UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :SB Plant culture
Main Author :Hanizah Jukim
Title :Adaptasi identiti budaya setempat dalam reka bentuk landskap sekolah melalui kolaborasi murid, guru dan komuniti
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengenal  pasti  keberkesanan  adaptasi  identiti  budaya setempat   dalam  proses  membuat  reka  bentuk  landskap  sekolah  melalui  kolaborasi murid,  guru  dan   komuniti.  Landskap  sekolah  merupakan  medium   yang  berupaya merangsang  pembentukan  murid   bagi menyemai  rasa  cinta  terhadap  alam  semula jadi  serta  menghargai  persekitaran.  Objektif   kajianini adalah untuk membangunkan sebuah taman mini yang berkonsepkan identiti budaya dikawasan  sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan reka bentuk kajian kes ke atas sebuah  sekolah yang  terletak  di  daerah  Keningau  Sabah.  Peserta  kajian  terdiri  daripada  lima   orang guru, sepuluh orang murid serta penglibatan lima orang mewakili komuniti setempat. Data   dikumpul  sewaktu  kajian  lapangan  dijalankan  dengan  menggunakan  kaedah pemerhatian dan temu  bual. Data dianalisis secara naratif melalui proses dokumentasi terhadap pembangunan rekabentuk  taman mini pada ruang landskap sekolah. Perisian Microsoft    Excel    digunakan    untuk     pengkodan    data    seterusnya    dikategorikan berdasarkan  tema  yang  selari  dengan  objektif   kajian.  Kolaborasi  di  antara  peserta kajian  ini  telah  membangunkan  reka  bentuk  sebuah   replika  alat  muzik  kulundi, perisai, motif anyaman dan ukiran kayu sebagai perabot taman.  Dapatan menunjukkan adaptasi   elemen   budaya   dalam   pembangunan   taman   mini   ini    berkesan   untuk mewujudkan identiti kearifan tempatan sebagai  inovasi  baharu dalam  merekabentuk  landskap sekolah. Justeru, kajian ini mengemukakan satu konsep reka bentuk taman yang melestarikan   identiti  setempat  bagi menyemai  semangat  kecintaan  dan  bangga terhadap budaya tempatan.  Selain itu, kajian ini boleh dijadikan rujukan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) agar dapat  mengadaptasikan elemen budaya tempatan serta mengambilkira  penglibatan  komuniti  setempat  dalam   proses  membangunkan  reka bentuk landskap sekolah pada masa akan datang.  

References

Abdul  Halim  Husain.(2007).  Identiti  visual  seni  arca  moden  Malaysia  dalam  konteks

kebudayaan. Thesis Doktor Falsafah: Univerisit Pendidikan Sultan Idris.

 

Abd Samad Kechot, Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Zuraidah  Hassan, & Daeng Haliza Daeng  Jamal.  

(2012).  Pendidikan  warisan  di  muzium:  Journal  of  Society  and Space 8 issue 8 (35 – 46).

 

Abd  Hakim  Mohad  &  Ros  Aiza  Mohd  Mokhtar.  (2017).  Agama  dan  budaya  berpisah tiada: 

Tinjauan terhadap masyarakat Murut Tahol di Sabah. International Journal of the Malay World and 

Civilisation ( Iman ) 5(2).

 

Abdullah  Sani,  Ahmad  Jamil,  Abu  Bakar  Fawazul  &  Khair  Ibrahim.  (2006).  Kajian elemen 

rekabentuk landskap melayu. Research vote no: Jabatan Senibina, Fakulti Alam Bina, Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Abidah  Abd.  Rahman.  (2014).  Penglibatan  ibu  bapa  dalam  pelaksanaan  rancangan pendidlkan  

individu  (RPI)  murid  berkeperluan  khas.  Thesis  Sarjana:  Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Ahmad Zabidi Abdul Razak & Mariani Md Nor. (2007).  Model hubungan sekolah dan komuniti  bagi  

peningkatan  proses  pengajaran  dan  pembelajaran:  satu  cadangan. Journal masalah pendidikan vol 

30 pendidikan sains sosial.

