UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :M Music and Books on Music
Main Author :Lau, Yee Ting
Title :Aplikasi teknik Step-Pat-Clap-Role (SPCR) dalam ciptaan corak irama bagi murid tahun empat
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Year of Publication :2020
Notes :pakk
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  menguji  sejauh  manakah  teknik  Step-Pat-Clap-Role (SPCR) dapat meningkatkan kemahiran mencipta corak irama mudah.   Reka bentuk kajian ini ialah pra  dan pasca eksperimen yang melibatkan satu kumpulan sampel kajian sahaja.  Teknik  SPCR  digunakan   sebagai  bahan  bantu  mengajar  dalam  pengajaran. Empat pergerakan badan telah diperkenalkan  melalui teknik SPCR, iaitu pergerakan gelongsor kaki untuk not semibrif dan minim, tepuk peha untuk  not krocet dan tepuk tangan  untuk  not  kuaver.  Responden  kajian  terdiri  daripada  20  orang   murid  Tahun Empat dari sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina terletak di Kuala Lumpur. Murid- murid  ini dipilih berdasarkan latar belakang muzik mereka dan pencapaian akademik yang sederhana di  sekolah. Instrumen digunakan untuk mengutip data kajian ialah ujian pra dan pasca, ujian amali dan  pemerhatian berstruktur. Kebolehpercayaan instrumen kajian menggunakan kesahan data triangulasi.  Data ujian amali serta ujian pra dan pasca dianalisis  menggunakan  statistik  deskriptif  seperti   frekuensi  dan  min  manakala  data pemerhatian berstruktur dianalisis berdasarkan borang  pemerhatian yang disediakan. Hasil kajian menunjukkan perbezaan yang signifikan secara statistik  dalam ujian pasca dengan menunjukkan peningkatan skor min 1.55 untuk corak irama satu dan tiga  serta skor  min  1.75  untuk  corak  irama  dua  setelah  pelaksanaan  aktiviti  intervensi   kajian. Analisis ujian amali juga menunjukkan frekuensi yang tinggi untuk pencapaian murid, iaitu  seramai 14 orang mencapai tahap cemerlang, 6 orang mencapai tahap sederhana dan  tiada  yang   mendapat  tahap  lemah.  Data  borang  pemerhatian  pula  menunjukkan bahawa penggunaan teknik SPCR  telah meningkatkan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran.   Kesimpulannya,   penggunaan    teknik   SPCR   dapat   meningkatkan kemahiran murid untuk mencipta corak irama mudah. Implikasi  kajian ini ialah teknik SPCR   ini   sesuai   digunakan   oleh   guru   muzik   di   sekolah    untuk   meningkatkan pengetahuan murid dalam tajuk corak irama.  

References

Abdullah, M. H., Sulong, M. A., & Abdul, M. (2020). Development and validation of

the music education teaching practice e-supervision system using the Google Classroom  application. 

International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and Change, 11(10), 102-106.

 

Abdul, M. A., Ismail, H., Mohamad, I., & Osman, Z. (2019). Perkembangan emosi kanak-kanak     

menggunakan     kaedah     pengajaran     berasaskan     aktiviti muzik. Jurnal Pendidikan Awal 

Kanak-Kanak Kebangsaan, 8, 17-23.

 

Abril, C. R. (2011). ‘Music, movement, and learning’, in R. Colwell and P. R.Webster (eds), The 

MENC Handbook of Research in Music Learning, Volume 2: Applications. New York: Oxford University 

Press, pp. 92–129.

 

Altenmu?ller, E. (2015). Émile Jaques-Dalcroze as a visionary of modern brain sciences. His 

anticipation of multisensory-motor integration, audiation and embodiment. Le Rythme, pp. 70–81.

 

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assesing: A 

revision of bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

 

Anderson, L. W.& Krathwohl, D. R. (2010). Asesmen: Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta.

 

Ang Huat Bin (2000). Konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif. Kuala 

Lumpur: Utusan Pub.& Distributors Sdn.Bhd.

Atkinson, P., & Hammersley, M. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barbot, B., Besancon, 

M., & Lubart, T. I. (2011). Assessing creativity in the classroom.

The Open Education Journal. 4(1):58-66.

 

Baker, Bruce D. (2006). Evaluating the reliability, validity, and usefulness of education cost 

studies. Journal of Education Finance, 32(2), 170-201.

