UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Thang, Yin Fong
Title :Pembangunan dan penilaian Modul Bacaan Awal Menggunakan Kaedah Fonik Bahasa Melayu di Prasekolah Aliran Cina
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara
Year of Publication :2022
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai Modul Bacaan Awal Menggunakan Kaedah Fonik Bahasa Melayu di Prasekolah Aliran Cina. Modul merangkumi kemahiran menyebut dan membunyikan huruf, membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan tertutup. Pembangunan dan penilaian modul dalam kajian berlandaskan lima fasa Model ADDIE dinilai oleh tujuh orang pakar dengan soal selidik Likert empat mata. Fasa Analisis Keperluan merangkumi matlamat pengajaran, murid dan perkembangan pembelajaran. Fasa Reka Bentuk menentukan teori pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca Bahasa Melayu dengan kaedah yang mudah difahami mengikut perkembangan pembelajaran murid. Fasa Pembangunan berkemahiran membaca Bahasa Melayu yang khusus, objektif jelas, aktiviti yang bersesuaian dan pentaksiran tahap penguasaan yang boleh dicapai. Fasa Pelaksanaan terdiri daripada kesesuaian modul, kesesuaian aktiviti dan kesesuaian peruntukan masa. Fasa Penilaian untuk mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan kandungan bagi kesesuaian terhadap prasekolah, kesesuaian terhadap murid prasekolah dan kesesuaian terhadap perkembangan pembelajaran murid prasekolah. Kajian ini turut mengenal pasti pencapaian keseluruhan kemahiran membaca Bahasa Melayu bagi murid prasekolah aliran Cina dengan reka bentuk kuasi-eksperimen. Kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan masing-masing terdiri daripada 50 orang murid prasekolah aliran Cina di bawah jagaan Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM). Kumpulan rawatan menggunakan kaedah fonik manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah abjad dan kaedah gabungan bunyi kata. Analisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif. Kemahiran membaca Bahasa Melayu dalam kalangan murid prasekolah aliran Cina didapati telah meningkat sebanyak 81% pada Ujian Pasca berbanding dengan hanya 17% dalam data Ujian Pra. Kesimpulannya, modul berjaya dibangunkan dan dinilai. Modul berbentuk bahan cetakan dan perisian komputer selaku Microsoft PowerPoint dan Anyflip. Kajian ini menjelaskan bahawa kaedah fonik lebih berkesan untuk meningkatkan tahap penguasaan kemahiran membaca Bahasa Melayu bagi murid prasekolah aliran Cina.

References

Abd Wahid & Mohammad Faizal Naharuddin. (2010). Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif Teknologi Automotif: Anti-Lock Brake System (ABS). Skudai ,Johor: UTM. 

Abd. Aziz Abd. Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. 

Activities for Kindergarden Bahasa Malaysia. (2012). Kuala Lumpur: EPH Publishing (M) Sdn. Bhd. 

Abdillah Nurdin Asis. (2009). Meningkatkan Kemahiran membaca Ayat-Ayat Yang Mengandungi Perkataan Gabungan Tiga Suku Kata Terbuka KV + KV + KV. Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL, 72-78. 

Abdul Aziz Abdul Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu, Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan. 

Abdul Aziz Kulop Saad & Azlidah Ahmad. (7-9 Mei,2000). Keberkesanan Penggunaan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif Dalam Pengajaran. Seminar Pendidikan Kebangsaan. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Abdul Halim, Lilia Halim, T. Subahan, Mohd Meerah, & Kamisah Osman. (2010). Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 35 - 39. 

Abdul Jalil Othman, Normarini Norzan, Ghazali Darussalam, & Saedah Siraj. (2011). Cabaran Guru LINUS dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Jurnal Masalah Pendidikan 34, 37-51. 

Abdul Rasid Jamian. (n.d.). Permasalahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid Cina. Retrieved from https://www.academia.edu/1973832/PERMASALAHAN_PENGAJARAN_DAN_PEMBELAJARAN_BAHASA_MELAYU_DALAM_KALANGAN_MURID_CINA_Oleh_Prof_Madya_Dr_Abdul_Rasid_Bin_Jamian. 

Abdul Rasid Jamian, Norhashimah Hashim & Shamsudin Othman. (2012). Multimedia Interaktif Mempertingkatkan Pembelajaran Kemahiran membaca Murid-murid PROBIM. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM, 46-53. 

Abu Bakar Mohd Sheikh & Said Darkasi. (2019). Sifat Kesedaran Fonologi Dan Peranan Artikulasi Dalam Komunikasi Bahasa Melayu Pendidikan Awal Kanak-Kanak. 3(2)(http://sester.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/sester/issue/view/15), 41-56. 

Abu Hassan Kassim & Meor Ibrahim Kamaruddin. (2006). Ke arah Pengajaran Sains Dan Matematik Berkesan. Skudai: Penerbitan UTM. 

