UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HD Industries. Land use. Labor
Main Author :Nurul Aini Ilmiah Munzir
Title :Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor, menentukan hubungan antara setiap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi perniagaan usahawan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor dan mengkaji faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan di masjid- masjid Daerah Petaling, Selangor. Reka bentuk penyelidikan kuantitatif dipilih untuk menjawab tiga persoalan kajian dan 18 hipotesis kajian. Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan pemilihan sampel menggunakan pensampelan kebarangkalian iaitu pensampelan rawak mudah. Soal selidik diedarkan kepada 70 buah perniagaan yang dipilih sebagai sampel daripada 86 buah perniagaan. Analisis deskriptif menunjukkan nilai min dan sisihan piawai yang berada pada tahap tinggi adalah pada faktor kerja berpasukan iaitu memperoleh nilai min 4.267. Dapatan korelasi pula menunjukkan faktor pengurusan pemasaran, perancangan strategik, kemahiran ICT, jaringan, komunikasi, latihan dan pendidikan serta orientasi keusahawanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi perniagaan manakala faktor pengurusan kewangan dan kerja berpasukan menunjukkan hubungan signifikan yang sangat lemah. Dapatan analisis regresi berganda pula memaparkan tiga faktor kejayaan kritikal yang mempengaruhi prestasi perniagaan iaitu faktor perancangan strategik (β = .545, p = .000 < .050), latihan dan pendidikan (β = .253, p = .004 < .050) dan orientasi keusahawanan (β = .235, p = .030 < .050). Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tujuh faktor kejayaan kritikal mempunyai hubungan dengan prestasi perniagaan namun hanya tiga faktor kejayaan kritikal sahaja yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan secara langsung. Implikasi kajian memaparkan beberapa cadangan yang memberi kepentingan kepada pihak tertentu terutama pihak pengurusan masjid yang perlu memperkasakan aktiviti perniagaan dengan lebih aktif melalui peluang perniagaan yang dibuka kepada individu atau masyarakat.

References

Ab Wahab, N. Y., & Ahmad, S. (20017). Hubungan Antara Penggunaan Ict Dan Prestasi Perniagaan Pks Di 

Malaysia Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 1: no. 3 (2017) page 

218–226| gbse.com.my | eISSN 24621714| 218. Dicapai daripada http://gbse.com.my/v1no3jan17/Paper- 

57-.pdf

 

Ab. Ghani, A. M., & Kamri, N. A. (2012). Pembiayaan keusahawanan mengikut prinsip Islam: suatu 

tuntutan jihad. Seminar Keusahawan Islam II Peringkat Kebangsaan (pp. 1–17).

 

Ab. Ghani, A. M., & Sarif, S. (2005). Penerapan budaya keusahawanan dalam masyarakat Islam. Seminar 

Keusahawanan Islam Peringkat Kebangsaan 2005 (pp.1–18).    Dicapai    daripada    

http://eprints.um.edu.my/146/1/01_-

_Penerapan_Budaya.pdf.

 

Abd Ghani, K. D. (2005). Faktor Dalaman dan Luaran yang Kritikal Terhadap Perancangan  Strategik  

Firma.  Jurnal  Intelek,  5(1).  Dicapai  daripada 

http://jurnalintelek.uitm.edu.my/index.php/main/article/view/2

 

Abd Ghani, M. A & Darawi, Z. (2012). Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu 

Perusahaan Kecil dan Sederhana ( PKS ) di Johor Bahru Transformation and Business Performance of 

Malay Entrepreneurs in Small and Medium Enterprises in Johor. Prosiding PERKEM Vii, Jilid 1 (2012) 

696 - 708 ISSN:     2231     –     962X.     Dicapai     daripada 

https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVII/PKEM2012_3A4.pdf

 

Abd Karim, M. N., Wahid, H., & Che Rus, M. F. (2017). Faktor Penentu Kejayaan Perniagaan dalam 

Kalangan Usahawan Orang Asli: Kajian Perbandingan antara Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. 

Prosiding PERKEM 12, (2017) 1002 - 1013 ISSN: 2231-962X

 

Abd Moen, J., Che Omar, A. R., Darawi, Z., & Hamdan, H. (2012). Amalan Penguruan Kewangan di 

Kalangan Usahawan Asnaf. Prosiding Perkem Vii (Vol. 2, pp. 762– 769).

 

Abd. Ghani, Z. (2003). Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Utusan Publications & Distributors 

Sdn Bhd.

 

Abdul Bari, A. (2015). Factors Influencing Women Entrepreneurs Business Success Of SMEs In 

Malaysia. Universiti Utara Malaysia.

 

Abdul Halim, Z. Z., Azmi, D. S., Kamarul Azmi, J. (2019). Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut 

Islam. Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 1-16. Fakulti Kejuteraan Kimia 

dan Tenaga, Universiti Teknologi Malaysia.Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM.

 

Abdul Hamid, S., & Ahmad, K. (2016). Pembudayaan Usahawan Dalam Islam: Teori

Dan Aplikasi Culturalization Of Entrepreneur In Islam: Theory And Application.

