UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Roslan Maydin
Title :Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   dijalankan   bagi   mengenal   pasti   hubungan   Tahap   Pengetahuan, Kemahiran    dan   Sikap   Guru-guru   Terhadap   Penggunaan   Virtual   Learning Environment (VLE) dalam  Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan   kuantitatif  dengan  reka  bentuk kajian  tinjauan.  Kajian  ini  dijalankan  dengan  menggunakan   instrumen  yang mengandungi sebanyak 33 item. Sampel kajian ini ialah seramai 136 orang guru dari  sepuluh buah sekolah rendah zon Pusat Kegiatan Guru Kalumpang di Daerah Hulu Selangor. Keputusan  ujian korelasi Pearson menunjukkan nilai Pearson r ialah (136, p=0.01) = 0.464, p

References

Adegbenro, J. B., Gumbo, M. T., & Olakanmi, E. E. (2017). In-service secondary

school teachers' technology integration needs in an ICT-enhanced classroom.

Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 16, 79-87.

 

Ahmed, A. A,, Zakaria, N. H., & Elmi, A. H. (2012). An evaluation of virtual learning

environment readiness in higher education institutions. Journal of Information

Systems Research and Innovation, 2, 86-94.

 

Albirini, A. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication

technologies: The case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, 47,

373-398.

 

Alias, B. (1992). Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi:

Penerbitan UKM.

 

Aman Shah. (2013). Persepsi guru terhadap pengintegrasian frog VLE dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. SK Bandar Utama Damansara (4), Petaling

Jaya, Selangor.

 

Anastasia, A. (1988). Psychological Testing (6th Edition). New York: Macmillan

Publishing.

 

Azizi Yahya, Peter Voo, Ismail Maakip & Mohd Dahlan A. Malek. (2017). Kaedah

Penyelidikan dalam Pendidikan. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Badrul, H. M. K., Ahmad, R. M., & Kamarul, A. A. S. (2013). Penggunaan virtual

learning environment (VLE) oleh guru-guru di sekolah rendah. Jurnal Bahagian

Teknologi Pendidikan, 91-107.

 

Becker, W. E., & Watts, M. (1996). Chalk and talk: A national survey on teaching

undergraduate economics. American Economic Review, 86(2), 448-453.

 

Boon, Y., & Ngatimin, S. (2011). Penggunaan makmal komputer dalam kalangan guruguru

Sekolah Kebangsaan Zon Jementah, daerah Segamat dalam pengajaran

dan pembelajaran: Satu tinjauan. Journal of Technical, Vocational &

Engineering Education, 3, 132-147.

 

Cheok, M. L., & Wong, S. L. (2016). Frog virtual learning environment for Malaysian

schools:exploring teachers’ experience. Dalam: J. Zhang, J. Yang, M. Chang

& T. Chang (Eds.), ICT in education in global context, lecture notes in

educational technology (pp. 201–209). Singapore: Springer.

 

Chigona, A., & Chigona, W. (2010). An investigation of factors affecting the use of ict

for teaching in the Western Cape schools. Proceedings of the European

Conference on Information Systems (ECIS) 2010, 61. Diperoleh daripada

https://aisel.aisnet.org/ecis2010/61

 

Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statististik penyelidikan: Kaedah penyelidikan buku 1.

Malaysia: McGraw-Hill Sdn. Bhd.

 

Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects

of poverty on academic achievement. Proceedings of the National Academy of

Sciences,113(31), 8664-8668.

 

Creswell, J. W. (2002). Educational research - planning, conducting, and evaluating

quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

 

Creswell, J. W. (2005). Educational research - planning, conducting, and evaluating

quantitative and qualitative research (2nd Edition). New Jersey: Pearson Merril

Prentice Hall.

 

Creswell, J. W. (2010). Educational research - planning, conducting, and evaluating

quantitative and qualitative research (3rd Edition). New Jersey: Pearson Merril

Prentice Hall.

 

Creswell, J. W. (2012). Educational research (4th Edition). Boston: Pearson Education,

Inc.

 

Cronbach, L. (1946). Response sets and test validity. Educational and Psychological

Measurement, 6(4), 475-494.