 

Andy   Miller.   (2003).   Teacher,   Parents   and   classroom   behavior.   England:   Open 

university press.

 

Anne  Greig,  Jayne  Taylor  &  Tommy  Mackay.  (2007).  Doing  Research  with  children.

Landon: SAGE Publications Ltd.

 

Azlin Iryani Mohd Noor. (2006). Pengetahuan dan amalan guru terhadap penggunaan ruang   landskap   

sekolah   kebangsaan   dalam   Pembelajaran   dan   Pengajaran. Thesis Sarjana Pendidikan. 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Azman A Rahman & Shaharuddin Mohamad Ismail. (2015). Menilai estetika landskap kampung tradisional 

melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8: Ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran.

 

Azizah Hamzah. (2004). Kaedah kualitatif dalam penyelidikan sosiobudaya. Jurnal pengajian media 

Malaysia volume 6, no. 1.

 

Che  Aleha  Ladin.  (2015).  Pentaksiran  berasaskan  sekolah  Pendidikan  Seni  Visual Sekolah    

Menengah.    Tesis    Doktor    Falsafah    (Pendidikan    Seni).    Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Christina  Andin,  Abdul  Said  Ambotang,  Yusri  Kamin  &  Rohana  Hamzah.  (2019). Transformasi  

persekitaran  sekolah  melalui  permuafakatan  sekolah  dan  komuniti luar bandar. GEOGRAFIA 

OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 15 issue 2 (84-101)

 

Chua   Yan   Piew.   (2014).   Kaedah   penyelidikan.   Selangor:   McGraw-Hill   Education 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Cho Minsung  & Puteri Roslina Abdul Wahid. (2016). Jurnal Melayu Bil. 15(2).

 

Dober, P.R. (1998). Campus architecture. New Work: McGraw Hill.

 

Fong,  M  &  Chuang,  R.  2003.  Communicating Ethnic  and Cultural Identity. Maryland:

Rowman & Littlefield Publishers.

 

Dilafruz R. Williams & Johnathan D. Brown. (2012). Learning garden and sustainability education: 

Bringing life to schools and school to life. New York: Routledge 711 third avenue.

 

Epon  Ningrum.  (2009).  Pendekatan  Kontekstual  (Contextual  Teaching  and  Learning). 

diseminarkan     pada     kegiatan     Pelatihan     dan     Workshop     Model-model Pembelajaran 

dalam Persiapan RSBI. Karawang. Indonesia.

 

Egmal   Adin.   (2017).   Ekspresi   seni   murid   Penan   dalam   Pendidikan   Seni   Visual 

berasaskan  kebudayaan  di  Baram.  Tesis  Doktor  Falsafah  (Pendidikan  Seni) Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

Fraenkel, Norman & Wallen (2005). How to Design and Evaluate Research in Education.

New York: McGraw Hill Inc.

 

Research  Manegament  Centre.  Garis  panduan     etika  penyelidikan  manusia.  (2018) Universiti 

Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. (2018). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan amalan dan 

analisis kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Getrude Cosmas Gang @ Grace. (2003). Sikap komuniti miskin terhadap pembangunan.

Sabah: Universiti Malaysia Sabah.

 

Gilligivray Augustine Anak Tawau. (2015). Pemeliharaan seni budaya warisan gendang pampat dalam 

masyarakat iban di Sri Aman Sarawak. Thesis Master. Universiti Malaysia Sarawak.

 

Hamzah, A. (2010). Kaedah kualitatif dalam penyelidikan sosiobudaya. Jurnal Pengajian Media 

Malaysia. 6(1).

 

Hazel  Khamis. (2007). Penilaian karektor landskap melayu di pantai barat semenanjung Malaysia. 

Thesis Sarjana Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Harrisson & Tom. ( 1967). Ethnological notes on the muruts of the Sapulut river, Sabah.

Journal of the Malaysian branch royal asiatio society. 40 (1967) pp 111-129.