 

Caldwell, T. (1993). A Dalcroze perspective on skills for learning. Educational Journal 79(7), 

27-28.

 

Campbell, P. S. (1991), ‘Rhythmic movement and public school music education: Conservative and 

progressive views of the formative years. Journal of Research in Music Education, 39(1), pp. 12–22.

 

Chairunnisaa, C., Respati, R., & Mulyadiprana, A. Pengenalan Pembelajaran Irama Model Eurhytmic di 

Sekolah Dasar. PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 7(2), 199-209.

 

Chan, C. J., & Kwan, S. S. (2010). Implementation of music in government preschools

in Malaysia: Music activities, teachers’ perceptions and teachers’ self-efficacy.

Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 18, 209-225.

 

Choksy L. (1981).  The Kodaly context:  Creating an environment for musical learning. New Jersey: 

Prentice Hall.

 

Daley, Caron. (2013). Moved to Learn: Dalcroze applications to choral pedagogy and practice. 

Faculty of Music University of Toronto.

 

Daud, N. B. M., Ahmad, A. R., & Yakub, N. M. (2016, January). Pembelajaran berteraskan kemahiran 

berfikir aras tinggi (KBAT) di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. In 

Proceeding 7th International Seminar on Regional Education (Vol. 1, pp. 352-360).

 

Dopo, F. B. (2018). Pengembangan metode pembelajaran seni musik untuk anak dalam perspektif 

Eurhythmic Dalcroze: Suatu tinjauan evaluatif. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 165-171.

 

Haddad, M. Z., & Heong, Y. M. (2020). Music and Education Efficiency: A Systematic Review. Talent 

Development & Excellence, 12(1).

 

Hamisan Salim. (2010). Penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran kerja amali kemahiran 

hidup sekolah rendah. Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Hanses, Kristen S. A. (2006). Musical game for every age-group. Teaching Music, 9(1).

 

Harriska. (2018). Musik senggayung desa gerai kabupaten ketapang: Kajian bentuk dan identitas 

budaya. Resital Jurnal Seni Pertunjukan, 19(3).

 

Harun,  N.  H.  B.,  Rahman,  M.  N.  A.,  Mansor,  M.  A.,  &  Muhamad,  N.  A.  (2020). 

Pengurusan  pengajaran  dan  pembelajaran  berasaskan  kreativiti  orang  asli dalam   meningkatkan 

  kecerdasan   kanak-kanak   prasekolah. JuPiDi:   Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 7(1), 66-76.

 

Heldisari, H. P. (2020). Efektivitas metode eurhythmic dalcroze terhadap kemampuan membaca ritmis 

notasi musik. Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran, 4(3).

 

Gonzalez-Mena, J. (2011). Foundation of early childhood education: Teaching children in a diverse 

society. New York: Mc Graw Hill.

 

Ikhsan, O., & Norila, M.S. (2005). Kurikulum & pengajaran sekolah rendah, aspek- aspek yang 

berkaitan. Tanjong Malim: Quantum Books.

 

Ismail, M. J. B. (2017). Keberkesanan pendekatan muzik Dalcroze dalam meningkatkan kemahiran 

koordinasi muzik murid-murid Tahun 4 di kawasan bandar.Malaysian Journal of Social Sciences and 

Humanities (MJSSH), 2(1),

53-64.

 

Ismail, M. J. B., Yusuf, R. B., & Chiat, L. F. (2018). Aktiviti muzikal yang sesuai

dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran muzik murid-murid pintar dan berbakat di 

Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(5), 30-40.

 

Ismail, M. J., Anuar, A. F., & Kamis, M. S. (2020). Divergent thinking in musically gifted 

practices: A review. Quantum Journal of Social Sciences and Humanities, 1(5), 13-26.

 

Jasmi, K. A. (2012). Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif. Kursus Penyelidikan 

Kualitatif, Siri 1 2012, 1-6.

 

Jeong, J-E. (2005). Adaptation of Dalcroze methodology to the teaching of music to kindergarten 

students in Korea. D.M.A. Dissertation Boston University, Massachusetts. Retrieved February 11, 

2008, from ProQuest Digital Dissertations database.

 

Jones, J. D. (2018). Scaffolding the Dalcroze approach. General Music Today, 32, 5- 12. 

http://doi.org/10.1177/1048371318770821

 

Juntunen & Westerlund (2011). The legacy of music education methods in teacher education: The 

metanarrative of Dalcroze Eurhythmics as a case. Research Studies in Music Education, 33(1), pp. 