Adenan Ayob. (2017). Kesan Pembelajaran Menerusi Penggunaan Bahan Bacaan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 6,, 1-17. 

Adli Aziz Abdilah. (2012). Mimik Mukaku. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL (pp. 169-185). Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP KG (BM). 

Afifah Syathirah. (2012). Kecerdasan Pelbagai Dalam Kalangan Pelajar BPSP. UPM. 

Ahmad Fkrudin Mohaed Yusoff, Mohd Isa Hamzah, & Wan Norina Wan Hamat. (2014). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia Interaktif Pengurusan Jenazah Politeknik Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 5(2), 25-42. 

Aimi Najlaa Muhammad Noor & Faridah Yunus. (2017). Kualiti Aktiviti Di Prasekolah (KPM) Dari Perspektif. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 71-82. 

Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, Norkhairiah Hashim, & Chua Chy Ren. (2015). Penilaian Kualiti Modul iPBL: Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan. Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis, 1-10. 

Alison A. Carr-Chellman. (2010). Instructional Design For Teacher: Improving classroom practice. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2011 ISSN 1302-6488 Volume: 12 Number: 1 Book Review 1. 

Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015). Analisis Keperluan Terhadap Pengguna Sasaran Modul Pendekatan Berasaskan Bermain Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(1)(https://juku.um.edu.my/issue/view/1056), 1-8. 

Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015). Modul Pengajaran dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Keprofesionalan Guru Prasekolah Melaksanakan Kurikulum Berpusatkan Murid dan Berasaskan Standard. ASEAN Comparative Education Research Network Conference 2015, (pp. 277-293). Malaysia. 

Aliza Ali & Zamri Mahamod. (Mei 2016). Pembangunan Dan Kebolehgunaan Modul Berasaskan Bermain. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 16-29. 

Aliza Ali & Zamri Mahamod. (Special 2015). Development of Play-Based Instruction Module for Teaching Preschoolers" Language Skills. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(34), 110-118. 

Aliza Ali, Sharifah Nor Puteh, & Zamri Mahamod. (2018, Januari). Isu dan Kekangan Melaksanakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain dalam Pengajaran Bahasa bagi Kanak-kanak Prasekolah. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327954425_Isu_dan_kekangan_melaksanakan_pendekatan_belajar_melalui_bermain_dalam_pengajaran_bahasa_bagi_kanak-kanak_prasekolah?enrichId=rgreq-b7ddadd0633fbab36a8465762202f9c1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNzk1ND: file:///D:/User/Downloads/UNRIFullPaper.pdf 

Alizah Lambri & Zamri Mahamood. (Disember, 2019). Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar. International Journal of Education, Psychology and Counseling Volume: 4 Issues: 33, 78-94. 

Amalia Desy Puspitasari, Ruli Hafidah & Yudianto Sujana. (2016). Pengaruh Phonics Method Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Anak Kelompok B TK Aistitah Bustanul Athfal Kertonatan. Retrieved from amaliadesy@gmail.com,ruli_halfidah@yahoo.co.id,yudiantosujana@gmail.com. 

Amelia Inbam Neelagandan. (2020, Ogos 28). Perkembangan Bahasa dan Kemahiran Literasi Awal. Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/. 

Amilia Roes Vita, Ahmad Munir, & Syafiul Anam. (2019). Teaching Phonics To Kindergarten Students In International Based School. International Journal of Education and Social Science Research Vol. 2, No.06, 1-17. 

Amily L. Noltemeyer, Laurice M. Joseph, & Claire E. Kunesh. (2013). Effects of Supplemental Small Group Phonics Instruction on Kindergartens' Word Recognition Performance. Reading Improvement Vol. 50, Issue 3, 121-131. 

Amirah Abdol Rahaman, Mohd Jasmy Abd Rahman, Siti Adilah Mohd. Alias, Noraina Ayu, Roslan & Norkamaliah Daud. (22 November 2018). Aplikasi STEM Dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Di Sekolah Luar Bandar: Peluang dan Cabaran. International Conference on Education and Regional Development 2018 (ICERD 3), (pp. 1-5). Bandung, Indonesia. 

Ang Kean Hua. (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan:Satu Kajian Komprehensif. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities(MJSSH),Volume 1, Issue 4, 42-53. 

Anida Sarudin,Dahlia Janan, Zulkifli Osman, & Ahmad Khair Mohd Noor. (2016). Penguasaan Bahasa Melayu Kanak-kanak Prasekolah Berdasarkan Inventori Penilaian Kemahiran Terancang. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 93-106. 

Anuar Ahmad & Nelson Jinggan. (April 2015). Pengaruh Kompetensi Kemahiran Guru Dalam Pengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1-11. 

Aspalaila Ramli & Maslinda Mahmud. (2006). Meningkatkan Kemahiran Murid Membaca Ayat-ayat Yang Mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku Kata Terbuka dan Tertutup KV+KV. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor. 

