UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :JC Political theory
Main Author :Wan Noorlizawati Wan Mat Ali
Title :Kedaulatan rakyat dalam perjuangan politik nasionalis kiri Melayu, 1945-1948
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2019
Notes :with CD
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan menganalisis konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar pemikiran politik yang dibawa oleh golongan nasionalis kiri Melayu pada tahun 1945- 1948. Pemikiran politik ini begitu berbeza daripada feudalisme yang mendasari politik tradisional Melayu. Perkembangan dalam tahun 1945-1948 memperlihatkan bahawa golongan nasionalis kiri Melayu cuba menonjolkan pemikiran yang mahu memastikan golongan bawahan terlibat dalam politik melalui idea, visi dan konsep yang baharu berasaskan kepada prinsip demokrasi. Kaedah penyelidikan kualitatif dengan tumpuan kepada analisis dokumen ke atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam kajian ini meliputi fail, rekod, laporan, akhbar dan majalah yang diterbitkan dalam tempoh kajian. Sumber sekunder ialah buku, jurnal dan tesis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa intipati utama dalam kedaulatan rakyat yang diperjuangkan oleh golongan kiri adalah untuk meningkat dan memartabatkan peranan golongan bawahan dalam pentadbiran dengan menjadikan mereka sebagai sumber kuasa. Konsep negara bangsa digunakan untuk memastikan perpaduan dan ini menyebabkan mereka mengiktiraf bahawa semua yang dilahirkan di Tanah Melayu adalah bangsa Melayu dengan syarat mereka memutuskan hubungan dengan tanah asal dan setia kepada Tanah Melayu. Golongan kiri juga ingin melaksanakan demokrasi berasaskan kepada raja berperlembagaan yang mana sultan Melayu dikekalkan sebagai raja. Kesimpulannya, kajian ini membawa pemahaman baharu tentang golongan kiri yang dianggap radikal melalui analisis kepada pemikiran mereka berhubung kedaulatan rakyat yang tercetus pada tahun 1945-1948. Implikasi kajian ini menunjukkan pemahaman terhadap konsep kedaulatan rakyat perlu diterapkan kepada masyarakat bermula daripada peringkat persekolahan lagi supaya mereka menghormati perjuangan generasi terdahulu dalam membentuk negara Malaysia hari ini.

References

SUMBER PERTAMA

 

CO 537/2151. Angkatan Pemuda Insaf.

 

CO 537/2177. Indonesia Influence in the Malay Peninsula. CO 537/4742. Malay Nationalist Party.

CO 537/4751. Malay States: Law and Order.

 

CO 537/3751. Malayan Security Service, Political Intelligence Journal. CO 537/3752. Malayan Security Service, Political Intelligence Journal. CO 537/3753. Malayan Security Service, Political Intelligence Journal. CO 537. 4761. Malayan Chinese Organisation.

CO 537/3754. Pan Malayan Review of Political and Security Intelligence, No.

1/1948, Part 1, Political intelligence Review.

 

CO 537/2148. Policy reactions to constitutional proposal counter proposal by PUTERA-AMCJA.

 

CO 537/2145. Policy Reactions to Constitution Proposal Miscellaneous Correspondence.

 

CO 537/1539. Representative for Negotiation with Malay Rules. CO 537/3661. Sultan of Terengganu.

CO 273/630. Sir Shenton Thomas kepada Ormasby- Gore, 21 October 1937. CO273/441. Sir Arthur Young kepada A Bonar Low, 4 May 1916.

CO273/515. Sir Lawrence Guillemard kepada W. Churchill, 24 February 1922. FCO 24/248. Internal Political Situation in Malaysia.

 

WO 203/5635. Malay: Relations with Malay Sultans. ADM8 /78. General Vernacular Press Summaries.

Allen J. de V. & Stockwell, A.J. &Wright, L.R. (eds). 1981. A Collection of Treaties and Other Documents Affecting the States of Malaysia 1761-1963. London: Oceana Publications, Inc.

 

Buku Catitan-peringatan dan catitan (pergolakan politik Tanah Melayu). Correspondence from so-called representatives of the Malay nation.

Fail Tan Cheng Lock- PUTERA-AMCJA- minute etc. 1946-1948.

 

Federated Malay States Enacment Passed During the Year 1932 and Rules Thereunder. 1918. Kuala Lumpur: Federated Malay States Government Press.

 

From Governor Malayan Union to Secretary of state for the colonies. dlm. Sumber- sumber rasmi British dan sejarah politik Tanah Melayu 1945-1957.

 

Kongres Kebangsaan Melayu di Negeri Hang Tuah Kongres 1 Angkatan Pemuda Insaf (API) 22-24 Desember 1946.

 

Robert L. Jerman (ed.). 1998. Annual Report of the Straits Settlements: 1855-1941.

Vol. 11. Oxford: Archieve editions.

 

SP 10/1002. Undang-undang Hizbul Muslimin 22.03.1948. SP 13/B/51. Atlantik Charter.

SP 88/31. Kepada penduduk-penduduk Tanah Melayu mengenai kekalahan pihak Jepun ditangan pihak Amerika dan British (t.t).

 

SP 89/5. Surat keterangan daripada Ahmad Boestamam kepada Mustapha, 12 November 1975.

 

SP Ibrahim Yaakob. Kebangkitan bangsa Indonesia.

 

SP Tan Cheng Lock pengerusi AMCJA bertarikh 7 Oktober 1947 kepada Gerald de Cruz.

 

SP/8/813/103. Suara Malaya Merdeka. Ogos 1957. Terusan Suez untuk Mesir.

 

SPR 2002/00660 -Detik permulaan pergerakan dan perjuangan bangsa Melayu membebaskan Tanah Melayu dari imperialis Inggeris setelah tamat peperangan Asia Raya bikinan Jepun. 16/2/1945.

 

Surat Ibrahim Haji Yaakob kepada Mustapha Hussein. 20 Mei 1975.

 

Surat kepada Tan Cheng Lock dari seorang yang menggunakan nama samaran 'AnakMelayu' mengenai pergerakan 'Anti British'. 20 Oktober 1947.

Surat keterangan Ahmad Boestamam kepada Mustapha Hussein. 12 November 1975. Surat Musa Ahmad (pengerusi PKM) kepada Ibrahim Haji Yaacob (Ketua Kesatuan

Malaya Merdeka). Sekitar menyambut Malaya merdeka.

 

The Manifesto of the Malay Nationalist Party Malaya with regard to the British white paper on Malayan Union.

 

Teks temuramah dengan Encik Tharuddin Ahmad bekas pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Bekas pemimpin Kesatuan Melayu Muda.

Transkrip pita Nombor 1, WawancaraSidek Jamil bersama Y.B Dato Haji Hassan Adli bin Mohamad Arshad pada 15 Ogos 1978.

