UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HV Social pathology. Social and public welfare
Main Author :Norzuraina Mohd Nor
Title :Penilaian KIPP dalam pembelajaran dan pemudahcara murid ketidakupayaan penglihatan menggunakan buku teks Braille pendidikan kesenian
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Year of Publication :2019
Notes :Pedagogi
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
  Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti dan menganalisis Buku Teks Braille Pendidikan Kesenian Tahun 1 (BTBPKT1) dan proses Pembelajaran dan Pemudahcara (PdPc) Pendidikan Kesenian (Suaian) (PKS) Tahun 1 dan juga menilai kebolehbelajaran berdasarkan  model penilaian Kontek-Input-Proses-Produk (KIPP) oleh Stuflebeam. Kajian penilaian ini menggunakan  reka bentuk kajian kes. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan lima orang  murid ketidakupayaan penglihatan dan empat orang guru. Data diperolehi melalui pemerhatian,  temubual, tugasan, dan analisis dokumen. Data tugasan dianalisis menggunakan perisian SPSS,  manakala data temubual dianalisis menggunakan perisian NVIVO. Kerangka teoritikal kajian adalah  berdasarkan Teori Pembelajaran Humanistik, Teori Sosio-Budaya (Scaffolding), dan Teori Pembelajaran  Tingkah Laku. Hasil dapatan analisis dokumen pada peringkat penilaian konteks (K) menunjukkan  BTBPKT1 adalah dokumen yang menyokong proses PdPc. Hasil pemerhatian dan temubual pada peringkat  penilaian input (I) pula mendapati ketidaksesuaian daripada aspek transkripsi, reka letak, dan  susun atur teks Braille dalam BTBPKT1 mengganggu keupayaan membaca dalam kalangan murid dan  seterusnya mengganggu kebolehbelajaran yang melibatkan kefahaman terhadap kandungannya. Hasil  temubual dan pemerhatian pada peringkat penilaian proses (P) menunjukkan terdapat masalah dalam  proses PdPc, terutamanya kemahiran guru dan murid dalam Braille, pengetahuan guru terhadap seni dan  modifikasi, masa penggunaan BTBPKT1, masa proses PdPc, cara penggunaan BTBPKT1, dominasi guru dalam  proses PdPc, dan kreativiti murid. Tambahan pula, penggunaan BTBPKT1 di dalam kelas berada pada  tahap minimum. Manakala, pada peringkat penilaian produk (P), didapati aspek kebolehbelajaran  BTBPKT1 meningkat menerusi tugasan yang dihasilkan. Kesimpulannya, BTBPKT1 sesuai digunakan oleh  murid, namun mereka memerlukan bantuan guru berkemahiran. Implikasi daripada kajian ini adalah  terdapatnya keperluan bagi penggunaan BTBPKT1 dalam proses PdPc, namun kompetensi guru perlu  dimantapkan. BTBPKT1 juga perlu ditambahbaik di  dalam  aspek  transkripsi  dan  modifikasi  bagi   memenuhi keperluan  murid  untuk kesamarataan dalam pendidikan.  

References

 

Abdul  Ghani  Yunus  (1986).    Prinsip  Pemilihan,  Penyesuaian  Dan  Penggunaan

Bahan  Sastera  Dalam  Pendidikan  Bahasa  Melayu.    Jurnal  Dewan  Bahasa. Disember, 1071 – 1080.

 

 

Abdul Rahman Salleh & Muhbib Abdul Wahab. 2004. Psikologi Sesuatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. 

Surabaya: Pustaka Antara.

 

 

AEB(2017) Art Education For The Blind / Art Beyond Sight Network. Diperoleh pada Disember 2017 

daripada https://en.unesco.org/partnerships/non-governmental- 

organizations/art-education-blind-art-beyond-sight-network.

 

 

AFB.(2004.) Braille Literacy,American Foundation for the Blind, diperoleh pada 5 Feb 2017 daripada 

https://www.afb.org/default.aspx

 

Ahmad Yunus Mohd Noor., Tengku Intan Zarina Tengku Puji. (2014). Keperluan Hadis Braille Dalam 

Pendidikan Khas: Satu Cabaran Terhadap Pengajian Islam. Diperoleh pada 15 April 2018 

https://www.researchgate.net/publication/285584715_ keperluan_ hadis_ 

braille_dalam_pendidikan_khas_satu_cabaran_terhadap_pengajian_islam.

 

Aisyah Sjahrony., Maimun Aqsha Lubis., Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff . (2017).

Kepentingan Kebolehbacaan Buku Teks Dalam Dunia Pendidikan. Diperoleh

pada 2 May 2017, from spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/viewFile/5/5.