Atan Long. (1982). Pedagogi: Kaedah Am Mengajar. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 

Azizah Zain. (2010). Penggunaan Bacaan Berulang Dapat Mempertingkatkan Kelancaran Dan Kefahaman Dalam Kalangan Kanak-kanakan Prasekolah. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education, Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, (pp. 312-320). 

Azizi Ahmad. (2010). Pentaksiran pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon, & Abdul Rahim Hamdan. (2007). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2011). Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 1, Program LINUS Tahap Satu, Sekolah Rendah. Selangor: Percetakan Info Meditasi Sdn.Bhd. 

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (November 2016). Buku Panduan Guru, Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan semakan 2017. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Bahagian Pendidikan Khas. (2012). Buku Panduan Malaysia Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Program Pemulihan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Bahagian Perkembangan Kurikulum. (2011). Rancangan Pelajaran Tahunan Prasekolah: Mengikut Sukatan Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Public Education Supplies Sdn.Bhd. 

Baharuddin Aris, Rio Sumarini Shariffudin & Manimegalai Subramaniam. (2002). In Reka Bentuk Perisian Multimedia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. 

Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, & Manimegalai Subramaniam. (2002). Rekabentuk Perisian Multimedia. Skudai, Johor: UTM. 

Beattie, E.D. & Preson, N.R. (1990). Selecting Micro Computer Ccourseware. Review of Education Research 49 (3), 70-71. 

Body, W. (1989). A Language to Read and Write. London: Longman. 

Bullock, A. (1975). A Language for Life. London: HMSO. 

Chau Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan. Malaysia: McGrawhill Education. 

Che Nidzam Che Ahmad, Noraini Mohamed Noh, Mazlini Adnan, Marzita Putih, & Mohd Hairy Ibrahim. (2016, Februari 22). Pengaruh Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Terhadap Tahap Keselesaan Pengajaran dan Pembelajaran. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/294886469_Pengaruh_Persekitaran_Fizikal_Bilik_Darjah_Terhadap_Tahap_Keselesaan_Pengajaran_Dan_Pembelajaran. 

Chee Sook Ching, Mahzab Arshad, & Adenan Ayod. (2018, Mac 2018). Penilaian Semula Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pembacaan Awal. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3 Issues:10 (March, 2018) pp.01-8, 1-8. 

Chee, J., Mariani, M. N., Othman, A. J., & Nor Mashitah, M. R. (2017). Understanding the content pedagogical knowledge among preschool teachers and application of developmentally appropriate practices in teaching. Retrieved from International Journal of Advanced and Applied Sciences.: https://doi.org/10.21833/ijaas.2017.03.023 

Chew Fong Peng & Dewih Haris. (06 April 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian literasi Bahasa Melayu murid tahun 4 dalam kemahiran menulis. Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 1-19. 

Chew Fong Peng. (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid Cina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEL), ISSN: 2180-4842. Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016): 10-22, 10-22. 

Chua Tee Tee & Koh Bo Boon. (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Buku 2. Asas Statistik Penyelidikan. Mc Graw Hill. 

Chua Yan Piaw. (2012). Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan (Edisi 2). Shah Alam: McGraw-Hill (Malaysia). 

Cikgu Asma. (2012, November 20). Matlamat Pendidikan Prasekolah. Retrieved Disember 2018, 12, from http://nurasmaghazali.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html. 

Cikgu Wan Dhia. (2011, Julai 20). Pengajaran dan Pembelajaran Melayu serta Informati Kaunseling. Retrieved from http://cikguwandhia.blogspot.com/2011/07/reka-bentuk-pengajaran.html 

Cikgu Zaki. (2015, November). Teori Kecerdasan Pelbagai. Retrieved from https://cikgu-zaki.blogspot.com/2012/06/teori-kecerdasan-pelbagai.html. 

Cohen L., Manion L. & Morrison K. (2000). Research Methods in Education. London: Routledge Falmer. 

Cohen, V. L. & Cowen, J. E. (2008). Literacy for Children Inan Information Age: Teaching Reading, Writing and Thinking. Canada: Thomas Wadsworth. 

Dayang Norhafizah. (2012). Latih Tubi Bacaan dalam Membantu Murid Pemulihan Menguasai Kemahiran Huruf Vokal Awalan. Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Pemulihan, 153-167. 

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2019). Retrieved from https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=modul&d=175768&: https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=modul&d=175768& 

Dick, W. & Reiser, R.A. (1989). In Planning Effective Instruction (p. 136). N.J.: Prentice Hall: Englewood Cliffs. 

Ehri, L. C. (2005 9(2)). Learning to Read Words: Theory, Finding, and Issues: Scientific Studies of Reading. 167-188. 