 

Ucapan Tuan Yang Terutama Mulia High Commissioner Sir Hugh Clifford di Majlis Mesyuarat Negeri-Negeri Bersekutu pada 16 November 1927.

 

UMNO/SG No. 89/1946. Malayans May Attend Inter- Asian Conference in New Delhi. 24 September 1946.

UMNO/SG No. 96/1946. Malay Nationalist Party Malaya. UMNO/SG. No. 9/1946. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. UMNO/SG. No. 126/1947. Politics in schools.

UMNO/ SG. No. 50. 194. UMNO/SG. No. 26/1946.

 

 

BUKU

 

A. Karim Hj. Abdullah. (1997). Antara Pemikiran A. Samad Ismail. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

A. Samad Ismail. (1993). Memoir A. Samad Ismail di Singapura. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Abas Abd. Rahman. (1957). Demokrasi dan Demagogi. dlm. Bingkisan Merdeka.

Persekutuan Guru-guru Melayu Selangor.

 

Abdelwahab el-Affendi. (2010). Islam and Democracy: The Malaysian Context. dlm. Islam and Democracy in Malaysia: Finding From a National Dialogue. Kuala Lumpur: ISTAC dan IIUM.

 

Abdul Aziz Mat Ton. (1972/73). Al-Imam Sepintas Lalu. dlm. Jurnal Sejarah. Jil XI. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Abdul Hadi Awang. (2007). Islam dan Demokrasi. Selangor: PTS Islamika.

 

Abdul Halim Mahmud. (2003). Orang Melayu Sebelum Merdeka: Satu Tinjauan. dlm. Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil. 31. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Abdul Latiff Abu Bakar. (1977). Ishak Haji Muhammad: Penulis dan Ahli Politik Sehingga 1948. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

. (1996). Peranan Penulisan Dalam Gerakan Kebangsaa di Malaysia. dlm. Abdul Latiff Abu Bakar. (penyelenggara). Melaka Dalam Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

. (2003). Ishak Haji Mohd (Pak Sako): Kegiatan Sastera dan Politik Sehingga 1948. dlm. Ramlah Adam (Penyelenggara). Pejuang-pejuang Kemerdekaan. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.

Abdul Majid Salleh. (1991). Untuk Mu Anak merdeka. Ampang: Syarikat Nadhi Edar Sdn. Bhd.

 

. (2004). Memoir Abdul Majid Salleh: Dalam PKMM dan Kesatuan Buruh. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Rahman Abdul Aziz dan Mustapa Kassim. (Penyelenggara). (2009). Siri Amanat Presiden UMNO Tun Dr. Mahathir Mohamad 1981- 2003. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

 

Abdul Rahman Embong. (2006). Negara Bangsa: Proses dan Perbahasan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Abdul Rahman Haji Ismail. (2006). Perjuangan Kemerdekaan dan Nasionalisme Melayu. dlm. Abdul Rahman Haji Ismail, Azmi Arifin & Nazarudin Zainun (ed.). Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia: Pengamatan Sejarah. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

. (1995). Nasionalisme Melayu dan Nasionalisme Melayu SeTanah Melayu: Satu Perbincangan Tentang Soal Permulaannya. dlm. Abu Talib Ahmad & Cheah Boon Kheng (pnyt.). Isu-isu Pensejarahan: Esei Penghargaan Kepada Dr. R. Suntharalingam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

. (2006). Revolusi di Malaysia: Cerakinan Sejarah. dlm. Abdul Rahman Haji Ismail, Azmi Ariffin dan Nazarudin Zainun (ed.). Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia: Pengamatan Sejarah. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

. (2005). Cabaran dan Tindak Balas (1896-1946). dlm. Abdul Rahman Haji Ismail (penyelenggara). Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul Rahman Haji Ismail dan Mahani Musa. (2007). Zaman Melaka dan Kemunculan Tenaga Politik dan Kenegaraan Baharu. dlm. Abdul Rahman Haji Ismail (penyelenggara). Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul Rahman Hj. Abdullah. (1985). Asia Tenggara Tradisional: Politik dan Kebudayaan. Kuala Lumpur: Teks Publishing.

 

Abdul Rauh Yaacob. (2010). Hubungan Pemikiran Islam Timur Tengah dan Alam Melayu. dlm. Farid Mat Zain (pnyt.). Islam di Tanah Melayu Abad ke-19. Selangor: Karisma Publications Sdn Bhd.

 

Abdul Samad Idris. (1982). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distibutors.

 

. (1982). 25 Tahun Merdeka: Kenangan Abadi Kepada Bangsa, Agama dan Tanahair. Kuala Lumpur: Pustaka Budiman.

 

Abdullah Hussain. (1981). Harun Aminurrasshid Pembakar Semangat Kebangsaan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdullah Jaafar. Al-Imam. (1980). dlm. Lembaran Akhbar Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Abdullah Zakaria Ghazali. (2001). Mengharungi Badai dan Gelombang: Kesultanan di Malaysia dan Sumatera Sebelum Merdeka. dlm. Mohamad Redzuan Othman et al. (ed.). Jendela Masa Kumpulan Esei Sempena Persaraan Dato' Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (2012). Persekutuan Tanah Melayu Merdeka. 31 Ogos 1957: Liku dan Jejak Perjuangan Patriot dan Nasionalis Menentang British. dlm. Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil. 40. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

. (2013). Raja Melayu 1874-1957: Kuasa dan Agama, dlm. Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil 41. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

 et al. (2000). Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur 1800-1963. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

. (1994). Kesultanan Johor 1528-1885. dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zainal Abidin Borhan (pnyt). Johor Dahulu dan Sekarang. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.

 

Abu Al-Maati Abu Al-Futuh. (1950). Islam, Politik dan Pemerintahan. Mohd Akhir Haji Yaacon (terj.). Shah Alam: Penerbitan HIZBI.

 

Abu Latiff Abu Bakar. (1981). Ibrahim Haji Yaakob: Kegelisahan dan Impian Seorang Pejuang. dlm. Imej dan Cita-cita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abu Talib Ahmad. (2008). Aliran Kiri dalam Nasionalisme Melayu 1945-1957: Satu Pemerhatian. dlm. Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil. 36. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

. (2007). Siri Syarahan Umum Perlantikan Professor. Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia,

 

Adnan Nawang. (2007). Za’ba dan Melayu. Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

. (1980). Pelita Melaya. dlm. Khoo Kay Kim dan Jazamuddin Baharuddin (ed.). Lembaran Akhbar Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Afgan Gaffar. (1994). Demokrasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru. dlm. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru. Jakarta Selatan: Yayasan Paramadina.

 

Afrizal M. (2014). Filsafat Islam di Mesir Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindio Persada.

 

Ahmad Boestamam. (1946). Perjuangan Kita. Singapura: PKMM.