 

Akhiar Pardi., Shamsina Shamsudin.(2013).Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku, Freemin Horison 

Sdn Bhd, Kuala Lumpur Malaysia.

 

Akhmad Nang Laksono.(2017). Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Jasmani Di Smk Kesehatan Bina 

Tama Yogyakarta Dengan Menggunakan Model CIPP. Thesis Sarjana yang tidak diterbitkan.

 

Akta Orang Kurang Upaya.(2008).Undang-Undang Malaysia, Akta 685.

 

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperoleh daripada 

http://www.polisas.edu.my/portal/images/stories/Mqa/Akta550.pdf

 

Alias Mahmud., Nor Hayati Alwi., Tajularipin Sulaiman.,Aminuddin Hassan. (2012).

Penggunaan  Model  Cipp  Dalam  Penilaian  Kurikulum  Separa  Perubatan. Prosiding   Seminar   

Penyelidikan   Pendidikan   Dan   Pembangunan   Sumber

Manusia. Universiti Putra Malaysia.

 

Amy. R Mc Kenzi., Sandra Lewis.(2008).The Role And Training Of Paraprofesionals

Who  Ork  With  Student  Who  Are  Visually  Impared.  Journal  of   Visual

Impairement & Blindness.

 

 

Andrews,J.F,Leigh,I.W and  Weiner,M.F.  2004.  Deaf  people evolving perspektives

from psychology,education and sociology.Pearson.USA.

 

Arshnah  Sakura  Arshad.  2011.  Asas  pendidikan  Asas.  Program  pendidikan  khas 

integrasi.Selangor.

 

Asperini,   L.G.   2002).   The   Cuban   Education   System:Lessons   And   Dilemmas.

Education Reform And Management :Publication Series.

 

Atkinson, R.L, Richard, Smith,E.E., Bem,D.J.(2001). Pengantar Psikologi. Edisi Kesebelas. (Dr 

Widjaja Kusuma,Terjemah) Interaksara. Batam.

 

Azaha Ibrahim. (2004). Sikap Dan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu: Satu 

Kajian Kes. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Azizi Ahmad, Mohd Isha Awang. (2014).Pentaksiran pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia.

 

Azizi Jaafar(2015), Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Menengah Berasaskan 

Model Context-Input-Process-Product (CIPP).Universiti Utara Malaysia.

Azizi        Yahaya,        Jamaluddin        Ramli,        Shahrin        Hashim,        Noordin

Yahaya.(2016).Sejaumanakah (Model Stufflebeam (Kipp) Boleh Membantu Dalam Penilaian Program 

Pembelajaran?.Diperoleh pada 5 April 2017 daripada https://core.ac.uk/display/11785929

 

Azizi Yahaya.(2001). International Conference On Challenges And Prospects In Teacher Education. 

Concorde Hotel Shah Alam 16 & 17 July 2001.

 

Azman Hasana, Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasina, Mohd Fauzi Mohd Yunus (2015). Procedia - Social 

And Behavioral Sciences 195 844 – 849 diperoleh

pada 12 Julai 2017 daripada Www.Sciencedirect.Com

 

Aznan Mohamed.(2012). Pembangunan Dan Penilaian Kepenggunaan Perisian Kursus Belajar Powerpoint 

Interaktif (Belpi). Tesis PhD Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) (2011). Buku Panduan Kreativiti Pembangunan Dan Amalan Dalam 

Pengajaran Dan Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). (2012). Dokumen Standard Kssr Dsv Tahun 3.

 

Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Pendidikan. (2003). Trend Indikator Pendidikan    Malaysia. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Putrajaya.

 

Balai  Seni   Lukis   Negara.(2018).   Prosiding   Sidang   Seni   2008.   Kementerian

Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Negara.

 

 

Barratt,S.J. (2008). The Special Educator”S Tool Kit.Sage Publication.India

 

 

Birch, B. (1996). Louis Braille, Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama. Bird, K.(1991).The 

Possibilities Of Art Education For The Blind

 

Bokova, I.,(2012). International Arts Education Week 2012 Interviewing Diperoleh Pada 8Ogos 2012 

daripada Http:// Www.Unesco.Org/New/En/Unesco/ 

Events/Prizes-And-Celebrations/Celebrations/International-Weeks/International

-Arts-Education-Week-2012/.

 

Bryan. C. (2005). Analysis Of The Principal’s Perceptions Of The Implementation An Impact Of The 

Accelerated Reader And Other Selected Reading Strategies Used By Texas Gold Performance Elementary 

School. Boston: Allyn And Bacon.