Elsa Hanna Muhammad & Abdul Halim Ismail. (2013). Meningkatkan Kelancaran dan Penguasaan Membaca bagi Kemahiran KVK+KV+KVK dengan menggunakan Teknik Permainan Pijak Baca. Seminar Penyelidikan Tindakan PISMP 2013.  

Endah Arnitasari & Hanif Al Fatta. (Jun, 2010). Aplikasi Multimedia Interaktif Pembelajaran IPA Untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Procedia-Social and Behavioral Sciences 134 (2014), 399-407. 

Enos Lolang. (2014). Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif. Retrieved from http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/index:  

Essa, E. L. (2003). Early Childhood Education. Australia: Thomson Delmar Trading. 

Faezah Abd. Ghania & Mazlan Arisa. (2012). Pembinaan, Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Kemahiran Mengawal Stress Kehidupan Guru. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 58, 45–50. 

Faizah Ja'apar. (2017). Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk) Daerah Pontian. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 

Faizah Ja'apar. (2017). Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9573/1/FAIZAH_JA%E2%80%99APAR.pdf. 

Farhana Abdullah Asuhaimi, Amalia Ahmad, Helyawati Baharuddin, & Shakirah Mohd Sofi. (7 Ogos 2018). Kajian Awal Penggunaan Teknik Fonik Dalam Pembangunan Aplikasi Mobil: Bacalah Sayang. International Research Management & Innovation Conference, (pp. 1-10). Putrajaya. 

Fariza Khalid. ( 2019, Oktober 28). https://www.farizakhalid.com/gb6013-research-methods/etika. Retrieved Februari 4, 2021, from Etika Dalam Penyelidikan. 

Flynn, J. L. (1992). Cooperative Learning and Gagné's Events of Instruction: A Syncretic View. Educational Technology. 32(10)(http://www.jstor.org/stable/44427642), 53-60. 

Gagné, R.M. & Driscoll, M.P. (1988). Essentials of learning for instruction. New Jersey: Prentice Hall Inc. 

George Morrison. (2012). Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini: Edisi Lima. Jakarta: PT. Indeks Jakarta. 

Ghulam Shabiralyani, Khuram Shahzad Hasan, Naqvi Hamad, & Nadeem Iqbal. (2015). Impact of Visual Aids in Enhancing the Learning Process Case Research: District Dera Ghazi Khan. Journal of Education and Practice Vol.6, No.19,(ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)). 

Greaney, Keith,Arrow, & Alison. (2012). Phonological-based assessment and teaching within a first year reading program in New Zealand. Australian Journal of Language and Literacy . https://www.thefreelibrary.com/Phonological-based+assessment+and+teaching+within+a+first+year...-a0279889947. 

H.M.Hassan, A. J. (1996). Peranan Multimedia Dalam Menghadapi Cabaran Perubahan Pengajaran Dalam Masyarakat Pelajar Bermultimedia. Prosiding Sebangsaan Pendidikan Negara Abad ke-21. 

Habibah @ Artini Ramlie, Norshahrul Marzuki Mohd Nor, Wan Muna Ruzanna Wan Mohd, & Saifulazy Mokhtar. (2020). Analisis Kandungan Kemahiran Bahasa Melayu Dalam Kurikulum Prasekolah Di Malaysia. PENDATA Journal of Malay Language, Education and Literature, 46-67. 

Habibah Mohd. Samin & Hasnah Awang. (2010). Revisi Bahasa Melayu akademik 1 untuk PISMP. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 

Hanifah Sabin, Vincent Pang & Muhammad Idris Bullare@Bahari. (2019). Modul Membaca Awal Prasekolah menggunakan Nyanyian berasaskan Teori Psikolinguistik Kognitif dan Aplikasi Kaedah Belajar melalui Bermain. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 45-48. 

Hanifah Sabin, Vincent Pang,& Muhammad Idris Bullare@Bahari. (2019). Modul Membaca Awal Prasekolah Menggunakan Nyanyian Berasaskan Teori Psikolinguistik Kognitif dan Aplikasi Kaedah Belajar melalui Bermain. Jurnal Pendidikan Malaysia 44(1), 45-58. 

Hanizah Abdul Bahar. (2010). Penggunaan dan Integrasi Muzik dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Prasekolah Seri Mawar, Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh: satu kajian kes. Tanjong Malim: Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Hanna Onyi Yusuf & Agnes Ovayioza Enesi. (2012). Using Sound in Teaching Reading in Early Childhood Education. Journal of Language Teaching and Research, 3 (4), 660-666. 

Hannafin, M. &. (1988). The design, development and evaluation of instructional software. New York: Macmillan Publishing Company. 

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning, 7th ed. Columbus: Merrill Prentice Hall. 

Huanhuan Ren & Chi Ma. (2016). The Impact of Phonics Instruction on Pre-school Learners" Development in English Language Course . Advances in Computer Science Research, volume 59, 674-679. 