 

. (2004). Memoir Ahmad Boestamam: Merdeka dengan Darah dalam Api. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (1972). Dr. Burhanuddin Putera Setia Melayu Raya. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Kejora.

 

Ahmad Fawzi Basri (penyelenggara). (1992). Misa Melayu Siri Warisan Sastera Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ahmad Nidzammuddin Sulaiman. (2002). Budaya Politik Dalam Masyarakat Majmuk Malaysia. dlm. Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohamad (pnyt.), Etika dan Budaya Berpolitik Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

 

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. (2001). Demokrasi dan Kepimpinan Islam: Suatu Perbandingan. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

 

Ahmat Adam. (2001). Parti Kebangsaan Melayu Malaya Sebuah Mimpi Nusantara. dlm. Jebat ( 28). Bangi: Jabatan Sejarah.

 

. (1996). Pengaruh Indonesia Dalam Aliran Gerakan Kebangsaan Melayu. dlm. Abdul Latiff Abu Bakar (penyelenggara). Melaka dan Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (2013. Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Aishah Ghani. (1992). Aishah Ghani: Memoir Seorang Pejuang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ali Abdul Raziq. (2004). Islam & Dasar Pemerintahan: Sebuah Kajian Tentang Kedudukan Khilafah dan Kerajaan Dalam Islam. Al-Mustaqeem Mahmod Radhi dan Farhan Afendi (terj.). Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.

 

Amoroso, D.J. (2014). Traditionalism and the Ascendancy of the Malay Ruling Class in Colonial Malaya. Petaling Jaya: SIRD, 2014.

 

A.M. Iskandar Haji Ahmad. (1973). Persuratkhabaran Melayu 1876-1968. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Andaya, B.W. (1979). Perak, the Above of Grace; a Study of an Eighteenth-Century Malay state. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

Andaya, B.W & Andaya, L.Y. (1982). A History of Malaysia. London: Macmillan Press Ltd.

 

Andaya, L.Y. (1987). Kesultanan Johor 1641-1728: Pembangunan Ekonomi dan Politik. Shamsudin Jaafar (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ariffin Omar. (2005). Dari Malayan Union ke 13 Mei. dlm. Abdul Rahman Haji Ismail (pnyt.). Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2015). Bangsa Melayu: Konsep Bangsa Melayu Dalam Demokrasi dan Komuniti, 1945-1950. Petaling Jaya: SIRD.

 

Audrey, R. K. (2012). Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Muhammad Natshir. Singapore: National University Press.

 

Awang dan Nor Hisham Osman (ed.). (1997). Meniti Zaman: Masyarakat Melayu Antara Tradisi & Moden. Universiti Malaya: Akademik Pengajian Melayu.

 

Azhar Mad Aros. (2006). Militerisme Jepun 1895-1945: Polisi Penjepunan dan Penentangan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. dlm. Mohamad Redzuan Othman et.al (penyunting). Sejarah Pembinaan Negara Bangsa. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Azmah Abd. Manaf & Azwan Ahmad. (2016). Masyarakat Melayu Perlis: Perkembangan Ekonomi, Pendidikan dan Politik Sebelum Perang Dunia Ke-2. dlm. Ishak Saat dan Mohd Kasri Saidon (ed.). Sejarah Penelitian Pembinaan Negara Bangsa: Belasungkawan Prof. Madya Dr. Haji Mohd Isa bin Othman. Kedah: Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman.

 

Azmah Abdul Manaf. (2009). Pemikiran Islah Kaum Muda 1930an: Tumpuan Pada Akhbar Saudara. dlm. Azlizan Mat Enh (ed.). Sumbangsih Kepada Dr Abdul Rahman Abdullah: Isu-isu terpilih Dalam Sejarah Pemikiran. Shah Alam: Karisma Publication.

 

Azmi Ariffin. (2010). Les Philosophés Kurun Ke-18 di Perancis: Sifat-sifat Reaksioner di Sebalik Bayang Revolusioner. dlm. Jebat (37). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (2015). Feudalisme Eropah Barat Zaman Pertengahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azyumardi Azra. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan.

 

Badriyah Haji Salleh. (1984). Kampung Haji Salleh dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914- 1959. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2017). Daripada Masyarakat kepada Masyarakat: Pembudayaan Islam dalam Kalangan Masyarakat Malaysia. dlm. Badriyah Haji Salleh & Nazirah Lee. Isu-isu Masyarakat Islam. Batu Pahat: Penerbit UTHM.

 

. (1983). Sejarah Malaysia. Macmillan Publishers (M) Sdn Bhd.

 

Baharuddin Hj. Abdul Latiff. (1969). Politik dan organisasi. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS Pusat.

 

Burhanuddin al-Helmi et al. (1988). Islam dan Sosialisme. Kuala Lumpur: Ikraq.

 

.  (1946).  17  Oktober  1945-17  Oktober  1946  Perjuangan  Kita.

Singapura: Parti Kebangsaan Melayu Malaya.

 

. (1963). Asas Falsafah Kebangsaan Melayu. Djakarta: Tekad.

 

. (1954). Falsafah Kebangsaan Melayu (Tak Melayu Hilang di Dunia).

Bukit Mertajam.

 

Cheah Boon Kheng. (2014). Red Star over Malaya: Resistance and Social Conflict during and After the Japanese Occupation of Malaya 1941-1946. Singapura: NUS Press.

 

. (1995). Feudalisme Melayu: Ciri-ciri dan Pensejarahannya. dlm Abu Talib Ahmad & Cheah Boon Kheng Isu-isu Pensejarahan (Esei Penghargaan kepada Dr. R. Sunthralingam). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Christie, C.J. (1996). A Modern History South East Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism. London: I. B. Tauris.

 

Cohan, C. (1971). Democracy. New York: Mac Millan Publisher.

 

Cowan, C.D. (1970). Tanah Melayu Kurun ke-19: Asal Usul Penguasaan British.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Dahl, R.A. (2001). Perihal Demokrasi. A. Rahman Zainuddin (terj). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

 

Denisova, T.A. (2011). Refleksi Historiografi Alam Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Eligur, B. (2010). The Mobilization of Political Islam in Turkey. New York: Cambridge University Press.

 

Emerson, R. (1974). Malaysia: Satu Pengkajian dalam Pemerintahan Secara Langsung dan Tidak Langsung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Emil Salim. (1994). Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia. dlm. Nurcholish Madjid et.al. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

 

Erickson, E.J. (2013). Mustafa Kemal Ataturk. Osprey Publishing: Oxford.

 

Ermy Azziaty Rozali. (2016). Turki Uthmaniah: Persepsi dan Pengaruh Dalam Masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Esposito, J.L. dan Voll, J.O. (1996). Islam and Democracy. New York: Oxford University Press.