 

Carrie Leigh La Voy.(2016).Mathematics And The Visually Impaired Child: Diperoleh pada 17 Julai 

2017 daripada https://www.researchgate. net/ publication /36712015_

 

Chan, B. F., (1977). Audio Visual Aids In Teaching. Anthonian Store Sdn Bhd.

 

Chang, H. W. (1997). Teori Seni Tampak. Asas Seni Reka. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Che Aleah Ladin. (2015). Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. 

Thesis yang belum diterbitkan. UPSI.

 

Chick, Anne.(2017).Co-creating an accessible, multisensory exhibition with the National Centre for 

Craft & Design and blind and partially sighted participants. In: REDO: 2017 Cumulus International 

Conference, 30 May - 2 June 2017, Kolding Design School, Kolding Denmark. Diperoleh pada 5 Mac 2017 

daripada http://eprints.lincoln.ac.uk/27590/.

 

Choong, L. K. (2008(B).  Murid Dan Alam Belajar. Penerbit Budiman. Selangor. Choong, L. K.(2008(A). 

Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia. Penerbit Budiman.

Selangor.

 

Choong, L. K., (2007). Kaunseling: Teori Dan Praktis. Pengetahuan & Pengalaman Pengamal. Kl : 

Kumpulan Budiman.

 

Chow, F. M., Jaizah Mahamud.(2011). Kajian Tindakan:Konsep Dan Amalan Dalam Pengajaran. Selangor : 

Penerbit Multimedia.

 

Chua, T.T., Koh, B.B.(1992). Pendidikan Khas Dan Pemulihan. Bahasa Asas.Siri Pendidikan. Kuala 

Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Chua, Y. P. (2011). Kaedah Penyelidikan, Edisi Kedua. Kl: Mc Grow Hill Education.

 

 

Chua, Y.P.(2014). Kaedah dan statistik penyelidikan. McGraw-Hill. Kuala Lumpur.

 

Cole, Chan .(1990). Method And Strategies For Special Education. Prentice Hall, New York.

 

Combs, B. (2009). Mengajar Secara Efektif. Terjemahan. Siti Aishah Mohd. Elias.

Institut Terjemahan Negara Malaysia Bhd. Kuala lumpur.

 

Creswell, J. W. (2015).A concise introduction to mixed methods research L.os Angeles: SAGE.

 

Creswell, J.W.(2008). Educational Research : Planning Conducting, And Evaluating Quantative Ang 

Qualitative Research(3rd Edtion). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 

Data Pendidikan Khas (2015), KPM diperoleh pada 14 Feb 2017 daripada https://www.moe.gov.my/images/ 

Terbitan/Buku-informasi

 

Dora Athan.(2009). Mengenalpasti Keberkesanan Pengunaan Buku Teks Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 

Bahasa Melayu (Penulisan): Satu Kajian Dalam Kalangan Murid-Murid Masalah Pembelajaran(Lembam) Di 

Sekolah Kebangsaan Joseph, Kuching. Thesis yang belum diterbitkan. Open University Malaysia.

 

Douglas, H. F., (2015), Voices Of Individuals With Disabilities In Art Museum Programming: A 

Person-Centered Approach. University Of Arizona.

 

DSKP KPM.(2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Earle, K. (2006). Meeting the needs of your most able pupils in art. London: David Fulton.

 

Eck, L.R.(2006).Nbc, Evaluation And Assessment In Middle-Level Art Education – Applications Of 

Constructivist Theory . Los Angeles (Ca) Unified School District

 

Eftah Mohd@ Haji Abdullah. (2011). Kesan Penggunaan Model Pentaksiran Prestasi (Model Forps) Dalam 

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains. Thesis yang belum diterbitkan.  UPSI.

 

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1988) Kuala Lumpur .Pusat Perkembangan Kurikulum.Falsafah yang tak 

diterbitkan. Fakulti Pengajian Islam Malaysia. UKM.

 

Faridah Salam.(2015). Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Dengan Scaffolding Terhadap Pencapaian 

Dan Peningkatan Pembelajaran Ict Pelajar Tingkatan 4.

Tesis PhD Yang Tidak Diterbitkan.Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

 

Fatimah Nazihah Mohd Nazir1, Tengku Intan Zarina Tengku Puji2 & Latifah Abdul

Majid.(2013). Ciri-Ciri Penulisan Jawi Braille Bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan Di 

Malaysia. UKM.

 

GOI. (1999). Visual ArtsArts Education Teacher Guidelines. Dublin, Government Of Ireland

 

Goldgerg,M. (1997). Art And Learning. An Intergrated Approach To Teaching Ang Learning In 

Multicultural And Multilingual Settings. Usa :Longman.

 

Golos, D.B.(2006), Using Instructional Videos In American Sign Language As A Tool Tofacilitate The 

Develpomentof Emergenr Literacy Skills In Deaf And Hard Of Hearing Preschool Children.Tesis Phd 

Yang Tidak Diterbitkan University Of Colorado.