47–58.

 

Juntunen, M. L. (2016). The Dalcroze approach. Experiencing and knowing music through embodied 

exploration. In Approaches to Teaching General Music: Methods, Issues and Viewpoints, 141-167.

 

Juntunen, M. L. (2020). Ways to enhance embodies learning in Dalcroze-inspired music education. 

International Journal of Music in Early Childhood, 15(1), 39-59.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1983). Buku panduan muzik KBSR untuk Tahap I dan Tahap II. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR): Tahun Satu. 

Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia (2017). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR): Tahun Dua. 

Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia (2017). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Putrajaya: 

Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kenny, A. (2017). Beginning a journey with music education: voices from pre- service primary 

teachers. Music Education Research, 19(2): 111 - 122.

 

Krumhansl, C. L. (2000). Rhythm and pitch in music cognition. Psychological

Bulletin.

 

Larry, B., Christensen, R., Johnson, B., & Turner, L. A. (2013). Research methods,

design and analysis. New York: Pearson.

 

Levinowitz, L. M. (1998). The importance of music in early childhood. General Music Today, 12(1), 

4-7.

 

M Fairuz Rosyid, R., & Baroroh, U. (2020). Teori belajar kognitif dan implikasinya dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Lisanuna: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya, 9(1), 92-110.

 

Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan literasi awal kanak-kanak. teori dan amali. Perak: Penerbit 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Makhsin, M., Tamuri, A. H., Noh, M. A. C., & Ilias, M. F. (2012). Hisbah pembelajaran kendiri dalam 

pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(1), 45-60.

 

Marsh, K., & Young, S. (2016). Musical play. In G. McPherson (Ed.), The child as musician: A 

handbook of musical development (2nd ed., pp. 462–484). Oxford, UK: Oxford University Press.

 

Mifroh, N. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Implementasinya Dalam Pembelajaran 

di SD/MI. JPT: Jurnal Pendidikan Tematik, 1(3), 253- 263.

 

Mohd Hassan Abdullah (2007). Music education in Malaysian public school: Implementation, issues and 

challenges. Journal Pendidikan Bitara UPSI, 1, 33- 48.

 

Mubin Md Nor (2011). Develop human capital through music education in Malaysia. Academic Research 

International, 1(2), 220-227.

 

Nainggolan, O. T. P. (2017). Peranan metode Eurhythmics terhadap peningkatan kreativitas gerak. 

resital: Jurnal Seni Pertunjukan.

 

Nik Latif, N. H. (2010). Kesediaan guru dalam perlaksanaan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan 

pembelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah. Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Nur Shafiqa Mohtar. (2013). Aplikasi kaedah Eurhythmics Dalcroze bagi membantu kefahaman 

kanak-kanak tadikamengenai ritma dan improvisasi melalui aktiviti gerakan muzik. perak. Penerbit 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Primary School. (n.d.). Official website of ministry of education malaysia.

https://www.moe.gov.my/en/primary-school

 

Rafiza Abdul Razak. (2017). Strategi pembelajaran aktif secara kolaboratif atas talian dalam 

analisis novel Bahasa Melayu. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran

Asia Pasifik,1(3), 34-46.

 

Saad, S., Saad, N. S., & Dollah, M. U. (2012). Pengajaran kemahiran berfikir: Persepsi

dan amalan guru Matematik semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2(1), 18-36.

 

Sacks, O. (2008). Musicophilia: tales of music and the brain. Canada. Knopf Double day Publishing 

Group.

 

Salim, A. (2013). Adaptasi pola ritme dangdut pada ansambel perkusi. Resital:

Jurnal Seni Pertunjukan.

 

Samsudin, M. & Bakar, K. (2018). Kepentingan muzik dan nyanyian dalam pendidikan prasekolah. 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Schiavio, A. (2019). The primacy of experience. Phenomenology, embodiment, and assessments in music 

education. The Oxford Handbook of Philosophical and Qualitative Assessment in Music Education, 

65-81.

 

Shrivastava, P. (1987). Rigor and practical usefulness of research in strategic management. 

Strategic Management Journal, 8(1), 77-92.

 

Sutela, K., Juntunen, M.-L. & Ojala, J. (2020). Applying music-and-movement to promote agency 

development in music education: A case study in a special school. British Journal of Music 

Education, 37(1), 71–85.