IJIB  VOL  1  ISSUE  1:  1-12.  Dicapai  pada  2018  april  20  daripada

https://www.researchgate.net/publication/313359281

 

Abdul Hamid, S., Sa’ari, C. Z., Abdul Rahman, M. N., & Ishak, M. S. (2018). Islam Dalam Budaya 

Keusahawanan: Kajian Terhadap Usahawan Melayu Berjaya Di Negeri Kedah. Jurnal Sultan Alauddin 

Sulaiman Shah, 496-505. Dicapai pada 2019           disember           20           daripada 

http://journal.kuis.edu.my/jsass/images/speciallissue2018/jsass_khas02_036_sol ahuddin.pdf

 

Abdul Manaf, A., Omar, N. H., & Lee K.Y. (2012). Faktor Kritikal Kejayaan Usahawan Dalam 

Perniagaan. Jurnal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 34–45.

 

Abdul Rahman, M. N., & Abdullah, S. (2014). Konsep Kerja Berpasukan dalam Kalangan Usahawan Al- 

Wahida Marketing : Satu Kajian Penerokaan. Journal of Human Development and Communication, 3.

 

Abdul Samad, N. S., Ismail, A., & Aziz, K. A. (2020). Hubungan antara Tahap Ganjaran dan Komitmen 

Organisasi dengan Penglibatan Pekerja sebagai Pemboleh Ubah Pengantara. Asian Journal of Accounting 

and Governance 13: 41–53 (2020) ISSN 2180-3838.

 

Abdul Talib, H. H., Mohd Ali, K. A., & Idris, F. (2013). Hubungan Amalan Pengurusan Kualiti ke atas 

Prestasi Organisasi PKS Industri Pemprosesan Makanan di Malaysia, Jurnal Teknologi (Social 

Sciences) 61:1 (2013) 1–10. Dicapai daripada 

http://eprints.utm.my/id/eprint/33656/1/JT_SS_61mac2013_01.pdf

 

Abdulah, M. A (2019, Mei 17). Memahami konsep halalan tayyaban. Sinar Harian.

Dicapai daripada www.sinarharian.com.my/rencana

 

Abdullah, M. A., Kedah, Z., & Anwar, M. A. (2015). Effects of Islamic entrepreneurship mind 

programming on entrepreneurial performance through entrepreneurial motivation. Int. J. Business and 

Globalisation, 15(3), 294–312.

 

Abu Bakar, T., Md Ali, A., Omar, R., Md Som, H., & Muktar, S. N. (2007). Penglibatan Kaum Wanita 

Dalam Aktiviti Keusahawanan Di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Dan 

Kegagalan Pengendalian Perniagaan. Vot Penyelidikan : 75087. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Adul Wahab, M. H. A. (2013). Penerapa Kemahiran Keuahawanan Dalam Kalangan Pelajar Bidang 

Kejuruteraan Mekanikal di UTHM.

 

Ahmad, A., Mohd Salleh, L., & Kenny T.G.C. (2010). Komunikasi Perniagaan. (Paul Tan, Ed.). Cengage 

Learning Asia Ptd Ltd.

 

Ahmad, S. (2019, September 10). Sokong kempen beli barangan Muslim: Mufti Perak. Sinar   harian.   

Dicapai   daripada   Mac   3,   2020   daripada 

https://www.sinarharian.com.my/article/47319/BERITA/Nasional/Sokong-

kempen-beli-barangan-Muslim-Mufti-Perak

 

Ahmad, S., & Abdul Ghani, A. (2013). Orientasi Keusahawanan dan Prestasi Perniagaan : Pengaruh 

Penyederhana Gaya Kepimpinan Transformasi. Jurnal Pengurusan    37,    115    –    123.    Dicapai  

  daripada http://journalarticle.ukm.my/6963/1/3633-8096-1-PB.pdf

 

Ahmed, Z., & Tunggak, B. (2013). Orientasi Sikap Keusahawanan Muslim Dalam Kalangan Bumiputera : 

Kajian Terhadap Usahawan Belia Bumiputera. In Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System 

Conference (iECONS 2013), "Sustainable (pp. 4–5).

 

Alfilfilany, M. (2019, Jun 26). Al-Kafi #1306: Had Sempadan Larangan Berniaga Di Dalam   Masjid.   

Dicapai   pada   2019   Disember   20,   daripada 

https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3521-al-kafi-1306-had- 

sempadan-larangan-berniaga-di-dalam-masjid

 

Ali, M. S. (2011). Hubungan di Antara Ciri-Ciri Keusahawanan Dengan Aspirasi Keusahawanan Pelajar 

Generasi Felda. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Ali, N. A., & Mahat, F. (2009). Keupayaan institusi pembiayaan industri sederhana, kecil dan mikro 

dalam melahir dan memperkasa usahawan kecil yang berdaya maju ke arah satu pendekatan baru yang 

lebih berkesan. Kongress Ekonomi Islam 3, 1–13.