 

Hajarul Bahti Zakaria, Mohd. Huzairi Awang, Bani Hidayat & Nor Hayati Fatmi.(2010). Memperkasa 

Pendidikan Alquran Pelajar Bermasalah Penglihatan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan 

Negara-481 Diperoleh pada 14 April 2017, from https://www.researchgate.net/profile/  280240116_

 

Haliza Hamzah., Joy N. S., Rafidah Kastawi. (2008). Perkembangan Kanak-Kanak.

Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.

 

 

Hamdi Ishak. 2010.  Pekak dan bisu menurut perspektif islam. KL : DBP.

 

Hamdi Ishak.(2011). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan 

Khas(Masalah Pendengaran) Satu Kajian Kes. Kl : UKM.

 

Hasnah Toran., Mohd Hanafi Mohd Yasin., Mohd Mokhtar Tahar., Norasuzaini Sujak. (2014). Sokongan 

Dan Halangan Yang Dihadapi Pelajar-Pelajar Kurang Upaya Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Di 

Malaysia , Ajtlhe, 18-29

 

Hayhoe, S.( 2011.) Is belief more important than perception for art students with visual 

impairments. Seminar presented to Graduate Studies in Education, Harvard University, On Wednesday 

October 5th Education, Metropolitan Museum of Art, New York. Centre for the Philosophy of Natural & 

Social Science, London School of Economics

 

Hayhoe, S.(2008). Arts, Culture And Blindness: Studies Of Blind Students In The Visual Arts.Cambria 

Press, Youngstown, Usa.

 

Jaan Mikk.(2002). Experimental Evaluation Of Textbooks And Multimedia. Paper Published In Staffan 

Selander & Marita Tholey (Eds.). New Educational Media.

Jamalludin Harun., Zaidatun Tasir. (2003). Multimedia Dalam Pendidikan. PTS

 

Jamila  K.A  Mohamed  Kutty.  (2001).  Penglibatan  Golongan  Pekak  Dan  Kurang

Pendengaran  Dalam  Pembelajaran  Dewasa.  Tesis  Yang  Tidak  Diterbitkan UPM Serdang. Malaysia.

 

Jamilah Omar. (2004). Kreativiti Dalam Lukisan Kanak-Kanak Prasekolah Suatu Kajian Perbandingan. 

Malaysia : Tesis Yang Tidak Diterbitkan Upsi.

 

JKMM  (Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  Malaysia).  (2013).  Profail  Statistic  2013.

Kuala Lumpur: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

 

Johanes Bin Bulot@Bulat .(2012). Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Penerapan Asas Seni 

Reka Dalam Pengkaryaan . Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan.Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Johannes Wheeldon., Mauri K. Ahlberg. (2012). Visualizing social science research Los Angeles: SAGE 

Publications.

Kamus Dewan. (2002). Kuala Lumpur.Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Karin De Costa.,Gerrit Loots(2004), Somewhere In Between Touch And Vision: In Search Of A 

Meaningful Art Education For Blind Individuals.

 

Kassim Abbas. (2009). Media Dalam Pendidikan. Perak Malaysia: Penerbit UPSI. 

 

Khadijah Rohani Mohd. Yunus. (2001). Kebolehbacaan Dalam Buku Teks. Bahan

Kursus Penulisan Buku Teks Sekolah Menengah. Diperoleh pada 14 April 2017,

from spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/5

 

Khoo, Y. Y. (2008). Keberkesanan Kaedah Penyelesaian Masalah Secara Kalaboratif Dalam Kalangan 

Pelajar Ekonomi Tingkatan Enam.Tesis Phd Yang Tidak Diterbitkan. Kl.

 

Kim, E.(2006). Meeting The Needs Of Your Most Able Pupils: Art, David Fulton Publishers. United 

Kingdom.

 

Kim, E., Curry, G.(2005) Meeting Sen In The Curriculum: Art, David Fulton Publishers. United 

Kingdom.

 

Kinash, S., Paszuk, A. (2007). Accessible Education For Blind Learners, Kindergaerden Through 

Postsecondaryiap-Information. Age Publishing. Canada.

 

KPM.(2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM) 2013-2025. KPM 

 

Kurikulum  Standard  Sekolah Rendah.(2003)Kuala  Lumpur  .Pusat  Perkembangan

Kurikulum.