 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis (2nd Edition). Hillsdale NJ: Erlbaum.

 

Davies, J. A. (1971). Elementary survey analysis. New Jersey: Prentice Hall.

 

FrogAsia. (2013). Frog VLE Panduan Jurulatih. Diperoleh pada Jun 22, 2020 daripada

http:// www.frogasia.com.

 

FrogAsia. (2014). FrogAsia. Diperoleh daripada https://frogasia.com/ms/frogvle/

 

FrogAsia. (2016). Manual Pengguna Frog Appliance. Malaysia: FrogAsia Training.

 

Frog Appliance. (2017). Slaid. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis

and application (6th Edition, pp. 135). New Jersey: Merrill

 

Gay, L. R., & Airasian, P. (2003). Educational research: Competencies for analysis

and application (7th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

 

Gay, R. L., Mills, E. G., & Airasian, P. (2009). Educational research competencies for

analysis and applications (9th Edition). London: Pearson Education.

 

Hamzah, M., & Yeop, M. A. (2016). Frog VLE (persekitaran pembelajaran maya) dalam

pengajaran dan pembelajaran: Penerimaan dan kaedah pelaksanaannya.

Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6,

67-77.

 

Hasliza, H., Siti, M. M. N., & Zarina, M. (2016). Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam

pelaksanaan persekitaran pembelajaran maya Frog di bilik darjah. Asia Pacific

Journal of Educators and Education, 31, 115-129.

 

Hazura, M., Harulliza, M. J., Siti Fadzilah, M. N., & Zawiyah, M. Y. (2012). Jurang

digital dan pendidikan di luar bandar: Tahap literasi teknologi maklumat dan

komunikasi pelajar. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia Asia-Pasifik,

1(2), 1-13.

 

Hew, T. S. (2014). Memahami persekitaran pembelajaran maya (Frog VLE) (Disertasi

Doktor Falsafah, Universiti Malaya, Selangor). Diperoleh pada Jun 22, 2020

daripada http://www.vodppl.upm.edu.my/

 

Hiong, S. N., & Umbit, A. F. (2015). A pilot study on factors affecting the use of Frog

virtual learning environment. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, 12, 1-17.

 

Ida Norini. (2013). Kajian tinjauan mengenai keberkesanan penggunaan konsep

persekitaran pengajaran maya frog (frog vle) di kalangan murid SK Haji

Mahmud Chemor, Perak. Tg. Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Junus, N. F. (2013). Cabaran dalam mengimplementasi virtual learning environment

(VLE) Frog dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru di sekolah-sekolah

di Malaysia (Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Teknologi Malaysia).

Diperoleh dari http://eprints.utm.my/id/eprint/41796/

 

Kaur, T., & Hussein, N. (2015). Teachers’ readiness to utilize Frog VLE: A case study

of a Malaysian secondary school. British Journal of Education, Society &

Behavioural Science, 20-29.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). 1BestariNet. Diperoleh pada 20 November,

2017 daripada http://1Bestari.net/.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Laporan awal Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan

Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

2013-2025. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Laporan Tahunan 2016: Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian

Pendidikan Malaysia.

 

Fariza Khalid. (2015). Persekitaran pembelajaran maya Frog (VLE-Frog) di sekolahsekolah

di Malaysia: Pelaksanaan dan cabaran. Kertas kerja dibentangkan di

Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara, AKEPT, Negeri Sembilan.

Diperoleh daripada https://www.researchgate.net/publication/301677780_

Persekitaran_Pembelajaran_Maya_Frog_VLE-FROG_Di_Sekolah-Sekolah_

Di_Malaysia_Pelaksanaan_Dan_Cabaran

 

Khasiman, S. A. (2013). Tinjauan awal penggunaan Frog VLE di sekolah. Diperoleh

pada Jun 22, 2020 daripada http://sekolahpenandaaras.wordpress.com

 

Kong, S. C., Chan, T. W., Griffin, P., Hoppe, U., Huang, R., Kinshuk, Looi, C. K., Milrad,

M., Norris, C., Nussbaum, M., Sharples, M., So, W. M. W., Soloway, E., & Yu,

S. (2014). E-learning in school education in the coming 10 years for developing

21st century skills: critical research issues and policy implications. Education

Technology & Society, 17(1), 70-78.