 

Alim, A. P., & Abdullah, S. R. (2010). Audit Pengurusan Masjid: Kajian Di Daerah Pasir      Puteh,  

    Kelantan.      Dicapai      daripada https://core.ac.uk/download/pdf/11785685.pdf

 

Arif, S. (2009). Keupayaan Pemasaran dalam Kalangan Pengusaha Kecil Makanan Halal di Melaka Tengah 

: Satu Kajian Awal. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara,     10,     183-208.          Dicapai     

daripada http://journalarticle.ukm.my/1264/1/1.pdf

 

Aris, H. R., & Musa, N. S. (2014). Pengurusan Tabung Masjid Ke Arah Pembangunan Ekonomi Masyarakat 

Setempat. International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), (December), 180–188.

 

Awang, A. (2016). Orientasi Keusahawanan Firma Dan Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana ( PKS ) 

Bumiputera : Kajian Impak Penyederhana Beberapa Faktor Persekitaran Yang Ditanggap / Amran Awang. 

Universiti Teknologi Mara.

 

Awang, A., Ahmad, Z. A., Said Asghar, A. R., Subari, K. A., & Kassim, S. A. (2009). Kesan 

pengetahuan dan jaringan terhadap  hubungan  di antara orientasi keusahawanan firma dengan prestasi 

Perusahaan Kecil dan Sederhana- Asas Tani (PKS-AT) di Malaysia: Impak penyederhana teknologi, 

strategi dan persekitaran yang     ditanggap,     1–42.     Dicapai     daripada     from 

http://ir.uitm.edu.my/6190/1/LP_AMRAHAWANG 09_24.pdf

 

Awang, N. (2019). Konsep Halalan Tayyiban Dan Trend Pemilihan Makanan Umat Islam   Kini.   Dicapai  

 pada   2019,   Disember   29   daripada

http://www.ikim.gov.my/new-wp/wp-content/uploads/2019/11/KERTAS-1.pdf

 

Ayob, N. A., Daud, S., & Ismaill, M. T. (2016). Modal insan, daya saing dan prestasi usahawan 

wanita di Malaysia: Analisis kualitatif usahawan wanita bumiputera di Melaka. GEOGRAFIA OnlineTM 

Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 10 (56 - 67) 56 © 2016, ISSN 2180-2491

 

Basir, S. A., Che Pa, B., & Raja Sulong, R. H. (2009). Prinsip- Prinsip Kualiti Ke Arah Melahirkan 

Usahawan Muslim Yang Berjaya. Jurnal Syariah, 17(2), 327–352. 

https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22738/11283.

 

Berger, J. & Milkman K. L. (2011). What Makes Online Content Viral? Journal of Marketing   Research 

  Article   Postprint.   Dicapai   daripada 

https://next.prdaily.com/wp-content/uploads/2018/12/online_content_viral.pdf

 

Beri Perluang Buka Pasar Tani Dalam Kawasan Masjid (2019, feb 3). Sinar Harian. Dicapai      pada   

   mac      5,      2020      daripada 

https://www.sinarharian.com.my/article/11219/EDISI/Perak/Beri-peluang-buka- 

pasar-tani-dalam-kawasan-masjid

 

Bujang, Z. (2011). Asas Keusahawanan : Parkson Holding Berhad.

 

Che Faizu, F. (2015). Faktor-faktor Kritikal Kejayaan Usahawan di Daerah Tanah Merah. Tanjong Malim 

; Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Che Hassan, S., Abdul Karim, A., & Che Hassan, N. (2020). Memperkasa Usahawan Wanita Menerusi 

Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) dan Keusahawanan di Kolej Komuniti, Kementerian 

Pengajian Tinggi Malaysia. Jurnal  dunia  pengurusan  Vol.2  (3),  101-111.  Dicapai  daripada 

http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/10909/5114

 

Che Omar, A. R., Mohd Hussin, M. Y., & Muhammad, F. (2017). Perniagaan Sosial Menerusi Aktiviti 

Ekonomi Masjid (Social Business Through Mosque Economic Activities). Journal of Global Business and 

Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 1: no.1 (2017) page 39–46| gbse.com.my | eISSN 24621714| 39. 

Dicapai daripada http://gbse.com.my/v1no1jan17/Paper-5-BM-.pdf

 

Che Omar, C. M. Z., & Ahmad Marzuki, H. N. (2016). The Success of Women Entrepreneurs in Malaysia : 

Characteristics And Factors of The Success. In International  Conference  on  Accounting,  

Management  and  Economics (ICAME2016).

 

Chua Y. P (2011). Asas Statistik Penyelidikan. Dalam buku 1. Kuala Lumpur: Mc- Graw-Hill Education 

(Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Chua Y. P. (2014). Kaedah Penyelidikan (edisi ketiga). Mc-Graw-Hill Education (Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Darusalam, G., & Hussin, S. (2016). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan : Amalan dan Analisis 

Kajian.