 

Kway, E. H. (2007). Penggunaan Slate And Stylus Di Kalangan Pelajar Cacat

Penglihatan. Tesis Phd Yang Tidak Diterbitkan Universiti Pendidlkan Sultan

Idris

 

Laili Etika Rahmawati1, Liza Tri Handayani, Noer Hayati & Chrismeina Tulus

Astuti(2016) Teknik Penilaian Unjuk Kerja Dalam Buku Siswa Kelas X Sma

Kurikulum 2013.The 3rd University Research Colloquium 2016 Issn 2407-9189

diperoleh daripada https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/6702

 

Laporan Tahunan (2016), Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Latifah Monnas.(2015). Penilaian Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Satu

Tinjauan Awal Di Pra Sekolah Dalam Daerah Tawau, Sekolah Pendidikan

Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.

 

Lay, Y. F., Khoo, C. H. (2009). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer

Dengan Spss 16.0 For Windows. Selangor: Vento Publishing.

 

Lee, L.W., Lee, B. H.(2011). Analisis Jenis Kesalahan Kod Braille Bahasa Melayu

Dalam Kalangan Pelajar Yang Mengambil Kursus Bermasalah Penglihatan.

USM

 

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2003). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Dan Peraturan-Peraturan Terpilih. Kl : International Law Book Service.

 

Leonard Ms Yong. 1994. Kreativiti Ke Arah Pembangunan Pembentukan Masyarakat

Kreatif. Kl : Arenabuku Sdn Bhd.

 

Lim, C. H. (2007). Penyelidikan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif.

Shah Alam. Selangor. Malaysia : Mcgraw-Hill Education.

 

Limage, L.( 2005). The Political Economy Of Textbooks And Literacy. Literacy For

Life. Unesco: The Efa Global Monitoring Report. Retrieved 2 May 2017, from

 

Lowry P. (1997). The Essential Guide To Art & Design. Scotland : Hodder &

Stoughton.

Matlamat dan Misi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

 

Md Nasir Ibrahim, Iberahim Hassan. (2003). Pendidikan Seni Untuk Maktab Dan

Universiti. Selangor : PTS Publication.

 

Merriam, S.B.(2001). Qualitative Research And Case Study Applications In

Education: Revised And Expanded From Case Study Research In Education.

San Francisco: Jossey –Bass.

 

Middleton, H.(2011).Technology, Learning And Working: Blind And Vision-Impaired

People’s Use Of Technology For Aid For The Blind Society Queensland

 

Ministry Of Education Malaysia (2001) Education In Malaysia. A Journey To

Excellence. Kuala Lumpur.KPM

 

Mohammad Mohammadia, Heidar Abdib, ( 2014 ) 1148 – 1155. A, B Urmia

University, Urmia, Iran diperoleh daripada Https://Nfb.Org/Images/Nfb/

Publications/Fr/Fr10/ Issue3/F100325.Html.

 

Mohammed Faizal Abd Wahid.(2017). Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas

Tingkatan 2. Aras Mega Sdn Bhd. Selangor Malaysia.

 

Mohd Fadzli Ismail & Mohd Suki Othman.(2012). Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Bahasa Arab: Satu Tinjauan Di SMAP Kajang. Persidangan Kebangsaan

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab. Universiti Kebangsaan Malaysia,

Bangi.

 

Mohd Johari Ab. Hamid.(2006). Metodologi Pendidikan Seni Visual. Penerbit Upsi,

Perak Malaysia.

 

Mohd Johari Abd Hamid. (2004(B). Falsafah Dan Kritikan Seni. Penerbit UPSI.

Perak Malaysia.

 

Mohd Salleh Lebar.(1999). Masalah PnP Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Dalam

Pendengaran. UPM Serdang.

 

Mok, S. S. (2009). Literatur Dan Kaedah Penyelidikan. Selangor : Penerbit

Multimedia.

 

Mole, J. & Peacock, D. (2005). Learning, Teaching And Assessment. A Guide To

Good Practice For Staffteaching D/Deaf Students In Art, Design And

Communication. Ms 2-12. Interviewing Diperolah 7 Nov 2012 Daripada Mole

Peacock Http://Www2.Wlv.Ac.Uk/Teachingdeafstudents/Art_Design.Pdf

 

Muhamad Mustaqim Muhamad Zarif.( 2013). Braille, Sejarah Dan Kaedah. Penerbit

USIM.

 

Mujibul Hasan Siddiqui. (2009). Educational Evaluation. New Delhi: A.P.H.

Publishing.

 

Musa Ubangida Balasa,(2006).An Evaluation Of Art Education Programmes In Some

Ahmadu Bello University, Zaria.