 

Hazreena   Hussein   &   Md   Nasir   Daud.   (2013).   Taman   sensori   untuk   kanak-kanak 

berkeperluan khas. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Humin Jusilin, Ismai Ibrahim & Angeline Toue Yu Yun. (2019). Warisan busana Murut motif dan corak. 

Kuala Lumpur: Mahkota Enterprise.

 

G.C.Woolley disunting oleh Danny Wong Tze Ken. (2004). The Timugon Murut of Sabah. Sabah: Natural 

history publications (borneo) Sdh.Bhd.

 

Ismail Ibrahim. (2011). Warisan motif dan corak Murut edisi ke dua. Sabah: Universiti Malaysia 

Sabah.

 

Ismail Ibrahim. (2015). Warisan motif dan corak Murut edisi ke tiga. Sabah: Universiti Malaysia 

Sabah.

 

Intan Marlina & Mohd. Ali. (2008). Teori semiotik Peirce dan Morris: suatu pengenalan.

Jurnal Melayu, 3. pp. 141-153. ISSN 1675-7513.

 

Intan  Khasumarlina  Mohd  Khalid.    (2014).  “Healing  Garden”  sebagai  Asas    Mereka

Bentuk Landskap Masa Kini. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni ISSN 2289-4640 / Vol. 2.

 

Jabatan  Perangkaan  Malaysia  Cawangan  Sabah.  (2014).  Jumlah  Penduduk  mengikut Kumpulan 

Etnik, Jantina dan Daerah Pentadbiran, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, 2010.

 

Jacqueline Pugh Kitingan. (2003). Alat-alat muzik dan muzik instrument kadazan dusun tambunan. 

Sabah: Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah.

 

Jacqueline  Pugh  Kitingan.  (2019).  Sama’-bajau  influences  in  makiang  musical  culture.

Borneo Research Journal, Special Issue 2019, 121-138.

 

Jacqueline Pugh-Kitingan. Disunting oleh Kntayya Mariappan & Paul Porodong. (2012).

Murut. Kuala Lumpur: Institut terjemahan & Buku Malaysia.

 

Jamilah    Omar.    (2013).    Outdoor    Sketching”    Pengalaman    Pembelajaran    PSV 

Komprehensif. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni ISSN 2289-4640 / Vol. 1.

 

Joan Clifton &  Jenny Hendry.   (2010).  Patio, terrace, backyard&courtyard gardening.

Landon: Hermes House, an imprint of anness.

 

Julaihi Wahid. (2011). Urbanisasi dan Perumahan di Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains 

Malaysia.

 

Kntayyah  M  &  Paul  Porodong.  (2012).  Murut  dan  pelbagai  etnik  kecil  lain  di  Sabah.

Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan buku Malaysia.

 

Lauri  Macmillan  Johnson,  Kim  Duffek  and  James  Richards.  (2008).  Creating  outdoor 

classrooms schoolyard habitats and Gardens for the Southwest. United states of America: Universiti 

of texas press.

 

Lynch. (1960). The image of city. The MIT Press: England.

 

W. J. T. Mitchell. (1994).  Power and landskap: University of Chicago: USA.

 

Mohd  Anizu  Mohd  Noor  &  Siti  Salwa  Mohamad.  (2009)  Faktor  Di  Antara  Motivasi Intrinsik  

Dan  Ekstrinsik  Ke  Atas  Penglibatan  Para  Pelajar  Terhadap  Aktiviti Pendidikan Luar-Satu 

Kajian Kes. Thesis Sarjana Muda Sains serta Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohd    Redzauddin    Ismail.  (2008).  Hubungan  rekabentuk  landskap  sekolah  dengan pencapaian  

prestasi  akaoemik  pelajar  sekolah  menengah  besut  Terengganu. Thesis Sarjana: Universiti Putra 

Malaysia.

 

Mohd Syariefudin Abdullah, Mansor Mohd Nor, Ahmad Rizal   Mohd Yusof & Faridah Che  Husain.  

(2017).  Konsep  komuniti  dan  perkembangannya:  suatu  tinjauan kritikal terhadap penggunaannya.  