Husin Fateh Din, Nazariyah Sani, Mastura Mohamed Berawi, & Siti Idrus. (2011). Literasi Bahasa Melayu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. 

Irnihajiahmad. (2017, Oktober 23). Kerangka Konseptual Kajian. Retrieved from https://www.scribd.com/document/362333457/Kerangka-Konseptual-Kajian:  

Isahak Haron. (2011). Kaedah Mengajar Literasi (Awal Membaca dan Menulis) Bahasa Melayu dengan Tumpuan kepada Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Ishak Haron. (2003). Bahasa Malaysia 1. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. 

Ishal Ramly. (2005). Pengajaran Kemahiran Berbahasa Menulis dan Literasi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. 

Iwan Falahudin. (Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014). Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 104-117. 

Jain Chee. (2015). The Preschool Curriculum Implementation Versus Problems. Retrieved from http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/42862/1.pdf. 

Jamaludin Ahmad & Sidek Mohd Noah. (2001). Pendekatan Alternatif Menentukan Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Program Maju Diri, Jabatan Pendidikan Selangor. Jurnal PERKAMA. 9, 97–118. 

Jamariah Muhamad & Loy Chee Luen. (2017). Pembangunan Dan Kesahan Modul Pergerakan Kreatif Dalam Elemen Drama (PETIF-MA) Bagi Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2017 Special Issue, (ISSN 2289-3032 / eISSN 2550-178X), 67-78. 

Jamila K.A. Mohd Kutty, Mohd Hanafi Mohd Yasin & Rosadah Abd Majid. (2012). Pelaksanaan Pengajaran Kemahiran membaca dan Menulis Dalam Bahasa Melayu bagi Murid Prasekolah Bermasalah Pendengaran. Jurnal Pendidikan Melayu, 111-127. 

Jas Laile Suzana. (2002). Psikologi Kanak-Kanak dan Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Jason L. Anthony, Jeffrey M. Williams, Renee McDonald, & David J. Francis. (2007). Phonological processing and emergent literacy in younger and older preschool children. Ann. of Dyslexia 57, 113. 

Jemaah Nazir Jaminan Kualiti. (2014). Laporan Pemeriksaan Kebangsaan Pendidikan Prasekolah.  

Johari Hassan & Nur Aimi Mohd Idrus. (2011). Kecerdasan Pelbagai Di kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Serta Strategi Pengajaran Yang Digunakan Untuk Mengajar Kanak-Kanak Prasekolah. Suatu Kajian Kes. Journal of Science & Mathematics Education, 1-8. 

Juppri Bacotang & Zainiah Mohamed Isa. (2016). Pembangunan Modul Literasi Awal(Modul Lit-A) Untuk Kanak-Kanak Taska. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 5, 30-48. 

Juppri Bacotang. (2017). Pembangunan dan Kebolehgunaan Indikator Kemahiran Literasi Awal Kanak-kanak. Tanjong Malim: UPSI (tesis Phd tidak diterbitkan). 

Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustafa, Mahzan Arshad, & Ainon Omar. (2017). Kesahan Kandungan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) untuk Kanak-kanak berumur 2+ hingga 4+ Tahun. Proceedings of the International Conference on the Teaching and Learning of Languages (ICTLL) 2017, 238-254. 

Juppri Bacotang, Zainiah Mohd Isa, Mazlina Che Mustafa, & Mahzan Arshad & Ainon Omar. (2016). Aplikasi Model ADDIE Dalam Pembangunan Modul Literasi Awal (Modul Kit-A) Untuk Awal Kanak-kanak. JPBU Edisi Khas, 1-10. 

Juppri Bacotong. (2014). Pelaksanaan Kajian Kuasi-Eksperimen Untuk Mengenal Pasti Tahap Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak Taska. International Language Conference (ILC) 2014, 1-20. 

Jyh Wee Sew. (1999 Mac). Minda Bacaan: Fonik atau Menyeluruh? Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka, 236. 

Kamalawati Dolhan, Dyg Putri Awg Mahbi, & Yusop Malie. (2019). Meningkatkan Kemahiran Mengenal Huruf Dalam Kalangan Murid-murid Prasekolah Di Sekolah Berdasarkan Pendekatan Gambaran Visual. Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE) Vol. 2, 9-20. 

Kamaruddin Husin. (1994). Pedagogi Bahasa (Edisi ke-7). Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia. 

Kamarudin Husin & Siti Abdul Aziz. (1998). Pengajian Melayu 5 dan 6: Pemulihan dan Pengayaan, Pengurusan Sumber Budaya dan Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 

Kamarudin Husin. (1998). Pedagogi Bahasa: Perkaedahan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. 