 

Nani Menon dan Rohani Abdullah. 2003. Panduan mengembangkan daya fikir kanakkanak

Pra-sekolah. Pahang. Malaysia: PTS Publications

 

Nicolau, Hugo & Guerreiro, Tiago & Jorge, Joaquim. (2009). Designing Guides for

Blind People. Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia

Informática, Lisboa, Portugal. Interviewing from

https://www.researchgate.net/publication/235005410

 

Noor Aini Ahmad.(2015). Belajar Kemahiran Mengenal Huruf Menggunakan Aktiviti

Membentuk Doh, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – Jpbm 71-80. Diperoleh 2

May 2017, from http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/91

 

Noor Suziantie Rodzee. (2011). Keberkesanan Dalam Aktiviti Mewarna Di Kalangan

Kanak-Kanak Pra Sekolah. Thesis Yang Belum Diterbitkan. UPSI.

 

Nor Ashikin Alias. (2012). Pembangunan Laman Web Sains Prasekolah Berdasarkan

Pendekatan Visual Dinamik. Tesis Yang Tidak Diterbitkan Universiti Teknologi

Malaysia.

 

Nor Jannah Hassana,Safani Barib, Norshidah Mohd Salleh dan Muhammad Ismail

Salleh. (2015). Cabaran Pengajaran Matematik Murid Bermasalah

Penglihatan di Malaysia. Persidangan Serantau Siswazah Pendidikan.

Diperoleh daripada http://ukm.academia.edu/NorJannahHassan.

 

Nor Jannah Hassana,Safani Barib, Norshidah Mohd Sallehc & Muhammad Ismail

Salleh, (2016), Cabaran Pengajaran Matematik Murid Bermasalah Penglihatan

Di Malaysia. Jurnal Al-Turath.

 

Nor Suhara Fadzil. (2015). Penilaian Pelaksananan Kokurikulum Di Sekolah

Menengah. Thesis yang belum diterbitkan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Norainah Mohd Saleh.( 2004). Tahap Kebolehbacaan Dan Kefahaman Membaca

Para Pelajar Tingkatan Empat Berdasarkan Petikan Teks Cerpen Antologi

Anak Laut; Hubungkaitnya Dengan Pencapaian Gred Bahasa Melayu PMR.

Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Norakyairee. Mohd Raus., Mohd Nur Adzam Rasdi., Norazman Alias., Norhasnira

Ibrahim., Norullisza Khosim. , Noornajihan Jaafar.(2013). Pengajaran Al-Quran

Braille: Isu Dan Cabaran Semasa (The Teaching Of Quranic Braille: Its Issues

And Current Challenges) Universiti Sains Islam Malaysia interviewing from

http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/1416.pdf

 

Norashiken Bt Ismail. 2002. Persepsi guru dan murid tahun 5 cacat pendengaran

terhadap pencapaian akademik dalam pengajaran dan pembelajaran, satu

tinjauan di SK Pend. khas Kuala Lumpur dan Selangor. Tesis PHD yang

tidak diterbitkan. UPSI.

 

Norizan Ismail.(2016). Penilaian Program Memperkukuh Bahasa Inggeris Di Sekolah

Rendah Negeri Kelantan. Tesis yang belum diterbitkan. Universiti Pendidikan

Sultan Idris

 

Norzuraina(2013) Pendekatan Visual Untuk Meningkatkan Kreativiti Murid Cacat

Pendengaran Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Tesis yang belum

diterbitkan. UPSI

 

Nur Khairul Nisha Roslan, Haris Abd. Wahab .(2013). Pencapaian Akademik Pelajar

Kurang Upaya Penglihatan Yang Mengikuti Program Pendidikan Khas.

International Journal On Quranic Research (IJQR) University of Malaya,

Malaysia

 

Nurshuhada Ibrahim.( 2014). Penilaian Murid Terhadap Gaya Pengarang Karangan

Guru Bahasa Melayu Tingkatan 4. UPM.

 

Nurul Farehah Mohamad Uri., Mohd Sallehhudin Abd Aziz. (2017). Penilaian

Alternatif: Meneroka Keberkesanan Penilaian Kendiri Dalam Kalangan Pelajar

Jurusan Kejuruteraan. Diperoleh pada 2 May 2017,

http://ejournal.ukm.my/akademika/ article/view/13734

 

Othman Lebar. (2006). Penyelidikan Kualitatif:Pengenalan Kepada Teori Dan

Method. Perak: Penerbit UPSI.

 

Pagliaro, C. M. (1998). Mathematics Preparation And Profesional Development Of

Deaf Education Teachers. American Annals Of The Deaf.

 

Phillips, F,(1997), Evaluating Arts Education, Gia Newsletter, Vol 8, No 2 (Fall 1997)

 

Pingel.F, (2010).Unesco Guidebook On Textbook Research And Textbook Revision

2nd Revised And Updated Edition, Paris/Braunschweig. Diperoleh dari

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188E.pdf pada 12 Jan 2017.