 

Delarue, A., Van Hootegem, G., Procter, S., & Burridge, M. (2008). Teamworking and

organizational performance: A review of survey-based research. International

Journal of Management Reviews, 10(2), 127–148. http //doi.org/10.1111/j.1468-

2370.2007.00227.x

 

Dwi Susilowati. (n.d.). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi.

 

Farinda, A. G., Kamarulzaman, Y., Abdullah, A., & Ahmad, S. Z. (2009). Building Business Networking 

: A Proposed Framework for Malaysian SMEs (Vol. 5, pp. 151–160).

 

Gates. L. P. (2010). Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios : An 

Integrated Strategic Planning Framework.

 

Grunert K. G., & Ellegaard. C. (1992). The Concept of Key Success Factors : Theory and Method 

Charlotte Ellegaard Project no 15 Executive Summary, (4).

 

Hafizuddin, M. (2019, September 10). 4 Persoalan Isu Kempen ‘Buy Muslim First’. Pertubuhan     

Ikram     Malaysia.     Dicapai     daripada 

https://www.ikram.org.my/berita/artikel/item/3756-4-persoalan-isu-kempen- buy-muslim-first.html

 

Hamed, A. B. (2006). Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok : Penerbit Universiti 

Utara Malaysia.

 

Hanapi, M. S. (2012). Pembentukan Tasawur dan Kesan terhadap Pembangunan Tradisi Keilmuan Islam The 

Formation of Islamic Worldview and Its Impact on the Tradition of Islamic Knowledge. Jurnal 

Pemikiran Islam Antarabangsa ISSN 2232-1314  Vol.  2:  (Dis)  2012.  Dicapai  pada  2018,  Mac  5  

daripada http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2016/01/5-Mohd-Shukri-Hanapi- 

IJIT-Vol-2-Dec-2012.pdf

 

Harian Metro. (2014, Disember 24). Masjid Putra Terima Pengiktirafan EKSA. Dicapai pada        2019 

       Ogos        28,        daripada 

https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2014/12/18697/masjid-putra-terima- pengiktirafan-eksa

 

Harom. N. A. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Perniagaan yang Dijalankan secara 

Kecil-kecilan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Hashom, H. (2016). Pengaruh Gaya Kepimpinan Ke Atas Orientasi Keusahawanan Dengan Prestasi 

Perniagaan Usahawan Mikro Bumiputera Di Kedah. Disertasi Sarjana, Universiti Utara Malaysia

 

Hong. T.C (2015). Hubungan Antara Tahap Keberkesanan Kerja Berpasukan Dengan Prestasi Kerja Dalam 

Kalangan Guru-guru SMJK di Daerah Manjung. Disertasi Sarjana, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Hunter, M. (2014). Entrepreneurship as a means to create Islamic economy. Economics, Management,  

and  Financial  Markets,  9(1),  75–100.  Dicapai  daripada 

http://ezproxy.usim.edu.my:2102/pqcentral/docview/1520014352/fulltextPDF/

949119ADD7214BAFPQ/18?accountid=33993

 

Husen, T., Ahmad, H., & Mood Noor, N. A. (2010). Faktor pendorong prestasi dan kemampuan bersaing 

berterusan perusahaan kecil dan sederhana dalam konteks persekitaran pasaran dinamik. Prosiding 

Perkem V , Vol. 2, pp. 114–120).

 

Hussin, F., Ali, J., & Zamzuri Noor, M. S. (2014). Kaedah Penyelidikan dan Analisis Data SPSS. 

Universiti Utara Malaysia.

 

Idris, N. A. (2013). Business Networks in Halal Food Industries in Malaysia. Jurnal Ekonomi 

Malaysia 47(1) 2013 87 – 98. Dicapai pada 2018 April 20 daripada 

http://journalarticle.ukm.my/8092/1/5575-13417-1-SM.pdf

 

Idris, N. A., & Shahadan, F. (2009). Analisis Sistem Kualiti Dalam Konteks Status dan Prestasi : 

Kajian Kes Industri Kecil Dan Sederhana Aas Tani. Prosiding PERKEM iv (Vol. 2, pp. 2–4).

 

Ilias, K. (2012). Kesejahteraan Sekolah dan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Berasrama Penuh 

(SBP) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Ismail, A. M. (2018. Mac 1). Urus Tadbir Masjid Secara Berkesan. Jauhar : Jilid 2:Bil. Ms:40-45.    

           Dicapai               daripada 

http://journal.kuis.edu.my/jauhar/images/artikel/jilid2bil1/8--HALIM- MOKHTAR-FPPI-KUIS.pdf

 

Jaafar, M. A. (2003). Peranan Masjid Negeri Arau, Perlis Dalam Mengubah Pemikiran Masyarakat 

Setempat. UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR.

 

Jaafar, M., Rashid, M. M., & Dahalan, N. (2015). Memperkasa daya saing destinasi warisan luar 

bandar menerusi pembangunan perniagaan mikro dan kecil : Kajian kes di Lembah Lenggong Enhancing 

the competitiveness of rural heritage tourism destination through SMEs development : The case of 

the Lenggong Val, 2(2), 43– 54.