 

Firdaus Abdullah. (1985). Radical Malay Politics: Its Origins and Early Development. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

 

Gullick, J.M. (1978). Sistem Politik Bumiputra Tanah Melayu Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

H Arytani Hasbi. (2001). Musyawarah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.

 

Hamedi Mohd Adnan. (2013). Majalah Melayu Selepas Perang: Editorial, Sirkulasi dan Iklan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Hari Chand. (1994). Modern Jurisprudence. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

 

Haron Daud. (1987). Konsep Raja dan Kerajaan Daripada Perspektif Historiografi Melayu. dlm. Akademika (31). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (1993). Sejarah Melayu: Suatu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Harper, T.N. (1999). The End of Empire and the Making of Malaya. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Hashim Ismail. (2010). Hermeneutik: Reaksi Reformais Kaum Muda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hasnah Hussin. (Julai-September 2012). Konflik, Warna Melayu/Bukan Melayu. dlm.

PEMIKIR. Bil 69. Kuala Lumpur: Utusan Karya Sdn. Bhd.

 

Holden, B. (1974). The Nature of Democracy. London: Nelson.

 

Ibrahim Chik. (2010). Memoir Ibrahim Chik: dari API ke Rejimen ke-10. Petaling Jaya: SIRD.

 

Ibrahim Yaacob. (1957). Sekitar Malaya Merdeka, Jakarta: Kesatuan Malaya Merdeka Bhd Penerangan.

 

Ishak Haji Muhammad. (1997). Memoir Pak Sako: Putera Gunung Tahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (1946). Ke mana Tujuan Kita: Bersatulah Sekarang. Johor Bharu: Annies Printing Works.

 

Isjwara, R. (1980). Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Universiti Padjajaran.

 

Ishak Saat. (2014). Perjuangan Melayu Raya [Indonesia Raya]: 1945-1948. dlm. Azlizan Mat Enh, Ku Boon Dar, Muhamad Hasrul Zakariah, et. al. (pnyt.). Hubungan Antara Negara Dalam Sejarah: Dari Era Pra Perang Dingin ke Perang Dingin. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (2007). Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

 

. (2009). Golongan Agama Pencetus Awal Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu. dlm. Azlizan Mat Enh (ed.). Sumbangsih kepada Dr. Abdul Rahman Abdullah: Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran. Selangor: Karisma Publication.

 

. (2016). Warisan Kepimpinan dan Ketuanan Melayu 1945-2013. Batu Pahat: Penerbit UTHM.

 

. (2011). Radikalisme Melayu Perak. 1945-1970. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Ishak Saat, Kamaruzzaman Yusuf & Mohd Kasri Saidon. (2016). Abdul Majid Salleh and the Anti-British Movement in Johor 1946-1948. dlm. Malaysian Journal of Society and Space. Vol. 12(6). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ismail Ahmad. (1966). Ulasan dan Kajian Misa Melayu. Melaka: Abbas Bandong. 

 

Jamaie Hj. Hamil et al. (2005). Budaya Politik Melayu: Kesinambungan dan Perubahan. dlm. Sity Daud & Zarina Othman (pytn). Politik dan Keselamatan.

Bangi: Penerbit. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (2004). Melayu Baru: Paradigma Konstruk Pasang Surut Dinamisme Melayu Model UMNO. dlm, Jebat (31). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Kamarudin Jaffar. (2000). Dr. Burhanuddin Al Helmy: Pemikiran dan Perjuangan.

Kuala Lumpur: Ikdas.

 

Kamaruzzaman Abd Kadir. (1982). Nasionalisme Dalam Puisi Melayu Moden 1933- 1957. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. (2013). Contemporary Islamic Thought in Southeast Asia: 'Islam Liberal, 'Islam Hadhari, and 'Islam Progresif. dlm. Islamic Thought in Southeast Asia: New Interpretasions and Movements. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Karim Hj Abdullah. (1997). Antara Pemikiran A. Samad Ismail. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Kassim Ahmad (penyelenggara.). (1997). Hikayat Hang Tuah. Edisi Pelajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kassim Thukiman. (2002). Malaysia Perspektif Sejarah dan Politik. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Khazim Tamrin. (1987). Orang Jawa di Selangor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Khoo Kay Kim. (1984). Majalah dan Akhbar Melayu Sebagai Sumber Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (1981). The Malay Left 1945-1948: A Preliminary Discourse. dlm.

Sarjana 1(1). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (1993). Kerajaan dan Politik: Pengalaman Tamadun Melayu. dlm. Ismail Hussein et. al. (penyelenggara). dlm. Tamadun Melayu. Jilid 2. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (1999). ?Kerajaan dan Negeri′: Ke arah Depersonalization Institusi Raja. dlm. Wan Hashim Wan Teh & Perret, D. Di Sekitar Konsep Negeri. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia bersama Ecole Francaise d’Estreme-Orient, Institut Alam dan Tamadun Melayu dengan kerjasama Kedutaan Besar Perancis di Malaysia

 

. (1982). Suasana Politik di Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia II. dlm. Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Kobkua Suwanathat-Pian. (2011). Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship. Singapore: NUS Press.

 

Leo Agustino. (2013). Pendemokrasian di Indonesia: Kelahiran, Penyebaran dan Kematangan Kesedaran Politik. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Leong Yee Fong. (2005). Zaman Penjajahan dan Munculnya Susunan Politik Baharu di Tanah Melayu. dlm. Abdul Rahman Haji Ismail (penyelenggara). Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Lim Seng Haw. (2009). Perkembangan Ideologi Politik dan Masyarakat Melayu di Tanah Melayu. dlm. Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil 37. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Mahadzir Mohd Khir. (1997). Proses Transformasi Politik Malaysia: Dari Raja ke Rakyat. dlm. Norazit Selat et al. Meniti Zaman: Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (2012). Kuasa Melayu Satu Analisis Peralihan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mahathir Mohamad. (1982). Dilemma Melayu. Selangor: Federal Publications.

 

Md. Salleh Md. Gaus.(1984). Politik Melayu Pulau Pinang 1945-1957. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Md. Sidin Ahmad Ishak dan Mohammad Redzuan Othman. (2000). The Malays in the Middle East: With a Bibliography of Malay Printed Works Published in the Middle East. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

 

Means, G.P. (1976). Malaysian Politics. London: Hodder and Stoughton.

 

Mills, L.A. (1942). The Government of Southeast Asia. dlm. Emerson, R., Mills, L.A. & Thompson, V.M. (penyusun). Government and Nationalism in Southeast Asia. New York: International Secretariat of Pacific Relation.

 

Mills, L.A. (1958). Malaya: A Political and Economics Appraisal. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Milner, A.C. (1985). Islam Malay Kingship. dlm. Ahmad Ibrahim, Sharom Siddique & Yasmin Hussain (pnyt.). Reading on Islam in Shoutheast Asia. Singapore:

Institute of Southeast Asian Studies.