Journal of social sciences and humanities Vol. 12, No. 3, 022 ISSN: 1823-884x.

 

Mohd  Reduan,  Md  Zaidib,  Noor  Ain  &  Haryati.  (2015).  Kajian  Penyediaan  Fasiliti Landskap 

Kolej Kediaman : Kajian Kes Kolej Kediaman Tun Fatimah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 

International conference on engineering technology,

Vocational Education and Social Science.

 

Marinsah   &   Syamsul   Azizul. (2013). Amalan   tradisi   dalam   masyarakat   Bajau   di

Semporna   Sabah:   analisis   dari   perspektif   'urf   dalam   hukum   Islam. Thesis Sarjana: 

University  Malaya.

 

Mohd   Fazli   Hasan,   Suhaida   Abdul   Kadir   &   Soaib   Asimira.   (2013).   Hubungan 

persekitaran  sekolah  dengan  penglibatan  pelajar  dalam  aktiviti  kokurikulum  di sekolah 

menengah. Jurnal pendidikan malaysia 38(2).

 

Mohamad Khairi Othman & Asmawati Suhid. (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan  Nilai  

Pelajar  Menerusi  Penerapan  Nilai  Mumi:  Satu  Sorotan. MALIM. SEA Journal of General Studies 

II.

 

Naeemah Yusof & Shahada Sharuddin. (2013). Mencari identiti taman Malaysia. Negeri Sembilan: Kolej 

Komuniti Jempol.

 

Nasir Ibrahim & Ibrehami Hassan. (2003). Pendidikan Seni untuk Maktab & University.

Pahang: Pts publication & distributors Sdh Bhd.

 

Nordin  Mamat.  (2005).  Asas  sosial  kanak-kanak:  Kuala  Lumpur:  Pusataka  Salam  Sdn Bhd.

 

Norulhuda   Che  Embi.  (2012).  Pembinaan  modul  pembelajaran  kendiri  asas  landskap dan  

rekabentuk  landskap  bagi  kursus  holtikultur  hiasan  dan  landskap.  Tesis Sarjana Muda: 

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Normadiah  Nassir  &   Low   Kok   On.  (2015).  Penggunaan  tumbuh-tumbuhan  dalam pengubatan  

tradisional  etnik  Murut  tahol  di  Sabah:  penelitian  terhadap  unsur kearifan tempatan. 

Journal Gendang Alam, Jilid 5.

 

Nur Huzeima Mohd Hussain & Suriati Ahmad. (2009). Rekabentuk perlandskapan rumah orang melayu  

kontemporari   di  desa  wawasan.  Conference  scientific  and  social research

 

Nur  Ayuni  Nusaibah  Husin  &  Amir  Hasan  Dawi.  (2019).  Peranan  sekolah  dalam pembentukan 

perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Jurnal pendidkan bitara upsi vol. 12 (2019) / issn 

1394 -7176 (18-28.

 

Nor Azian  Mohd Hanafiah. (2008). Amalan pengurusan  landskap yang efektif : kajian kes    projek 

taman rekreasi   oleh pihak berkuasa tempatan negeri Perak. Thesis Master: Universiti Sains 

Malaysia.

 

Nor Ain Mohd. Rejab. (2006).   Landskap kediaman edisi kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Nik Roh Hayati  Wan  Abdul Rahman. (2008). Students’ perception of school landscape and its 

influence on learning experience at award-winning secondary schools in Kelantan, Malaysia. Master 

Thesis: Universiti Putra Malaysia.

 

Ong   Chen   Wei.   (2004).     Kajian   teknologi   penghasilan   bunyi   dalam   alat   muzik 

Sompoton: Thesis Sarjana: Universiti Malaysia Sabah.

 

Othman  Lebar.  (2006).  Penyelidikan  kualitatif  pengenalan  kepada  teori  dan  metod.

Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Othman Lebar. (2017). Nipis tapi kritis panduan mudah menulis soratan literatur kritis.

Selangor: MPWS Rich Publications Sdn. Bhd.