 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2014). Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan  Ketiga) 

 2014.  Di  capai  pada  2020  jun  20  daripada 

http://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/MPPHM2014laters.pdf

 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Sabah. Mencari Yang Halal Adalah Suatu Kewajipan.   Di   capai   

pada   2020,   mac   5   daripada 

http://jakimsabah.islam.gov.my/index.php?option=com_content&view=article& 

id=84:mencari-yang-halal-adalah-suatu kewajipan&catid=32:artikel&Itemid=180&lang=ms

 

Johnes, J., Zainal Abidin, N. F., Mapjabil, J., Haron, N. I. N, Taba, S. H., & Alexander

C.C (2018). Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di Daerah Papar, Sabah. GEOGRAFIA 

OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 14 issue 1 (142-157)© 2018, e-ISSN 2680-2491.

 

Johnson. M. (2013). Critical success factors for B2B e-markets : a strategic fit perspective, 

31(6), 698 - 727. Dicapai daripada http://doi.org/10.1108/MIP-10-

2013-001

 

Kamall Khan, Y., & Mohamad Arshad, A. S. (2012). Asas Pengurusan Kewangan.

Government Publication.

 

Kasturi, N., & Badusah, J. (2017). Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Terhadap Penggunaan Pautan 

Gerbang Maya dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-VIII, 

Fakulti Pendidikan, UKM, 511- 523.

 

Konting, M. M. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kotler. P , & Armstrong. G. (2006). Principal of Marketing. Pearson Prentice Hall. 

 

Lope Phihie, Z. A., & Elias, H. (2004). Keupayaan Usahawan Bumiputera

Melaksanakan Kemahiran Keusahawanan : Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 12(1): 61-70.

http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/3454/1/Keupayaan_Usahawan_Bumiputera_ Melaksanakan_Kemahiran.pdf

 

Mad Shah, I., & Md. N. Z. (n.d.). Faktor-Faktor Kerja Berpasukan Dan Pengaruhnya Kepada Prestasi. 

Jurnal Kemanusiaan, 42–52.

 

Mahamad, Z. (2019), Modul Terapi Minda Semester 1 Edisi 2019, Perak. 

 

Mahamad, Z. (2019), Modul Terapi Minda Semester 2 Edisi 2019, Perak 

 

Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 1 Edisi 2020, Perak. 

 

Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 2 Edisi 2020, Perak. 

 

Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 3 Edisi 2020, Perak.

 

Mat Desa, S., & Sarif, S. (2013). Masjid dan aktiviti jual beli: prospek dan cabarannya. 

International  Convention  on  Islamic  Management  2013  (pp.  1–12). 

https://www.academia.edu/5913804/MASJID_DAN_AKTIVITI_JUAL_BELI_ PROSPEK_DAN_CABARANNYA

 

Maulut, M. K. (2015). Faktor-faktor Keusahawanan Yang Menyumbang Kepada Kejayaan Koperasi Kredit 

Yang Cemerlang di Malaysia. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Md Nasir, M. A. (2014). Prestasi Usahawan Islam Dalam Pengeluaran Produk Halal di Daerah Kluang, 

Johor. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Md. Yusoff, Y., & Sulaiman, M. A. (2004). Kajian tentang maklum balas masyarakat terhadap aktiviti 

Masid-Masjid Negeri di Semenanjung Malaysia. Jurnal Usuluddin, 20, 201–222.

 

Mohamad Noorzeli, N. (2014). Hubungan di antara Prestasi Perniagaan dengan Profil HRV Biofeedback 

Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia. Akademika 84(1&2)

2014:45-56. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/8282/1/7886-20514-1-PB.pdf

 

Mohamad, A. (2006). Hubungan Antara Francaisor-Francaisi di Kuala Terengganu, Terengganu. Tanjong 

malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohamad, M. H. (2009, Mac 20). Tuntutan Halalan Toyyiban Boleh Memperkasakan Ekonomi    Ummah.    

Utusan    Malaysia.    Dicapai    daripada 

http://www.ikim.gov.my/index.php/2009/03/20/tuntutan-halalan-toyyiban- 

boleh-memperkasakan-ekonomi-ummah/

 

Mohamed Hamzan, N. M. (2014). Amalan Pengurusan Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan Bumiputera di 

Daerah Kinta, Perak. Latihan Ilmiah.  Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohammat Nor, N. A. (2009). Persepsi Pelajar 3 Spi Terhadap Peranan Masjid Dari Sudut Pendidikan 

Dalam Masyarakat Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohd Kamal, M. (2017, Ogos 25). Jadikan Masjid Mesra Jemaah, Musafir. Berita harian.    Dicapai    

pada    2019,    Ogos    28,    daripada https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian- 

malaysia/20170825/page/43

 

Mohd Noh, I. (2009). Pengurusan Pemasaran. Dalam A. A. Manan (Ed.), Pengurusan Di Malaysia (2nd 

ed., pp. 237–266). Institut Terjemahan Negara Malaysia.

