UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :research_report
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Norhisham Muhamad
Additional Authors :Azmil Hashim
Mohd Noor Daud
Abd Hadi Borhan
Title :Aktiviti keagamaan medium pembelajaran sepanjang hayat dan kesan terhadap penghayatan akhlak pelajar SABK di Perak
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian yang dijalankan untuk mengetahui aktiviti keagamaan yang dilaksanakan di SABK sebagai medium pembelajaran sepanjang hayat dan kesan terhadap penghayatan akhlak pelajar. Kajian ini melibatkan lapan buah sekolah menengah agama bantuan kerajaan yang terpilih di negeri Perak. Kajian secara kuantitatif ini melibatkan 289 orang pelajar sebagai responden kajian. Hasil dapatan telah dianalisis untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Manakala ujian korelasi pearson digunakan untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah. Hasil kajian mendapati pelaksanaan aktiviti keagamaan sebagai medium pembelajaran sepanjang hayat adalah tinggi (min=4.13,sp.=0.48). Manakala dapatan inventori penghayatan pelajar berada pada tahap sederhana (min=3.14,sp.=0.35). Hasil kajian menunjukkan wujug hubungan yang signifikan antara aktiviti keagamaan yang dijalankan di sekolah dengan penghayatan akhlak pelajar. Disamping itu dapatan juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara aktiviti keagamaan yang dijalankan dengan penghayatan pelajar. Berdasarkan dapatan kajian ini, diharap semua pihak mewujudkan hubungan kerjasama yang erat bagi memantapkan lagi sahsiah dalam diri pelajar melalui aktiviti keagamaan yang dijalankan bukan sahaja di sekolah malah juga di rumah.

References

European Commission. 2000. “Innovation in a knowledge-driven economy”.

Luxembourg:European Commission. 20 September

 

Ramlan Bin Zainal Abidin, Ahmad B. Esa dan Wan Mohd. Rashid B. Wan Ahmad.2009

Pendidikan Sepanjang Hayat: Sekolah Peneraju Utama Menjana Generasi Terbilang:

Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)