 

Othman  Lebar.  (2011).  Kajian  tindakan  dalam  pendidikan  (Teori  dan  amalan).  Perak: 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia  2013-2025.  (2012).  Pendidikan  Pra  Sekolah hingga 

lepas Menengah. Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2006). Garis panduan pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) 

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (KBSR).

 

Q SEARCH @ MURUT JILID 2. (2016). Sabah: Perpustakaan Negeri Sabah.

 

Suhana  Shamsuddin.  (1997).  Identity  of  place:  A  case  study  of  Kuantan  town  centre, 

Malaysia. Selangor: University of Nottingham.

 

Salina,  Mohamed  Ali,  Katiman  Rostam  &  Abd.  Hair  Awang (2014).  Ciri-ciri  senibina landskap 

 sekolah  di  Lembah  Klang-Langat:  Malaysian  Journal  of  Society  and Space 10 issue 1 (118 - 

129) 118 © 2014, ISSN 2180-2491.

 

Saidatul Nornis Mahali. (2017). Pumpunan budaya peribumi di Sabah: Sabah: Universiti Malaysia 

Sabah.

 

Saidatul Nornis Mahali. (2013). Nilai dan Norma Masyarakat Sabah. Sabah: Universiti Malaysia Sabah.

 

Suppiah Nachiappan, Roslinda Mustapha, Hazalizah Hamzah, Ramlah Jantan, Abd Aziz Abd    Shukor    & 

   Kamarulzaman    Kamaruddin.    (2012).    Pembelajaran    dan perkembangan pelajar: Selangor: 

Oxford Fajar Sdn Bhd.

 

Suresh Kumar N Vellymalay. (2016). Kerjasama pihak sekolah dan penglibatan ibu bapa India  dalam  

pendidikan  anak  di  sekolah  kebangsaan:  Asia  pacific  journal  of educators and education, 

vol. 31, 131–151.

 

Samsudin Harum. (2011). Alat idiofon dan Aerofon. Terenganu: Samudera didik.

Samruhaizad   Samian   @   Samion   &   Azahan   Awang.   (2017).   Pendidikan   sebagai komponen   

 kualiti    hidup    masyarakat    pinggir    bandar.    Asian    Journal    of Environment, 

History and Heritage September 2017, Vol. 1, Issue. 1, p. 267-280

ISSN 2590-4213.

 

Siti   Uzairiah   Mohd   Tobi.   (2018).   Mudahnya   kajian   literatur   (formula   berkensan 

mengenalpasti GAP). Selangor: Reezqi Publication.

 

Sariefudin  Abdullah.,  Mansor  Nor.  Rizal  Yusof  &  Faridah  Husain.  (2017).  Konsep komuniti 

dan perkembangannya: Suatu tinjauan kritikal terhadap penggunaannya:

Journal of social sciences and humanities vol 12 no 3. UKM.

 

Siti Zuraida Maaruf. (2014). Pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf

Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah. Thesis Doktor Falsafah: Universiti Malaya.

 

Simon  R.  Swaffield.  (1991).  Roles  and  Meanings  of  'Lands.  Thesis  Doktor  Falsafah.

Lincoln Universiti.

 

Ramin   B   Marasan.   (2003).   Alat   muzik   sompoton   negeri   Sabah.   Sabah:   Pejabat 

Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah.

 

Rizalina  Mat  Radzi.  (2014).  Peranan  guru  dan  ibu  bapa  merangsang  perkembangan sosioemosi  

 kanak-kanak   melalui   aktiviti   bermain.   Thesis   Master:  Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Tengku Abd. Aziz Tengku Zainal. (2004). Mengurus kualiti di sekolah. Kuala Lumpur: Institut 

terjemahan negara Malaysia berhad.

Zabariah  Saad.  (2015).  Analisis  semiotik  dalam  karya-karya  llustrasi  Abdullah  Ariff.

Thesis Doktor Falsafah: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Zainuddin   Abidinhazir   &  D’Zulhaimi  Md.   Zain.   (2008).   Arca   dan  Patung:  Suatu

Kefahaman Konsep. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni ISSN 2289-4640 / Vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)