 

Mohd Noor, N. A., & Ismail, S. (2012). Teori Etika Pengurusan Perniagaan Berasaskan Konsep Keimanan 

Bagi Usahawan Muslim. Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan (pp. 1–18).

 

Mohd Shokory, S., Zainol, Z., & Hashim, A. (2008). Pengaruh Tahap Pendidikan dan Program Latihan 

Atas Survival Perniagaan Bumiputera. Project Report, 1–58.

 

Mohd Yusof, M. Z., Tahir, Z., Abdul Malek, J., & Salman, A. (2020). Cabaran Usahawan Muda dalam 

Perniagaan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and 

Humanities (MJSSH), Volume           5,           (12),           355-366.

https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/614

 

Mohd Zoki. M. A. (2019, November 6). Masjid di bawah JAIS wujud tadbir urus yang baik.       Sinar  

     harian.       Dicapai       daripada 

https://www.sinarharian.com.my/article/55938/EDISI/Selangor-KL/Masjid-di- bawah-

 

Mohd. Osman, M. H. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan kredit mikro di negeri 

johor. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mustafa, S. E. (2013). Media Sosial di Malaysia dan Indonesia: Penggunaaannya sebagai Alat 

Komunikasi, Kolaborasi dan Jaringan Digital (2013). Jld. 15, Bil. 2, 2013: 71–85 | Vol. 15, No. 2, 

2013: 71–85. Dicapai pada 2019, ogos 4 daripada 

https://www.researchgate.net/publication/279446268_Media_Sosial_di_Malaysi

a_dan_Indonesia_Penggunaaannya_Sebagai_alat_KomuniKasi_Kolaborasi_dan

_Jaringan_digital

 

Mustaffa, K. A. (2017). Konsep Halalan Tayyiban Dan Aplikasinya Dalam Kalangan Pengusaha Industry 

Kecil Dan Sederhana Di Selangor. Disertasi Ph.D. Universiti Malaya.

 

Mustaffa, K. A. (2019). Halalan Tayyiban Concept In Malaysia’s Food Industry. Halal Journal,       

(3),       97.       Dicapai       daripada 

http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/jurnal/8.%20DEVELOPING

%20HALALAN%20TAYYIBAN%20CONCEPT.pdf.

 

Mustaffa, N. Z., Marzuki, S. A., Tuan Azmi, S. M., Wan Mansor, W. N. N. H., Wan Yusof, W. N. S., & 

Wan Chik, W. M. Y. (2019). Kempen Buy Muslim First : Analisis Menurut Maqasid Shariah. Proceeding 

of The International Conference On Islamic Civilization And Technology Management. Dicapai daripada 

https://www.tatiuc.edu.my/assets/files/ICTM19-Papers/ICTM-23.pdf

 

Mustapen, R. N. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan Satu 

Daerah Satu Industri (SDSI) di Malaysia. Disertasi Sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

N. Utaberta, H. Othman, & M. Surat. (2010). Dokumentasi, Analisis Dan Penggunaan Hadith: Satu 

Penilaian Keatas Rekabentuk Masjid Moden Di Malaysia. Journal of Building Performance, 1(1), 29–56.

 

Nadzri, S., Md Shamsudin, S., & Muhammad Sabri, M. F. (2014). Faktor-Faktor Penyumbang Kepada 

Kejayaan Dan Kegagalan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks) Bumiputera Di Malaysia. In E- 

proceedings of the Conference on Management and Muamalah (pp. 978–983). Kolej Universiti Islam 

Antarabangsa Selangor.

 

Nasharudin, N. & Harun, H. (2010). Aspirasi Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Institusi 

Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 11–17. 

http://doi.org/10.1177/1069072710385547

 

Nik Pa, N. A. (2014). Penghasilan Disertasi Berkualiti Dalam Pendidikan Matematik.

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Nurdin, G., Geraldine K.L.C., Selvadurai, S., & Ishak, S. (2014). Hubungan sosial dan perniagaan 

kecil-kecilan di Malaysia - Tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian. GEOGRAFIA OnlineTM 

Malaysia Journal of Society and Space 10 issue 6 (206 - 218) 206 © 2014, ISSN 2180-2491. Dicapai 

daripada http://journalarticle.ukm.my/8343/1/21x.geografia-nov14-Gusniar_et_al-new- edam1.pdf

 

Omar, F. I., A. Rahim, S., & Othman. N. A. (2017). Penggunaan Internet dalam Kalangan  Usahawan  

Wanita:  Akses,  Kemahiran  dan  Motivasi.  Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication 

Jilid 33(3) 2017: 21-36. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/11411/1/17952-58941-3-PB.pdf

 

Omar, F. I., A.Rahim, S., & Salman, A. (2015). Penyertaan Digital Dan Ciri Digital

Inclusion And Entrepreneurship Characteristics In Empowering Women. Jurnal Komunikasi Malaysian 

Journal of Communication Jilid 31(1) 2015: 241-256,

31(1), 241–256.