 

Lai, C. S., Noormawati, K., Rashidah, L., & Noridah, H. (2017). Tahap penggunaan

pembelajaran maya dalam kalangan guru rekabentuk teknologi: Satu tinjauan

di sekolah rendah luar bandar. Online Journal For TVET Practitioners, 2(2), 1-

8.

 

Marican, S. (2006). Penyelidikan sains sosial: Pendekatan pragmatik. Batu Cave:

Edusystem. Science+Business Media Singapore.

 

Maidatulakmal, O. (2012, Januari). Tahap kompetensi pelajar melaksanakan kerja

amali berpandukan domain psikomotor simpson. Diperoleh pada Jun 22, 2020

daripada http://eprints.uthm.edu.my

 

Mazalah, A., Jamaludin, B., Ahmad Zamri, M., Aidah, A. K., Fariza, K., Mohd Yusof,

D., Rosseni, D., & Diana Fazleen, Z. (2016). The application of 21st century

ICT literacy model among teacher trainees. The Turkish Online Journal of

Education Technology, 15(3), 151-161.

 

Megat Zakaria, M. A. Z, Aris, B., & Harun, J. (2007). Tahap kemahiran ICT di kalangan

guru-guru pelatih UTM. Dalam: Isu kemahiran ICT dalam pengajaran dan

pembelajaran (pp. 125-149). Johor: Penerbit UTM.

 

Mohd Mahzan, A., Abdul Razaq, A., & Nur Syazwani, A. T. (2016). Penggunaan

multimedia dalam pendidikan sejarah pada abad ke-21 dan hubungannya

dengan minat belajar sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7, 44-56.

 

Mohd Majid, K. (1998). Kaedah penyelidkan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Najib, A. G. (2003). Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Johor:

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

 

Mohd Nawi, M. Z. (2020). Transformasi pengajaran dan pembelajaran multimedia

dalam pendidikan islam: Satu perbincangan. Journal of ICT in Education, 7(2),

14-26.

 

Mohd Redzuan, A., Ismail, M., Muhammad Murtadha, O., & Nur Azzammudin, R.

(2014). PHEV Charging Strategy Via User Preferences and its Impacts on

Power System Network. Kertas kerja dibentangkan di IEEE Conference on

Energy Conversion (CENCON 2014), Johor Bahru.

 

Nadia, A. H., & Jamalul Lail, A. W. (2017). Aplikasi persekitaran pembelajaran maya

Frog (Frog VLE) dalam kalangan guru di sekolah menengah luar bandar.

Diperoleh daripada Jurnal Wacana Sarjana: http://spaj.ukm.my

 

Noh, N. M., Mustafa, H. M. A., Hamzah, M., Ismail, M. A., & Abdullah, N. (2013).

Penggunaan inovasi teknologi dalam pengajaran : Cabaran guru dalam Epembelajaran.

Proceedings of the 7th International Malaysian Educational

Technology Convention, Indonesia. Diperoleh daripada

https://www.researchgate.net/publication/259336957_Penggunaan_Inovasi_T

eknologi_Dalam_Pengajaran_Cabaran_Guru_Dalam_E-Pembelajaran

 

Nor Azlah, M. J., & Fariza, K. (2014). Keberkesanan kemahiran komunikasi di

kalangan guru dalam penggunaan persekitaran pembelajaran maya (Frog

VLE). Dalam: K. Fariza, D. Md Yusoff, & A. R. Mohd Jasmy (Eds.), Aliran terkini

dalam pengajaran sumber & teknologi maklumat: Impaknya ke atas

penyelidikan dalam pendidikan (pp. 64-68). Bangi: Penerbit Fakulti

Pendidikan, UKM.

 

Nor Zaira, R., Zolkefli, B., & Mohd Kasri, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi

penggunaan VLE Frog dalam kalangan guru di sekolah menengah.

Proceedings of the International Seminar on Generating Knowledge Through

Research, Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 1, 1023-1032.