 

. (1982). Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tuscan: The University of Arizona Press.

 

. (2016). Kerajaan: Budaya Politik Melayu Di Ambang Pemerintahan Kolonial. Petaling Jaya: SIRD.

 

Mohd Ashraf Ibrahim. (2004). Gagasan Bangsa Malayan Yang Bersatu 1945-57.

Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohamad Isa Othman. (1992). Pendudukan Jepun di Tanah Melayu 1942-1945: Tumpuan di Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2009). Politik dan Pentadbiran Kedah Hingga Abad ke-19. dlm.

Polimek Sejarah Malaysia. Jilid 2. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

 

Mohamad Muzammil Mohammad Noor. (2015). Pemikiran Politik Islam: Perbandingan Antara Pemikiran Dr. Burhanuddin Al-Helmi Dengan Muhammad Natsir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohamad Redzuan Othman. (Julai 1998). The Role of Makka-Educated Malays in the Development of Early Islamic Scholarship and Education in Malaya. dlm. Journal of Islamic Studies. Vol. 9(2). London: Oxford Universy Press.

 

. (2000). Masjid al-Haram Sebagai Sebuah Institusi Pengajian: Peranannya Dalam Perkembangan Awal Pendidikan dan Intelektualisme Melayu. dlm. Farid Mat Zain (pnyt). Islam Di Tanah Melayu Abad Ke-19. Selangor: Karisma Publications Sdn Bhd.

 

. (2005). Islam dan Masyarakat Melayu: Peranan dan Pengaruh Timur Tengah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (2002). Conflicting Political Loyalties of the Arabs in Malaya Before World War II. dlm. Huub De Jonge & Nico Kaptein (ed.). Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia. Leiden: KITLV Press.

 

. (2012). Syeikh Junid Tola (1886-1948): Ulama Progresif Penggerak Kesedaran Politik dan Kemajuan Sosio-Ekonomi Masyarakat. dlm. Arba’yah Mohd Noor et al, (ed.). Persada Jauhari, Kumpulan Esei Sempena Persaraan Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff b. Haji Hashim. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Universiti Malaya.

 

Mohd Faidz Mohd Zin, Jamaie Hj. Hamil et al. (2011). Pengaruh Nasionalisme Melayu Mewarnai Budaya politik Melayu dalam UMNO. dlm. Jurnal Melayu (7). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohd Foad Sakdan. (1997). Pengetahuan Asas Politik Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Mahfud. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

 

Mohd Noor bin Ngah. (1983). Kitab Jawi: Islamic Throught of the Malay Muslim Scholars. Singapore: ISEAS.

 

Mohd Safat Hasim. (2015). Islam Sebagai Asas Falsafah Komunikasi. dlm. Mohd Safar Hasim dan Zulkiple Abd. Ghani. Komunikasi & Media Dari Perspektif Islam: Konsep dan Amalan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohamed Salleh Lamry. (2009). Gerakan Kiri Melayu Dalam Perjuangan Kemerdekaan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (2006). Gerakan dan Tokoh Kiri: Kamarulzaman Teh Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan. Petaling Jaya: SIRD.

 

Mohd Sarim Mustaja. (1982). Gerakan Islah Islamiyyah di TM 1906-1948. dlm. Malaysia Sejarah dan Proses Pembangunan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Muhammad Kamil Awang. (1998). The Sultan and the Constitution. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Muhammad Yusoff Hashim. (1994/1995). 'Daulat' Dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke-15 dan Awal Abad ke-16: Antara Mitos dan Realiti. dlm. Sejarah: Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (1989). Kesultanan Melayu Melaka: Kajian Beberapa Aspek Tentang Melaka Pada Abad ke-15 dan Abad ke-16 Dalam Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2015). Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mustaffa Abdullah. (2009). Rashid Rida: Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Mustapha Hussain. (1999). Memoir Mustapha Hussain, Kebangkitan Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO. Insun Sony Mustapha (penyelenggara). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Nabir Abdullah. (1976). Ustaz Abu Bakar al-Baqir Dalam Kenangan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

. (1976). Maahad Il Ihya Assyariff Gunung Semanggol 1934-1959.

Bangi: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (1990). Imperialisme Budaya: Peranan Mubaligh Kristian di Tanah Melayu dan Singapura Sebelum Merdeka. dlm. Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad. Kolonialisme di Malaysia dan Negara-negara Lain. Selangor: Fajar Bakti.

 

Naoki Soda. (2018). The Tansformation of Pan Malayism in Post War Malay(si)a. dlm. Ikuyo Tokoro & Hisao Tomizawa (ed.). Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia. Vol. 2. Tokyo: ILCAA Tokyo University of Foreign Studies.

 

Noor Sulastry Yurni Ahmad. (2015). Hegemoni Budaya Politik Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

 

Norahida Mohamed. (2014). Biografi Tokoh Dakwah Muhammad Rashid Rida: Pemikir dan Reformis Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Norazit Selat. (1987). Penaung Dalam Masyarakat Melayu: Tradisi dan Moden. dlm. Mohd Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (penyusun). Kajian Budaya dan Masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Norbi Husin. (1973). Sistem Politik dan Masyarakat Negeri Perak Sebelum 1874: Suatu Gambaran Umum. dlm. Jebat. Bangi: Persatuan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Raden Soenarno. (1960). Malay Nationalism 1896-1941. dlm. Journal of Southeast Asian History. Vol. 1. March.

 

Ramanathan, K. (1992). Konsep Asas Demokrasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ratnam, K.J. (1969). Paham Perkauman dan Proses Politik di Malaya. Kassim Ahmad (terj.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Ramlah Adam. (1993). Dr Burhanuddin al-Helmy: Kajian Mengenai Kegiatannya Dalam PKMM 1946-194., Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya.

 

. (2001). Kepimpinan Tunku Abdul Rahman: Satu Pandangan Awal. dlm. Mohammad Redzuan Othman et. al. Jendela Masa: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Dato' Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

. (2003). Ahmad Boestamam 1920-1983 Satu Garapan Pemikiran dan Kegiatannya. dlm. Ramlah Adam (penyelenggara). Pejuang-pejuang Kemerdekaan. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.

 

. (1996). Kepimpinan Melayu 1945-57. dlm. Abu Latiff Abu Bakar. Melaka dan Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

. (1993). Dato' Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2002). Sumbanganmu di Kenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2004). Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (1998). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

. (2009). Gerakan Radikalisme di Malaysia 1938-1965. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

. (2013). Gerakan Politik Melayu 1945-1957. Perlis: Penerbit Universiti Malaysia Perlis

 

Roff, W.R. (2005). Nasionalisme Melayu. dlm. Ahmad Boestamam (terj.). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

. (1967). Sejarah Surat-surat Khabar Melayu, Pulai Pinang: Saudara Sinaran Berhad.