Osman, J. (2014). Amalan Pengurusan dan Prestasi Perniagaan dalam Kalangan Peniaga-peniaga Runcit 

di Daerah Hulu Perak. Latihan Ilmiah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Osman, N. H., Othman, Z., & Taib, C. A. (2015). Pengurusan Strategik : Aplikasinya. In Institute 

for Management and Business Research (IMBRe) 2nd National Case Study  Conference  (NCSC)  (pp.  536 

 –  542).  Dicapai  daripada http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33003.13607

 

Othman, N. A., Omar, F. I., Mohamad Salleh, M. A. (2017). Keperluan Afektif Penggunaan Ict Dalam 

Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Wanita Melayu. Persidangan Pengurusan & Inovasi Penyelidikan 

Antarabangsa ke-4. Dicapai daripada  

http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2017/11/Keperluan- 

afektif-penggunaan-ICT-dalam-perniagaan-61-73.pdf

 

Othman, N. H., Attaullah, S. A., Mat Zaib, S. Z., Jin, C. W., Mohd Yusri, M., Mat Zin,

M. A., & Diyana Mahadi, N. F. (2016). The Influence of Work Experience And Education Towards 

Business Performance Among Entrepreneurs. International Conference on Accounting, Management and 

Economics (ICAME2016). Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

P.Rameli, M. F., Ab. Aziz, M. R., & Ab. Wahab, K. (2014). Etika Perniagaan Islam : Pengalaman 

Usahawan Muslim di Melaka. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM 2014), Oct. 17-19, 2014 

(Vol. 9, pp. 442–450).

 

Portal Maklumat Malaysia (2020). Demografi penduduk. Dicapai pada 2020, Ogos 4

daripada https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30114?language=my

 

Portal Rasmi Masjid Malaysia (2020). Statistik bilangan masjid dan surau di Malaysia. 

http://masjid.islam.gov.my/index.php?data=c3RhdGlzdGlrLnBocA==

 

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (2020). Pengimarahan Masjid; Kefahaman Dan Tuntutannya. 

Dicapai http://pusatislam.usm.my/index.php/aktiviti/artikel/283- 

pengimarahan-masjid-kefahaman-dan-tuntutannya

 

Quan V. Le, & Peter V. Raven. (2015). Woman Entrepreneurship In Rural Vietnam : Success And 

Motivational Factors, 49(2), 57–76.

 

Rajuddin, M. R., & Mohamad Saleh, D. (2008). Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dijalankan Oleh 

Penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan Sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang 

Pertanian. Dicapai daripada https://core.ac.uk/reader/11786070

 

Rajuddin, M. R., & Abdul Rhapar, S. (2005). Amalan Pengurusan Perniagaan Peniaga- peniaga Kedai 

Runcit Bumiputera di Luar Bandar Daerah Hilir Perak, (1998). 

http://eprints.utm.my/id/eprint/11163/1/Amalan_Pengurusan_Perniagaan_Penia

ga.pdf

 

Ramlee, S., & Berma. M (2009). “Pertanian Adalah Perniagaan” : Analisis Pengurusan Kewangan PKS 

Pertanian dan Asas Tani. Prosiding Perkem Iv, Jilid 2 (2009) 151-160      ISSN:      2231-962X.     

 Dicapai      daripada https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemIV/PERKEM2009-2-13.pdf

 

Ramli, A., Mohd Husin, F., & Ahmad Shakir, K. (n.d.). Impak Hubungan Perniagaan Ke Atas Prestasi 

Organisasi : Penelitian Ke Atas Hubungan Dan Pengaruh Hubungan  Perniagaan  Ke  Atas  Prestasi  

Operasi  Gudang  Pengilang  di Semenanjung Malaysia., 71–80.

 

Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2004). Entrepreneurial Orientation and 

Business Performance: an Assessment of Past Research and Suggestions for the Future. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 1–54. Dicapai daripada 

http://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x

 

Remly, M. R., Abdul Kadir, M. N., Othman, F., & Sabaruddin, S. A. (2019). Prinsip Al-Imarah Dalam 

Kalangan Ajk Masjid Kearah Mengimarahkan Institusi Masjid. Jurnal al-Turath; Vol. 4, No. 2; 2019 

e-ISSN 0128-0899. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/14237/1/94-193-1-SM.pdf

 

Rezaei, H. (2013) Networking And Competitiveness In Small Firm Tourism Businesses In Island 

Destinations: A Case Study Of Kampung Air Batang, Tioman Island. Disertasi Sarjana, Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Roux,  Y.,  &  Couppey,  M.  (2007).  Investigating  the  relationship  between Entrepreneurial and 

Market Orientations within French SMEs and linking it to Performance, 1–92.

 

Sahid, S. (2017). Model pemasaran keusahawanan dan impaknya terhadap prestasi perniagaan perusahaan 

kecil dan sederhana di Malaysia. Disertasi Ph.D, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Salleh, F., Yaakub, N., & Abd Ghani, M. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jualan Peniaga 

Pasar Malam. Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan.