Kamisah Buang & Rohaty @ Rohatiah Mohd Majzub. (2012). Pembangunan Dan Pengujian Modul Intervensi Membaca Bahasa Melayu Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 1, 65-86. 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2016). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Pusat Pembangunan Kurikulum. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010). Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Pembangunan Kurikulum. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Buku Penerangan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Kspk) (Semakan 2017). 

Khairuddin Mohamad. (2011). Literasi Bahasa Melayu. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. 

Khairuddin Nisa. (n.d.). Rekabentuk Instruksional Berdasarkan Model ADDIE : Analisis Kajian di Emporia State University Korea Selatan dan Universiti Teknologi Malaysia. Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Kjeldsen, A. C., Niemi. P., & Olofsson. A. (2003 Vol.13). Training Phonological Awareness in Kindergarten Level Children: Consistency is More Important than Quantity. The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 349-365. 

Laura R. Shapiro & Jonathan Solity. (2008). Delivering Phonological and Phonics Training Within Whole-Class Teaching. British Journal of Educational Psychology, 78, 597-620. 

Lonigan, C. J., Burgess, S. R., & Anthony, J. L. (2000 Sep,36(5)). Development of emergent literacy and early reading skills in preschool children: evidence from a latent-variable longitudinal study. Developmental Psychology, 598-613. 

Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl. (2001). A Taxonomy for learning, Teaching and Assesing: A Revision of Bloom;s Taxonomy of Educational Objektif. New York: Longman. 

Mahzan Arshad. (2008). Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Strategi Perancangan dan Pelaksanaan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. 

Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan Literasi Awal Kanak-Kanak: Teori dan Amali. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Mamahani. (2010, 4 20). http://mahanisulaiman.blogspot.com/2010/04/isu-dan-cabaran-pengintegrasian.html. Retrieved Ogos 2019, 4, from Isu Dan Cabaran Pengintegrasian Teknologi Dalam Pendidikan: http://mahanisulaiman.blogspot.com/2010/04/isu-dan-cabaran-pengintegrasian.html 

Manisaj Mohd Ali & Muhd Nazeri Saiden. (2015). The Use of Reading Materials For Children With Reading Difficulties. Procedia Social and Behavioural Sciences 191, pp. 2631-2633. 

Mariani Md Nor. (2006). Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Masalah Pendidikan, 81-90. 

Mark Smith. (2011). Issues for Teaching Phonics in a Multilingual Context: A Brunei Perspective. South East Asia: A Multidisciplinary Journal, Vol 11, 2011. © FASS, UBD, 1-15. 

Marohaini Yusoff. (1989). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur: Karya Bistari. 

Mastura Abdul Razak, Rozita Radhiah Said, & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2021). Analisis Penulisan Objektif Menggunakan Konsep “SMART” dalam Rancangan Pelajaran Harian Bakal Guru BPBM bagi Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. International Journal of Education and Training (InjET) 7(2): November: 1-12 (2021), 1-12. 

Maszuraini Miswan, Hamedi Adenan, & Norhazalen Saad. (2014). Pembangunan Aplikasi IPAD untuk Pendidikan Kanak-kanak. Conference Proceeding:1 st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA2014).  

McGriff, S. J. (2000). Instructional Systems. In College of Education. Penn State University. 

Md Jais Ismail, Rorlinda Yusuf, & Loo Fung Chiat. (November 2018). Aktiviti Muzikal Yang Sesuai Dijalankan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Murid-Murid Pintar dan Berbakat di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 30-40. 

Md Noor Saper, Nurul Ain Mohd Daud, & Norazani Ahmad. (2016). Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul I-Sc (Islamic Spiritual Counseling) ke atas Pelajar Bermasalah Tingkah Laku. International Journal of Islamic Thought Vol 9, 32-43. 

Megat Zakaria, M. A. (2010). Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Topik Bulatan Matematik Tingkatan 2 Berasaskan Teori Konstruktivisme. Fakulti Pendidikan,UTM (Unpublished), 1-5. 

Melvina Chung Hui Ching, Norazah Mohd Nordin, Jamaludin Badusah, & Nawal Mustafa. (2016). Analisis Keperluan Terhadap Pembangunan M-Edutainment Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Retrieved Ogos 22, 2020, from https://sted18.files.wordpress.com/2016/12/2-18-melvina-chung-hui-ching-norazah-mohd-nordin-jamaludin-badusah-nawal-mustafa.pdf. 

Modul Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK D2033 Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. (2018). Cyberjaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Mohamad Aiman Abdullah. (n.d.). Ciri ciri utama reka bentuk instruksional dan pembangunan instruksional. Retrieved from https://independent.academia.edu/aimanabdullah22?swp=tc-au-37854885. 

Mohamad Najib Abdul Ghafar. (2011). Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Press. 

Mohamed Ayob Sukani & Arfah Abd Karim. (2019). Kompetensi Pengajaran Guru Bahasa Melayu Prasekolah Pendidikan Khas Dari Perspektif Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM). Proceedings: International Conference on Early Childhood Development (ICECD), 97-104. 

Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Md. Noor Saper, Samsiah Jais, Aslina Ahmad, & Nurul Yakin. (2014). Pembinaan Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Transformasi Ehsan Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan. Sabak Bernam: Geran Penyelidikan MAIS. 

Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah, & Leow Tze Wei. (2017). Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Penilaian Kendiri Pembelajaran Geometri Tingkatan Satu. Malaysian Journal of Learning and Instruction: Vol. 14 No. 1 (2017), 211-265. 

Mohd Majid Konting. (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Mohd Nazri Abdul Rahman & Wan Nurul Baizura Wan Mohamad Noor. (Julai 2018). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017: Retrospeksi  Guru. JURNAL KEPIMPINAN PENDIDIKAN, Bil. 5, Isu 3, 59-71. 

Mohd Sahandri Gani Hamzah, Laily Paim, Sharifah Azizah Haron, & Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah. (2013). Buku Panduan Pembinaan Instrumen “ Anda dan Kepenggunaan”. Tanjung Malim, Perak: Emeritus Publications. 

Mohd. Hanafi Mohd Yasin, Hasnah Toran, Mohd Mokhtar Tahar, Sazali Abd. Hamid, Nik Azhar Nik Abd Rahman, Zawawi Zahari, Aziz Jantan, Bahari Abu Bakar, & Azman Nordin. (2007). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Murid-murid Pemulihan Khas. Majlis Guru Pendidikan Khas. Johor Bahru. 

Mohd. Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Mok Soon Sang. (1990). Pemulihan, Pengayaan dan Isi Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. 

Morrison, G. S. (2017). Fundamentals of early childhood education. (8thed.). United States: Pearson Merill Prenticer Hall. 

Muhammad Al Afzan Ali Husin. (2018, Januari 21). Kepentingan Menguasai Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Kepada Guru. Retrieved from Pengetahuan Menjangkau Sempadan: https://cikguafzan96.blogspot.com/ 

Muhammad Al Afzan Ali Hussin. (2018, April 30). Kaedah Pengajaran Kemahiran membaca. Retrieved Mei 5, 2019, from https://cikguafzan96.blogspot.com/2018/04/kaedah-pengajaran-kemahiran-membaca.html 

Muhammad Saiful Haq Hussin. (n.d.). Multimedia: Pengajaran Asas Bacaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kedua. Retrieved Ogos 3, 2018, from https://umexpert.um.edu.my/public_view.php?type=publication&row=NjU0ODk%3D 

Munir & Halimah Badioze Zaman. (1999). Aplikasi Multimedia Dalam Pendidikan. Jurnal Bahagian Teknologi Pendidikan Bil.1. 

Munir & Halimah Badioze Zaman. (April 1999). Meningkatkan Kreativitas Berbahasa Bagi Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Dewan Bahasa 43:4. 

Munir. (2001). Pembangunan Dan Keberkesanan Pakej Multimedia Dalam Pendidikan Untuk Memotivasikan Literasi (Mel) Di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Bangi: FTSM,Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Naimah Yusoff & Asry Yusoff. (2012). Mari Membaca 1 (Cetakan Kedua). Sarawak: Sunshine Master Care Sdn. Bhd. 

Naimah Yussof, Nor Hashimah Hashim, & Hashim Othman. (2011). Kemahiran Bacaan Awal Bahasa Melayu Prasekolah. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. 

Nani Menon & Rohani Abdullah. (2007). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Pra-sekolah. Selangor: PTS Professional. 

Nanysuryati Baba & Aliza Alias. (2018, April 20). Meningkatkan Kemahiran membaca Murid-Murid Prasekolah Melalui Pendekatan Belajar Sambil Belajar. Retrieved from https://icge.unespadang.ac.id/asset/file/files/icge%20IV/IV/Untitled_82.pdf. 

Ni Luh Putu Ekayani. (March 2017). Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Retrieved from file:///D:/jurnal/12.NiLuhPutuEkayani.Artikel%20PENTING%20MEDIA.pdf 

Nik Eliani Nik Nawi & Othman Ahamad. (2005). Bacalah Anakku. Kota Bharu: One-Stop Language & Computer Consultancy. 

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2005). Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Bahasa. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Nina Nurdiani. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. ComTech Vol. 5 No. 2, 1110-1118. 

Noor Aini Ahmad & Nur Liyana Abd. Latiff. (Mei 2015). Belajar Kemahiran Mengenal Huruf Menggunakan Aktiviti Membentuk Doh. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Vol. 5, Bil. 1, 71-80. 