 

. (1962). Kaum Muda - Kaum Tua: Innovation and Reaction Amongst the Malaya 1900-1941. dlm. Journal South-East Asian History. Singapore.

 

Roslan Saadon. (2009). Pemikiran dan Perjuangan Politik Ibrahim Haji Yaakob. dlm. Azlizan at Enh (ed.) Sumbangsih Kepada Dr Abdul Rahman Abdullah: Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.

. (2009). Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Pertumbuhan dan Perkembangan. Shah Alam: Karisma Publications.

 

Rustam A. Sani. (1994). Melayu Baru dan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

 

. (2008). Social Roots of the Malay Left: An Analysis of the Kesatuan Melayu Muda. Petaling Jaya: SIRD.

 

Saari Sungib. (2010). Tokoh-tokoh Besar Gerakan Islam Dalam Sejarah: Kisah-kisah Inspirasi Para Pemimpin Gerakan Islam Sedunia. Petaling Jaya: Rijal Media.

 

Sadka, E. (1968). The Protected Malay States 1874-1895. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

 

Saliha Hj. Hassan. (1997). Dr Burhanuddin Al-Helmi 1911-1969. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali & Adnan Hj. Nawang (ed.). Biografi Tokoh-tokoh Pilihan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Salim Ali Al-Bahnasawi. (1996). Wawasan Sistem Politik Islam. Mustolah Maufur (terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

 

Sindhu, J.S. (1980). Administration in Federated Malay Stated 1986-1920. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

Shaharom Husain. (1985). Biografi Perjuangan Politik Dato' Onn Ja’afar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

 

Shaharuddin Maaruf. (1988). Malay Ideas on Development: From Feudal Lord to Capitalist. Kuala Lumpur: Times Books International.

 

Shamsiah Fakeh. (2004). Memoir Shamsiah Fakeh: dari AWAS ke Regimen ke-10.

Bangi: Penerbit UKM.

 

Shamsul Amri Baharuddin. (1982). Perancangan Pembangunan Negara Selepas Merdeka 1957-1975: Tinjauan Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Malaysia. dlm. Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Sheela Abraham. (1993). Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Shellabear, W.G. (1977). Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Siddiq Fadzil. (2012). Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Kajang: Akademik Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah.

 

Souchou Yao. (2016). The Malayan Emergency: A Small Distant War. Copenhagen, Denmark: NIAS Press.

 

Sukarno. (1976). Demokrasi Versus Kadiktatoran. Bandung: Alumni.

 

Syed Ahmad Hussein. (2004). Pengantar Sains Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Syed Farid Alatas. (1997). Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia: The Rise of the Post-Colonial State. Great Britain: Macmillan Press Ltd.

 

(ed.). (1984). Kaum, Kelas dan Pembangunan. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia.

 

Syed Muhd Khairudin Aljunied. (2015). Radical Resistance and Protest in Colonial Malaya. United States of Amerika: Northern Illinois University Press.

 

Tatiana, A.D. (2011). Refleksi Historiografi Alam Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Tezcan, B. (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. New York: Cambrigde University Press.

 

Thock Ker Pong. (2007). Ketuanan Politik Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Tocqueville Alexis de. (1945). Democracy in America. New York: Alfred A. Knopf. Vejai Balasubramaniam. (1998). Politik, Nasionalisme dan Federalism di Malaysia.

Shah Alam: Fajar Bakti.

 

Wan Hashim Wan Teh. (2011). Hubungan Etnik di Malaysia. Mohd Daud Mat Din (terj.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

 

. (2004). Memoir Khatiijah Sidek: Puteri Kesateria Bangsa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Wan Noorlizawati Wan Mat Ali et al. (2014). Peranan Politik Suloh Malaya. dlm. Ishak Saat, Adnan Jusoh & Nabir Hj. Abdullah (ed.). Sejarah Dalam Arus Kesedaran: Sumbangsih Kepada Prof. Dr. Adnan Hj. Nawang. Batu Pahat, Johor: Penerbit UTHM.

 

Wan Norhasniah Wan Husin. (2015). Peradaban dan Perkauman di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Warjio Herikusmangto. (2010). Transformasi Politik dan Nasionalisme Indonesia Terhadap Malaysia. dlm. Jurnal POLITEIA. Vol. 2(1). Januari.

 

Warren, A. (2002). Singapore 1942: Britain's Greatest Defeat. Singapore: Talisman.

 

Winstedt, R.O. (1956). The Malay: A Cultural History. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.

 

Zainal Abidin Abd Wahid. (1979). Malayan Union: Penubuhannya. dlm. Zainal Abidin Abd.Wahid (ed.). Sejarah Malaysia Sepintas Lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Zainal Abidin Borhan. (2009). Peranan Orang Laut Dalam Kesultanan Johor. dlm.

Polimek Sejarah Malaysia (Jilid 2). Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

 

Zaini Othman. (2006). Demokrasi di Negara Sedang Membangun: Pengalaman Asia Tenggara. dlm. Ghazali Mayudin et al. Demokrasi Kepimpinan dan Keselamatan Dalam Politik Malaysia, Bangi: Penerbit UKM.

 

Zulfikri Suleman. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta.

Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

 

Zulkifli Muhammad. (1983). Pelopor Angkatan Islam di Malaysia. Selangor: Penerbit Tra-tra.

(1986). Hari Ini Dalam Sejarah. Jilid IV. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. (1995). Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

 

KERTAS KERJA

 

Abdul Rahman Haji Ismail. (25-26 Oktober 2010). Sokong Untuk Merdeka: Sikap PKMM Terhadap Malayan Union. dlm. Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-1957: Tahun 1945-57 Dalam Sejarah Malaysia Isu dan Perdebatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Abraham, C. (2-4 Ogos 1999). Political Elitism in Malaysia the Case for Democratising Social Institutions. dlm. International Malaysian Studies Conference. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Ahmat Adam. (11 -13 September 2000). Pembinaan Nasion Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah. dlm. Seminar & Forum Perdana Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia. Kuala Lumpur: Hotel Istana.

 

Ahmad Boestamam. (23-25 September 1971). Apakah Malaysia Mempunyai Gerakan Nasionalisme?. dlm. Seminar Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Universiti Malaya.

 

Ahmad Ibrahim. (11-13 November 1986). Undang-undang Islam di Malaysia.

Persidangan Antarabangsa Mengenai Tamadun Melayu. Jilid 1.