 

Samudin. N. A. (2016) Jom Imarah Masjid. Harian Metro. Dicapai daripada 

https://www.hmetro.com.my/node/180487

 

Sari, R. N., Ainuddin, R. A., & Tengku Abdullah, T. A. (2006). Kesan Padanan antara Perakaunan 

Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma. Jurnal Pengurusan, 25.

 

Suhaimi, M. H., & Shiratuddin, N. (2013). Penggunaan Media Sosial : Elemen Keboleh lihatan Usahawan 

Industri Kecil Sederhana ( IKS ). Prosiding PERKEM Viii, Jilid 3 (2013) 1511 - 1520 ISSN: 2231-962X

 

Syed Ismail, S. H .A., Shaikh Ahmad, S. N., & Ismail, N. T. (2013). Strategic planing of Islam: The 

practice development in higher education in Malaysia [Perancangan strategik Islam: Pengamalan usaha 

perancangan pembangunan dalam pendidikan

tinggi di Malaysia]. Global Journal Al-Thaqafah, 3(1991), 107–116.

 

Terrence C. S., Sang M. L., & Sukasame, N. (2009). Critical success factors for e- commerce 

entrepreneurship : an empirical study of Thailand, 303–316. 

http://doi.org/10.1007/s11187-007-9091-9

 

Tunggak, B., Salamon, H., & Abu, B. (2011). Keperluan Latihan dan Pendidikan Berterusan ke Arah 

Pembangunan Usahawan Muslim Berteraskan Nilai Islam di Malaysia. Jurnal Teknologi, 55, 121–144.

 

Tunggak, B.,& Salamon, H. (2011). Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu- Islam Menerusi 

Pemupukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak Usaha bagi mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan 

Perindustrian. Sari- International Journal of the World and Civilisation, 29(2), 123–148.

 

Wahab, A., Idris, A., & Abdul Wahab, D. (2020). Peranan pengurusan strategik dalam pertumbuhan 

perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Malaysia, Vol. 17, No.1 (2020), 108-124. ISSN: 1823-884x

 

Wikiwand.    (2020).    Demografi    Malaysia.    Dicapai    daripada 

https://www.wikiwand.com/ms/Demografi_Malaysia

 

Woon, J. (2019, Dec 2), Kosmetik Halal Di Malaysia. Dicapai pada 2019, Februari 5 daripada 

https://www.makeoverloft.com/post/kosmetik-halal-di-malaysia

 

Yaakub, Z., & Muhd Adnan, N. A. (2018). Faktor-Faktor Kejayaan Usahawan Ikon Majlis Agama Islam 

Melaka (MAIM). Journal of Advanced Research in Social and       Behavioural       Sciences       

11,       82-93.

http://www.akademiabaru.com/doc/ARSBSV11_N1_P82_93.pdf

 

Yahaya, J., Ahmad Ibrahim, S. R., Hamdan, A. R, Deraman, A., & Yah Jusoh, Y. (2018). Jurnal 

Pengurusan 54(2018) 189 – 203. Dicapai pada 2018, Disember 22 daripada 

https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-54-16

 

Yogeswaran Vadievelu. (2015). Pengaruh Gaya Kepimpinan, Kompetensi Pengurusan dan Orientasi 

Keusahawanan Terhadap Prestasi Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) Usahawan Kaum India di 

Malaysia. Disertasi Ph.D, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Yusof, A. A. (2010). Usahawan dan Pengukuhan Jaringan Rakan Niaga. Sintok: Penerbit Universiti 

Utara Malaysia.

 

Yussof, I., Mardzuki, K., Darawi, Z & Hajinoor, M. S. (2011). Faktor Keusahawanan dan Prestasi 

Kejayaan Usahawan Melayu di Pulau Langkawi , Kedah. Prosiding Kebangsaan  Ekonomi  Malaysia  Ke  

VI,  2,  196–207.  Dicapai  daripada 

https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVI/PERKEM2011-2-4D1.pdf

 

Zainal, R. I. (2004). Amalan Komunikasi Berkesan di Kalangan Uahawan Tempatan.

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

 

Zainol, A. S., & Ramli, Z. (2019). Pengurusan Kewangan Usahawan MADA: Kajian Kes Di Kubang Pasu, 

Kedah. Jurnal Wacana Sarjana, Volume 3(4) December

2019:  1-10;  e-ISSN  2600-9501.  Dicapai  pada  2020,  Mac  8  daripada

http://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/download/290/234

 

Zainon, R., Azahar, M. A., & Muhamad, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan 

Bumiputera di Kuala Rompin, Pahang. Journal of Business Innovation Jurnal Inovasi Perniagaan Volume 

4 No. 2/2019: 79-90. Dicapai pada 2020,            jan            2            daripada

https://journal.kuim.edu.my/index.php/JBI/article/viewFile/562/471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)