 

Norin Mustaffa. (2004). Kemahiran, masalah dan Chap penggunaan komputer dalam

kalangan guru sekolah bestari negeri Perak. Projek Penyelidikan

Sarjana Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Noraizan, M., Mohd Faiz, M. B., & Syuhaida Idha, A. R. (2019). Faktor mempengaruhi

penggunaan persekitaran pengajaran dan pembelajaran (PdP) maya VLE Frog

guru agama/dini: Kajian di sekolah agama bantuan kerajaan (SABK) negeri

Selangor. Journal of Management and Operation Research, 1(4).

 

Norazilawati, A., Noraini, M. N., Nik Azmah, N. Y., & Rosnidar, M. (2013a). Aplikasi

persekitaran pengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan guru sains. Jurnal

Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3(2), 63-76.

 

Norazilawati, A., Noraini, M. N., Nik Azmah, N. Y. (2013b). Aplikasi persekitaran

pengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan pelajar. Journal of Technical,

Vocational & Engineering Educational, 3, 132-147.

 

Norusis, M. J. (1977). SPSS professional statistic 7.5. Chicago: North Michigan

Avenue.

 

Norzaira, R., Zolkefli, B., & Mohd Kasri, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi

penggunaan VLE Frog dalam kalangan guru di sekolah menengah.

Proceedings of the ICECRS, 1(1), 1023-1032. Diperoleh daripada

http://repo.uum.edu.my/23093/

 

Pettiward, J. (2011). Putting the learn back into weblearn: Using a VLE to promote

independent learning. Investigations in University Teaching and Learning, 7,

141–147.

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence

for nursing practice. Brisbane: Wolters Kluwer Health.

 

Rabah, J. (2015). Benefits and challenges of information and communication

technologies (ICT) integration in Québec english schools. Turkish Online

Journal of Educational Technology, 14(2), 24-31.

 

Ramli, I., Jamal Nordin, Y., & Marinah, A. (2016). Analisis data dan pelaporan dalam

menggunakan SPSS. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Rheingold, H. (2004). Mobile social presence: Who knows who’s where now?

Diperoleh pada Jun 21, 2020 daripada http://www.thefeaturearchives.com/

 

Rusinah, J. (2010). Modul pembelajaran: DCE3002 metodologi penyelidikan. Dalam:

Modul pembelajaran Program Jarak Jauh, UPM. Serdang, Selangor: Universiti

Putra Malaysia.

 

Baru, S. A., Abdullah, L., Ali, A., & Yusoff, H. (2014). Pemodelan penerimaan pelajar

terhadap persekitaran pembelajaran maya (VLE). Journal of Business and

Social Development, 2(2), 36-47.

 

Samuel, R., & Zaitun, A. B. (2007). Do teachers have adequate ICT resources and the

right ICT skills in integrating ICT tools in the teaching and learning of english

language in Malaysian schools? The Electronic Journal of Information Systems

in Developing Countries, 29(1), 1-15.

 

Sampson, D. G., & Fytros, D. (2008). Competence models in technology-enhanced

competence-based learning. Dalam: D. K. Heimo & H. Adelsberger, Handbook

on Information Technologies for Education and Training (pp. 155-177).

Diperoleh daripada https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-

74155-8_9

 

Sanchez, A. B., Marcos, J.-J. M., Gonzalez, M., & Lin, H. G. (2012). In service teachers'

attitudes towards the use of ICT in the classroom. Procedia - Social and

Behavioural Sciences, 46, 1358-1364.

 

Sern, L. C., Kamarudin, N., Lip, R., & Hasnan, N. (2017). Tahap penggunaan

pembelajaran maya dalam kalangan guru reka bentuk teknologi: satu tinjauan

di sekolah luar bandar. Online Journal for TVET Practitioners, 2(2). Diperoleh

daripada https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4784

 

Shariff, A. R., & Puteh, S. (2018). Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi

dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru kemahiran hidup

bersepadu. Online Journal for TVET Practitioners. Diperoleh daripada

https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4805

 

Sidek, M. N. (2007). Kesahan dan kebolehpercayaan alat ukuran vocational

preference inventory oleh John L. Holland. Jurnal PERKAMA, 59-73.