 

Ahmad Kamal Ariffin bin Mohd Ros et al. (27 November 2008). Era Kesedaran dan Peralihan. dlm. Seminar Sejarah Nasional Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Ahmad Nidzammuddin Sulaiman et.al. (30-31 Julai 2003). Pembinaan Keupayaan Melayu dalam Arus Globalisasi: Anjakan Paradigma Budaya Politik Melayu. dlm. Seminar Kebangsaan Arus Perdana II: Pembinaan Keupayaan Melayu Dalam Arus Globalisasi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ahmad Zainuddin bin Husin. (15 Oktober 2012). Penerimaan Ideologi Pan- Islamisme di Kalangan Masyarakat Melayu Awal Abad Ke-20. dlm. Abdullah Hassan (penyusun). Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing ke-

2. Beijing: China.

 

Alias bin Mohamed. (8-10 September 1979). Akar dan Asas-asas Perjuangan Parti Islam Se Malaysia (PAS) 25 Tahun: Nasionalism, Sosialism dan Islam. dlm. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu. Kuala Lumpur.

 

Azmi Ariffin. (25-26 Oktober 2010). Nasionalisme Melayu 1945-1957: British, UMNO dan Gerakan ?Kiri′ Melayu. dlm. Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-1957: Tahun 1945-57 Dalam Sejarah Malaysia Isu dan Perdebatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Badriyah Haji Salleh. (11-13 September 2000). Penghayatan Yang Lalu Untuk Masa Hadapan: Kesan Sosio-Ekonomi dan Harapannya, 1957-2000. dlm. Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia. Kuala Lumpur.

 

. 25-26 Oktober 2010. Tahun 1945-1957 dalam Sejarah Malaysia: Isu Nasionalis Kiri dan Kanan: Sejarah Dari Atas dan Bawah dan Sejarah Yang Patut dan Tidak Patut. dlm. Seminar Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-1957: Tahun 1945-57 Dalam Sejarah Malaysia Isu dan Perdebatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Byungkok Soh. (27-29 Oktober 2004). Ideals Without Heat: Indonesia Raya and the Struggle for Indipendence in Malaya, 1920-1948. dlm. International Conference on Malay-Indonesian Studies in the Globalizing World: Retrospect and Prospect. Seoul: Korea.

 

Cheah Book Kheng. (10-12 Januari 1983). Perpecahan dan Perpaduan Dalam Gerakan Kemerdekaan di Semenanjung Tanah Melayu Selepas Perang Kedua: Satu Perspektif Mengenai Asal-usul Nasionalisme Melayu. dlm. Seminar Modernisasi dan Keperibadian Budaya Bangsa. Kuala Lumpur.

 

Hanapi Dollah. (21-22 Disember 1992). Nasionalisme Melayu Dalam Pengukuhan Negara Bangsa Malaysia. dlm. Seminar Sejarah Malaysia Moden: Penilaian ke Atas Pembinaan Negara Bangsa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hashim Awang. (26-28 Mei 1995). Patriotisme dan Nasionalisme Dalam Novel Melayu. Hari Sastera. Melaka.

 

Jamaie Hamil & Mohd Ali Kamarudin. (12-13 September 2003). Budaya politik: Ciri Kepimpinan Politik Melayu Dari Tradisi ke Kontemporari. dlm. Persidangan Kebangsaan Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran: Cabaran Pembangunan Dilema Persekitaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Kassim Ahmad. (22-23 Ogos 1980). Asas 50 dan Sumber Ilhamnya. dlm. Ceramah dan Bengkel Asas 50 & Sastera Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kassim Thukiman. (1- 4 Disember 2006). Dato' Onn Jaafar dan Tokoh Sezaman di Tanah Melayu. dlm. Persidangan Kebangsaan Mengenai Dato' Onn Jaafar. Johor Bharu.

 

Khoo Kay Kim. (27 November 2008). Kelangsungan Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu 1800-1945: Suatu Perspektif Makro. dlm. Seminar Sejarah Nasional Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Mahadzir Mohd Khir. (3 April 2007). Golongan Kiri dan Perjuangan ke Arah Kemerdekaan. dlm. Kolokium Malaysia Menuju Kemerdekaan. Jabatan Sejarah: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (18 November 1978). Puncak Perjuangan Politik Bangsa Melayu 1946-1948: Satu Aspek Semangat Perjuangan Bangsa Melayu. dlm. Seminar Sejarah Intelektual dan Perjuangan Kebangsaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Milner, A.C. (12-13 May 2007). Localizing the Bangsa Melayu. Proceeding of the Symposium on Bangsa and Umma: A Comparative Study of People Grouping Concept in the Islamic Area of Southeast Asia. Tokyo: Institute of Asia Cultures.

 

Mohammad Redzuan Othman. (23 September 2011). Pengaruh Timur Tengah dan Peranan Golongan Berpendidikan Agama dalam Mencetuskan Kesedaran Politik dan Sosial Masyarakat Melayu. dlm. Wacana Merdeka: Menghayati Perjuangan Kemerdekaan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Mohd Noor Yazid. (25-26 Oktober 2010). Pembentukan One State, One Nation, Percaturan Kuasa dan Politik Melayu 1945-1957: Faktor Domestik dan Sistematik. dlm. Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-1957: Tahun 1945-57 Dalam Sejarah Malaysia Isu dan Perdebatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Mohamed Salleh Lamry. (3 April 2007). Golongan Kiri dan Perjuangan ke Arah Kemerdekaan. dlm. Kolokium Malaysia Menuju Kemerdekaan. Jabatan Sejarah: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Muhamad Ibrahim. (11-13 November 1986). Undang-undang Islam di Malaysia. dlm. Persidangan Antarabangsa Mengenai Tamadun Melayu. Jilid 1. Kuala Lumpur.

 

Nasrudin Mohammed. (2008). Alam dan Sistem Politik di Malaysia: Satu Pandangan Holistic Mengenai Wibawa Media dalam Konteks Budaya Politik Malaysia. dlm. Seminar Politik Malaysia. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.

 

Nazirah Lee & Wan Noorlizawati Wan Mat Ali. (19-20 November 2016). The Discourse on Democracy in the Muslim Society of Malaya in the Early 1930s. dlm. International Conference on Islamic Awakening: Towards Diverse but Unified Societies ICIA 2016. Maldives: Islamic University of Maldives.

 

Nik Anuar Nik Mahmud. (11 November 2008). Kedudukan Orang Melayu dalam Bidang Ikhtisad Dalam Era Persekutuan Tanah Melayu. dlm. Seminar Sehari dan Pameran Sempena 60 Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kuala Lumpur.

 

Oong Hak Ching. (11-13 September 2000). Perikatan UMNO-MCA-MIC dan Perjuangan ke Arah Kemerdekaan. dlm. Seminar Penghayatan Kemerdekaan dan Pengukuhan kemerdekaan Malaysia. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

 

Othman Puteh. (26-28 Mei 1995). Patriotisme dan Nasionalisme Dalam Cerpen Melayu. Hari Sastera. Melaka.