 

Thelen, P. & & Klifman, T. (2011). Using daily transition strategies to support all children. Young 

Children, 66(4), 92-98.

 

Toh Lai Chee (2011). Strategi dan pendekatan pengajaran pembelajaran muzik dalam kurikulum 

bersepadu sekolah menengah (tingkatan dua): Kegunaan teori pelbagai kecerdasan untuk memperkembang 

kecerdasan muzikal dan mengaktifkan kecerdasan lain. Universiti Sains Malaysia.

 

Tseng, V. & Nutley, S. (2014). Building the infrastructure to improve the use and usefulness of 

research in education. In Using research evidence in education (pp. 163-175). Springer, Cham.

 

Turcott. A. (2003). Choral music education. A survey of research 1996-2002. 

 

Retno, U. (2013). Taksonomi Bloom: Apa dan Bagaimana Menggunakannya?.

Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK.

 

Utomo, U. (2014). Analisis kebutuhan guru seni musik dalam konteks pelaksanaan pembelajaran 

berbasis action learning di sekolah. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, 13(2).

 

Utomo, M. R. A. Q. S. (2015). Mempertimbangkan Euritmika Emile Jaques-Dalcroze pada pengajaran seni 

muzik anak usia dini. Ta’allum: Jurnal Pendidikan

Islam, 3(1), 1-17.

 

Wang, Dennis P. C. (2003). Creative approaches to children music education.

Quantum Press.

Wang, D.P. (2008). The quantifying analysis of effectiveness of music learning

through the Dalcroze musical method.  Faculty of Education, University of Macau, Taipa Macau, 

China. USA.

 

Wentink, C., & Van der Merwe, L. (2020). Exploring the lived experiences of instrumental ensemble 

performers with Dalcroze Eurhythmics: An interpretative phenomenological analysis. Frontiers in 

Psychology, 11, 336.

 

Wiggins, J. H., & Espeland, M. (2012). Creating in music learning contexts. In G. E. McPherson & G. 

F.Welch (Eds.). The Oxford Handbook of music education (Vol. 1., pp. 341-360). London, England: 

OxfordUniversity Press.

 

Yahaya Buntat & Noor Sharliana Mat Nasir (2011). Faktor-faktor mendorong kreativiti di kalangan 

pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Educational Pscyhology and Counseling, 2(1), 

175-208.

 

Yelin, J. (1990). Movement that fits Dalcroze Eurhytmics and the Suzuki method.

USA: Summy–Birchard Inc.

 

Yuhesti, S. (2014). Kajian eksperimental penggunaan limbah biji karet sebagai pengganti agregat 

kasar pada campuran beton ringan Kombinasi Pasir Tanjung Raja dan Conplast WP421. Jurnal Teknik 

Sipil dan Lingkungan, 2(3), 434-444.

 

Yunos, N. (2008). Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar. Jurnal Pengajian

Umum Bil, 9, 57.

 

Wang, Dennis P. C. (2003). Creative approaches to children music education.

Quantum Press.

 

Wang, D.P. (2008). The quantifying analysis of effectiveness of music learning

through the Dalcroze musical method.  Faculty of Education, University of Macau, Taipa Macau, 

China. USA.

 

Wentink, C., & Van der Merwe, L. (2020). Exploring the lived experiences of instrumental ensemble 

performers with Dalcroze Eurhythmics: An interpretative phenomenological analysis. Frontiers in 

Psychology, 11, 336.

 

Wiggins, J. H., & Espeland, M. (2012). Creating in music learning contexts. In G. E. McPherson & G. 

F.Welch (Eds.). The Oxford Handbook of music education (Vol. 1., pp. 341-360). London, England: 

OxfordUniversity Press.

 

Yahaya Buntat & Noor Sharliana Mat Nasir (2011). Faktor-faktor mendorong kreativiti di kalangan 

pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Educational Pscyhology and Counseling, 2(1), 

175-208.

 

Yelin, J. (1990). Movement that fits Dalcroze Eurhytmics and the Suzuki method.

USA: Summy–Birchard Inc.

 

Yuhesti, S. (2014). Kajian eksperimental penggunaan limbah biji karet sebagai pengganti agregat 

kasar pada campuran beton ringan Kombinasi Pasir Tanjung Raja dan Conplast WP421. Jurnal Teknik 

Sipil dan Lingkungan, 2(3), 434-444.

 

Yunos, N. (2008). Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar. Jurnal Pengajian

Umum Bil, 9, 57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)