,  Yanping  Yu  &  Ting  Kin  Ng  (2013).  A  Study  on  the  Moderating  Effect  of 

Family   Functioning   on   the   Relationship   between   Deviant   Peer   Affiliation   and 

Delinquency among Chinese Adolescents. Hong Kong: City University of Hong Kong, China.

 

Yussof, I., Ismail, R., & Sidin, R. (2008). Graduan dan Alam Pekerjaan: Kes Siswazah UKM. 

Akademika, 3-24.

 

Yi-Fu  Chen,  Chyi-In  Wu  &  Kuei-Hsiu  Lin  (2009).  The  Dynamic  Relationships  Between 

Parenting and Adolescent Delinduency: A Group-Based Model Approach. Crime and Criminal Justice 

International, Vol.12. 2009 (March).

 

Zainal Madon & Mohd. Sharani Ahmad. (2004). Panduan Mengurus Remaja Moden.

Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat 

dalam Masalah Sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh,  Melaka. Johor: Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Zairoslawanee. (2014). Pemilihan Kerjaya Pelajar Tingkatan 6 Atas Di Sekolah

Menengah Kluster Di Kelantan. Laporan Projek Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 

Zunker, G. Z. (2006). Career Counseling: A Holistic Approach (7th Ed.).

Belmont: Brooks/Cole Puplishing

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)