 

Rahimah Haji A. Hamid. (21-22 Disember 1992). Pembentukan Kerakyatan Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu 1946-1956 dan Kesannya Kepada Kedudukan Orang Melayu. dlm. Seminar Sejarah Malaysia Moden: Penilaian ke atas Pembinaan Negara Bangsa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

. (10-12 Mei 2005). Ideologi Melayu/Indonesia Raya Dalam Karya Kreatif Keris Mas dan Mochtar Lubis: ke Arah Kebebasan Politik Serantau. dlm. Simposium Kebangsaan Indonesia Malaysia IX. Bandung: Indonesia.

 

Rahmah Hashim. (8-15 Oktober 2002). Citra Wanita dalam Akhbar "Utusan Melayu" Zaman Kolonial: Suatu Analisis Kandungan. dlm. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu ke 2. Beijing: China.

 

. (14-15 Julai 1998). Citra Wanita dalam Akhbar Zaman Kolonial: Analisis Kandungan Akhbar ‘Jawi Peranakan’ dan ‘Utusan Melayu’. dlm. Seminar Kedudukan, Citra dan Identiti Wanita Melayu: Zaman Kolonial. ATMA: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ramlah Adam. (21-22 Disember 1992). Pembentukan Kerakyatan Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu 1946-1956 dan Kesannya Kepada Kedudukan Orang Melayu. dlm. Seminar Sejarah Malaysia Moden: Penilaian ke Atas Pembinaan Negara Bangsa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

 

TESIS

 

Abu Hanifah Haris. (2013). ?Pengaruh Mesir Dalam Masyarakat Melayu, 1906- 1970″. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Azmi Arifin. (2007). ?Feudalisme Melayu: Asal Usul Pemikiran, Sejarah dan Pensejarahan″. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Jazliza Jamaluddin. (2002). ?Kerajaan Kedah 1681-1842: Kajian Terhadap Aspek Kedaulatan dan Legitimasi″. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Khairi Ariffin. (2009). ?Dasar Kolonial British Terhadap Pendidikan Melayu di Tanah Melayu 1900-1957″. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Ku Izany Tengku Yacob. (2010). ?Politik Kiri di Indonesia: Tan Malaka dan Parti Komunis Indonesia 1920an hingga 1940an″. Tesis Sarjana Sastera. Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Nazirah Lee. (2010). ?The Arabs in British Malaya in the Interwar Years, 1918-1941: A Historical Study″. Tesis Doktor Falsafah. Japan: Hiroshima City University.

 

Ramlah Adam. (1988). ?Dato Onn Jaafar: Peranannya di dalam Politik dan Pentadbiran Tanah Melayu 1930-1962″. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah: Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

 

AKHBAR DAN MAJALAH

 

Berita Harian.

Berita Indonesia.

Berita Minggu.

Berjuang.

Daulat Ra’jat.

Dewan Masyarakat.

Dunia Baharu.

Fikiran Rakyat.

Kenchana.

KRIS.

Kritik.

Majlis.

Mastika.

Mimbar Indonesia.

Mingguan Malaysia.

MingguanPedoman.

Pati.

Penang Shimbun.

Penyedar.

Qalam.

Semboyan Baharu.

Sinaran.

Suara Islam.

Suara Merdeka.

Suara Saberkas.

Suara Raayat.

Suloh Malaya.

Suluh Kemajuan.

Tunas.

Utusan Zaman. 

Utusan Melayu Voice of the People. Warta Ahad.

Warta UMNO.

Wathan.

 

 

INTERNET

 

Abdul Rahman Tang. (2016). Economic Transition in Late Nineteenth Century Malaya: Malay Economy in Multiethnic Perspective. dlm. Jurnal Kinabalu. Vol. (22). http://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/view/851.

 

Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman. (2013). Sumbangan Lepasan Mesir Dalam Bidang Pendidikan dan Penulisan di Tanah Melayu dan Indonesia 1920-an hingga 1970-an. dlm. International Journal of West Asian Studies. Vol. 5(1). http:// scholar. google.com/scholar?hl.

 

Afrizal M. (2014). Filsafat Islam di Mesir Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindio Persada. http://repository.uinsuska.ac.id/8661/1/

 

Amoroso D.J. (1998). Dangerous Politics and the Malay Nationalist Movement, 1945-

47. dlm. South East Asia Research. Vol. 6(3). November 1998. http://www.jstor.org/stable/23746877.

 

Barsihannor. (2014). Taha Husain. dlm. Jurnal Al-Hikmah. Vol. XV(1). http:

//journal. uin-alauddin.ac.id.

 

Kamaruddin Jaafar. (1979). Perjuangan dan Pemikiran Politik Dr. Burhanuddin al- Helmy. dlm. Akademika. Vol 15(1). ejournal. ukm. my/ akademika/ article/ view/ 662/ 2221.

 

Lian Kwen Fee. Between Kingdom and Nation: The Metamorphosis of Malay Identity in Malaysia. dlm. Southeast Asian Journal of Social Science. Vol. 25(2). http://www.jstor.org/stable/ 24492397.

 

Lim Mah Hui & Douglas V. Porpora. (1988). Capitalisme and Democracy in Malaysia. dlm. Southeasteast Asian Journal of Social Science. Vol. 16(1). http://www.jstor.org/stable/24491269.

 

Manickam Sandra Khor. (2005). ?Ideas of Nation and Malayness in Malaya 1809- 1942: A History of Inclusion and Exclusion.″ Thesis Master of Arts,

 

Department of History: National University of Singapore. http://scholarbank. nus. sg/ handle/ 10635/ 14669.

 

Mohamed Nawab Mohamed Osman. (Mac 2008). Toward on History of Malaysia Ulama. dlm. South East Asia Research. Vol. 16(1). http://www. jstor. org/ stable/ 23751023.

 

Muhammad Haniff bin Hassan. (2007). Explaining Islam’s Special Position and Politic of Islam in Malaysia. dlm. The Muslim World. Vol. 97(2). http:// scholar. google. com/scholar?hl.

 

Nazirah Lee & Nazariah Noor. (2016). Islam or Progress of the Nation?: An Assessment of The Aurat Issue in Malay Newspapers and Magazines in The 1930s. dlm. GEOGRAFIA: Malaysian Journal of Society and Space. Vol. 12(6). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. http: //scholar. google. com/ scholar?hl.

 

Weiss, M. L. (2004). The Changing Shape of Islamic Politics in Malaysia, dlm. Journal of East Asian Studies. Vol. 4(1). Cambridge University Press. http://www.jstor.org/stable/23417965.

 

Yuliani Rahmah. (2018). Nilai-nilai Bushidou dalam Minwa. dlm Kiryoku. Vol. 2(1). http://ejournal.undip.ac.id/index.php/kiryoku.

 

Akhar Morning Bulletin, The Mail, The Cairns Post dan The Daily Mercury. https://trove.nla.gov.au.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)