 

Siti Aminah, K. (2013). Tinjauan awal penggunaan Frog VLE di sekolah. Diperoleh

pada Disember 7, 2014 daripada http://sekolahpenandaaras.wordpress.com.

 

Songkram, N. (2015). E-learning system in virtual learning environment to develop

creative thinking for learners in higher education. Procedia - Social and

Behavioral Sciences, 174, 674-679.

 

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (2005). Competence at work: Models for superior

performance. New York: John Wiley & Sons Inc.

 

Syed Jaafar, S. A. (2014, Julai). Kompetensi guru dalam pengajaran amali teknologi

pembinaan di kolej vokasional. Diperoleh pada Jun 22, 2020 daripada

http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7101/1/.pdf

 

Thorndike, R. (1991). Measurement and evaluation in psychology and education. New

York: Macmillan.

 

Titik, R., Syafrimen, S. M., Agus, P., Nur Rohmatul, A., & Puspasari, V. (2018).

Penggunaan Frog VLE dalam pembelajaran sains. Diperoleh daripada

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2

ahUKEwjU2-KDg4zwAhWezzgGHatrCLYQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2

F%2Fosf.io%2F4wmya%2Fdownload&usg=AOvVaw2rniZaCIMvyPa-zyKRnDA

 

Ummu Salma, M., & Fariza, K. (2014). Tahap pengetahuan guru sekolah rendah

dalam penggunaan VLE Frog untuk pengajaran & pembelajaran. Kertas kerja

dibentangkan di The 4th International Conference on Learner Diversity (ICELD

2014), ESSET KWSP, Kajang, Selangor. Diperoleh daripada

https://www.researchgate.net/publication/285264314_Tahap_Pengetahuan_

Guru_Sekolah_Rendah_dalam_Penggunaan_VLE-Frog_untuk_Pengajaran_

Pembelajaran

 

Unit Data dan Kajian, Sektor Pengurusan Strategik. (2017). Kajian penggunaan bahan

digital (Frog VLE, perisian kandungan MBMMBI, EDUWEBTV & LMS). Dalam:

Dokumentasi Kajian dan Laporan Pemantauan 2013-2015 (pp. 187-244).

Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan

Malaysia.

 

Wang, Y., Han, X., & Yang, J. (2015). Revisiting the blended learning literature: Using

a complex adaptive systems framework. Educational Technology & Society,

18(2), 380–393.

 

Yahaya, A., Hashim, S., Ramli, J., & Boon, Y. (2007). Menguasai penyelidikan dalam

pendidikan. Batu Caves: PTS.

 

Yahaya, S. S. (2015, Mac 24). SKBL2113. Diperoleh pada Mei 22, 2020 daripada

Aplikasi Komputer dalam Kajian Linguistik: https://crazylinguists.wordpress.

com/

 

Yeop, M. A., & Gapor, A. L. (2012). Kesan-kesan pendekatan pembelajaran

berasaskan projek berteraskan teknologi terhadap pencapaian dan

penerimaan pelajar. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 44-61.

 

Yeop, M. A., Wong, K. T., & Goh, P. (2016). Blended learning: Pedagogy, learning

styles, and assessment activities in the classroom. International Journal of

Advanced and Applied Sciences, 33, 36-39.

 

Yeop, M. A., Wong, K. T., & Noh, N. M. (2016). Pembelajaran teradun: Satu tinjauan

literatur terhadap faktor-faktor penerimaan guru melalui model-model

penerimaan. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher

Education, 6, 67-85.

 

Yuhanis, B. C. (2015, June). Pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalam

pengamalan penyelidikan di politeknik premier. Diperoleh pada Mac 22, 2020

daripada Perpustakaan UTHM:http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/pdf

 

Yunus, R. B. (2016, Julai). Universiti Sains Islam Malaysia. Diperoleh pada Jun 21,

202, daripada Arkib USIM: http://ddms.usim.edu.my/bitstream/.pdf

 

Yusof, Y. (2003). Kompetensi pensyarah dalam proses pengajaran:satu kajian di

Politeknik Port Dickson. Johor: Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)