 

Presley., D’andrea, F.M.(2008). Assistive Technology For Students Who Are Blind Or

Visually Impaired, A Guide To Asessment. Afb Press, Amarican Foundation For

The Blind.Usa

 

Prince, E.S.(2008) Art Is Fundamental, Teaching The Elements And Principles Of Art

In Elementary School, Chicago.

 

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). (2003). Dalam Rancangan Kurikulum

Pendidikan Seni Visual.Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur

 

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). (1988). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KL

 

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan,

 

Pusat Perkembangan Kurikulum.(2012). Dokumen Standart Kssr Dsv Tahun 3.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur ..

 

Puvesnsvary Mithiah., Radziah Abdul Rahim., Noor Hashima Abd Aziz., Nor

Fadhilah Mat Nayan., Mastura Badzis., Sivabala Naidu. (2008). Qualitatif

Research: Data Collection & Data Analysis Techniques. Jurnal Pengurusan Dan

Kepimpinan Pendidikan.Institute Aminuddin Baki.

 

Ragbir Kaur. (2009).Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan Untuk Kpli.Percetakan

Seasons.Kl

 

Ragbir Kaur.(2008).An Education Revision Guide For KPLI.Kumpulan

Budiman.Selangor.

 

Rahani Wahid.(2012).Kesan Jenis Fon Terhadap Kebolehbacaan Paparan Teks Di

Laman Web. Tesis PhD Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan

Idris

 

Reidmiller, L.L .(2003).Art For The Visually Impaired And Blind: A Case Study Of

One Artist’s Solution. Ohio State University

 

Ridzuan Hussin(2009) Perisian kursus multimedia mata pelajaran pendidikan seni

visual bagi topik logo (APH-Pensil) .Tesis PhD Yang Tidak Diterbitkan.UKM

 

Ridzuan Hussin, Suraya Ahmad Kamel & Asmahan Mokhtar .(2016). Keberkesanan

Persekitaran, Imej Dan Huruf Dalam Pendidikan Myjurnal Seni Dan

Pendidikan Seni (40-46). Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Rohani Abdullah.(2001). Perkembangan Kanak-Kanak Penilaian Secara Portfolio.

Penerbit UPM Selangor.

 

Rohani Nasir., Fatimah Oma.r(2006). Kesejahteraan Manusia. Perspektif Psikologi

Ukm Selangor.

 

Rosiah Mahat. (1993). Penggunaan Alat Bantuan Mengajar (ABM) Di Dalam Kelas

Kanak-Kanak Cacat Pendengaran.(Satu Kajian Kes Di Sk Pendidikan Khas

Bandar Seremban). MPIK Kuala Lumpur.

 

Sacks, Sharon Z., Hannan, Cheryl K., Erin, Jane N.(2011), Journal of Visual

Impairment & Blindness diperoleh pada 12 julai 2017 dari https://arizona.pure.

elsevier. com/en/publications/childrens-perceptions-of-learning-braillequalitative-

and-quantit

 

Safarihairol Mustafa. (2007). Interactive Multimedia As A Tool For Learning To

Enhance Pre-School Deaf Students Learning Activities.Uitm Shah Alam

 

Salisbury, R.(2008). Teaching Pupils With Visual Impairment, A Guide To Making

School Curriculum Accessible. London.

 

Schirmer,B.R.(2001). Psychological, Social And Educational, Dimensions Of

Deafness.Allyn And Bacon.Kent State University.Usa

 

Shinkfield,A. J; Stufflebeam, D.L.(1995), Systematic Evaluation. USA

 

Sidek Mohd Noah.(2005). Pengujian dan penilaian dalam kaunseling teori dan

aplikasi. UPM.

 

Singh, J. P.(2003).Technology for the blind concept and context. New Delhi:

Kanishka.

 

Spesifikasi KPM(2016). Bahagian Buku Teks. KPM.

 

Spungin, S.J. (2002). When You Have A Visually Impaired Student In Your

Classroom. Afb Press, Amarican Foundation For The Blind.Usa.

State University.Com, (2013). Developmental Theory - Vygotskian Theory

Interviewing Diperolah 7 Mac 2013 Daripada

Href="Http://Education.Stateuniversity.Com/Pages/ 1912/ Developmental-

Theory-Vygotskian-Theory.Html">Developmental Theory - Vygotskian

Theory

 

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 8 Tahun 2016(2016)KPM

 

Surayah Zaidon, Haslinda Md. Ali (2009). Penilaian dalam pendidikan prasekolah.

Kuala Lumpur: PTS Professional

 

Syar Meeze Mohd Rashid., Norlidah Alias., Nazean Jomhari., Mohd Yakub Zulkifli

Mohd Yusof.(2015). Reka Bentuk Isi Kandungan Kurikulum Bahasa Isyarat

Malaysia (Bim) Untuk Perkara Asas Fardhu Ain (Pafa). Juku: Jurnal Kurikulum

& Pengajaran Asia Pasifik. Retrieved 2 May 2017, from

http://repository.um.edu.my/116483.

 

Syed Kamaruzaman Syed Ali.(). Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Jasmani

Tingkatan 4 Bagi Tunjang Kecergasan Fizikal Berdasarkan Model Penilaian

Stufflebeam. Tesis

 

Syllabus Of Arts Education .(2008).National Council Of Educational Research And

Training Sri Aurobindo Marg. New Delhi

 

Taha Abd. Kadir. (1977). Persekitaran Rumahtangga Dan Pencapaian Akademik

Murid-Murid Di Sekolah Menengah Kebangsaan. Tesis Sarjana Yang Tidak

Diterbitkan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Tan, H. L, Ee, A. M. (2009). Penilaian dalam proses pendidikan asas pendidikan 3.

Fajar Bakti Shah Alam.

 

Tomlinson, C. A. (2001). How to reach and teach all children in the inclusive

classroom: Chapter 1: Reaching all students through differentiated instruction.

In Rief, S. F. & Heimburge, J. A. (2nd Ed.)

 

Unesco. (1994). The Salamanca World Conference On Special Needs Education

Diperolah 7 Nov 2012 Daripada Http://Www.Unesco .Org/Education/

Pdf/Salama_E.Pdf

 

Unesco. (2006). Road Map For Art Education, Unesco World Conference On Arts

Education That Was Held In Lisbon, Portugal In March. Diperolah 7 Nov 2012

daripada Http://Www.Unesco.Org/ New/Fileadmin/ Multimedia

/Hq/Clt/Clt/Pdf/Arts_ Edu_Roadmap_En.Pdf.

 

Unesco. (2010).The Second World Conference On Arts Education Seoul Agenda:

Goals For The Development Of Arts Education. Diperolah 7 Nov 2012 daripada

Http://Www.Unesco.Org/New/Fileadmin/Multimedia /Hq/Clt/ Clt/ Pdf/Seoul

_Agenda_En.Pdf.

 

Wan Mohamad Wan Muda. (1998). Seminar Penulisan Dan Penilaian Buku-Buku

Teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Biro Buku Teks.

 

Wan Zaid Wan Mahmud.(2010). Senibina Deria /Sensory Architecture Dalam

Persekitaran Pembelajaran Golongan Bermasalah Penglihatan. UKM Bangi.

 

WHO,(2011), World Report on Disabilities, diperoleh dari

https://www.unicef.org/protection/World_report_on_disability_eng.pdf pada

25 Jan 2017.

 

Wong, H.S.(2006). Persekitaran pembelajaran pelajar cacat peglihatan di Malaysia.

Kuala Lumpur: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

 

Wong, S. (2010). Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia.

Diperoleh pada 14 April 2017, daripada Http://Konsumerkini.Net.My/V1/

Index.Php/Berita-Terkini/Isu-Oku/214-Kepentingan-Pendaftaran-Orang-

Kurang-Upaya

 

Wong,L. P. D. (2011). Textbook evaluation: A framework for evaluatioing the

fitmness of the Hong Kong new secondary school (NSS) curriculum. City

University of Hong Kong.

 

Yin, K.R. (2009). Case Study Research . Design Ang Method Fourth Edition. UK.

 

Zainiah Mohamed Isa.(2013). Keberkesanan Kaedah Pembacaan Buku Cerita

Bertahap Terhadap Kemahiran Pemunculan Literasi Kanak-Kanak Prasekolah.

Tesis PhD Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Zaiton Mohamad., Lee, C. H., Zamri Mohd Noor., Muharni Binti Mustafar.(2016).

Pendidikan Kesenian Tahun 1, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Zalizan Mohd Jelas. (2010). Pendidikan Inklusif dan Pelajar Berkeperluam Khas.

Malaysia: Penerbit UKM.

 

Zamri Mahamod, Mahidin Awang Itam, & Afendi Hamat (2011). Sikap Guru Bahasa

Melayu Sekolah Rendah Terhadap Penggunaan Buku Teks Bahasa Melayu.

Diperoleh pada 2 May 2017, dari https://core.ac.uk/download/pdf/11492175.pdf

 

Zulazhan Abdul Halim.(2011). Kebolehbacaan Buku Teks Balaghah Sijil Tinggi

Agama Malaysia Di Sekolah-Sekolah Menengah Agama Negeri. Tesis Phd yang

belum diterbitkan. UPSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)