Noor Azlan Ahmad Zanzali & Nurdalina Daud. (2010). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Kalangan Guru Pelatih UTM Yang Mengajar Mata Pelajaran Matematik. Retrieved from https://core.ac.uk/display/11785644?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1: https://core.ac.uk/reader/11785644 

Nooraini Sulaiman, Azami Zaharim, Khairul Anwar Mastor, & Hassan Basri. (2017, Julai 2). Pembinaan Instrumen Kepatuhan Jurutera Terhadap Aspek Etika Dalam Profesion Kejuruteraan. Retrieved from https://journal.utem.edu.my/index.php/jhcd/article/view/3201/2308: E-ISSN: 2289-8115 ISSN: 1985-7012 Vol. 10 No. 2 

Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah. (2003). Panduan Pendidikan Prasekolah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. 

NoraffandyYahaya & Rohana Mat Idris. (n.d.). Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Garis Lulus Matematik Tingkatan Empat. Retrieved from http://eprints.utm.my/id/eprint/10734/1/PEMBANGUNAN_PERISIAN_PEMBELAJARAN_BERBANTUKAN_KOMPUTER.pdf. 

Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim, & Rosnah Ahmad Zain. (2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. 

Noratiqah Satari, Hasnah Toran, & Suziyani Mohamed. (2017). Aplikasi Modul Membaca Fonik Khas Dalam Kalangan Murid Yang Mengalami Autisme. Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risale-I Nur(SPRiN2017), 558-562. 

Norbaizura Nordin. (2019). Merekabentuk Dan Pembangunan Pembelajaran Multimedia Fizik 1. International Journal of Heritage, Art and Multimedia, 108-123. 

Norhazizi Lebai Long & Ramlee Mustapha. (2019). Analisis Taksonomi Bloom Dalam Penilaian Vokasional: Pembangunan Suatu Taksonomi Baharu Menggunakan Teknik Delphi. Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis, 65-75. 

Norismayanti Aida & Anida Sarudin. (2013). Amalan Guru dan Aspek Penguasaan Ilmu Linguistik dalam kalangan guru Bahasa Melayu di Perak. Jurnal Pendeta, 116-140. 

Norlia Harun & Faizah A. Ghani. (2016). Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Amalan Belajar Pelajar Berpencapaian Rendah Sekolah Berasrama Penuh. Jurnal Kemanusiaan Vol. 25, Iss. 3, 40-52. 

Norlieza Ahmad & Fadial Jamaludin. (2019). Penerapan Kaedah Fonetik Dalam Meningkatkan Kemahiran membaca Murid. Seminar Bahasa Melayu 2019 (pp. 221-233). Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura. 

Nurul Fatiha. (2008). Ciri-ciri Video Pembelajaran Yang Berkesan Serta Peranannya Dalam Pendidikan. Serdang : Universiti Putra Malaysia. 

Nurul Haniza Samsudin. (2017). Penggunaan Kit Asas Membaca Bahasa Melayu Untuk Kanak-kanak Pemulihan. Kuala Lumpur: (tesis Phd Universiti Malaysia tidak diterbitkan). 

Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, & Salinah Ja"afar. (2017). Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak Pemulihan Khas: Pembinaan Bahan Bantu Mengajar. Jurnal Pengajian Melayu / Journal Of Malay Studies (JOMAS), 28(1), 164-193. 

Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid,& Nur Azimah Mohd Bukhari. (2018). Pembelajaran Bahasa Kanak-kanak Pemulihan Khas. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. 

Nurulhuda Mohd Sukri. (2013). Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Di Kolej Vokasional. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia. 

Othman Lebar. (2014). Penyelidikan Kualitatif:Pengenalan Kepada Teori dan Metode. Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Patricia Antai Robin, Mahizer Hamzah & Madeline Pandang. (2020). Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu Kanak-kanak Iban Melalui Lagu Didi & Friends. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Special Issue), Vol. 9, 41-51. 

Peter Airasian L. R. Gay. (2003). Education Research: Competencies for Analysis and Applications (7th Edition). Colombus: Ohio: Merill Prentice Hall. 

Phajane, M. H. (Jun 2014 ). Introducing Beginning Reading Using Phonics Approach . Journal of Social Sciences Vol 5 No 10 , 477-483. 

Podhajski, Mather, Nathan, & Sammons. (2015). Professional Development In Scientifically Based Reading Instruction: Teacher Knowledge And Reading Outcomes. Journal of Learning Disabilities, 42(5),, 403–417. 

Qais Faryadi. (2006). Bye, bye verbal-only method of learning: Welcome Interactive Multimedia. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED494427.pdf. 

Raminah Sabrah & Rahim Syam. (1985). Kaedah Pengajian Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 

Ramlah Jantan, Nor Afni Resad, & Siti Fatimah Az-Zahra Mohd. Fauzi. (2016). Aktiviti Didik Hibur Dalam Kalangan Guru Prasekolah Di Daerah Gombak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 5, 19-29. 

Ramlee Ismail, Jamal@Nordun Yunus, & Marinah Awang. (2016). Analisis Data & Pelaporan dengan Menggunakan SPSS. Tanjong Malin, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Rashidah Elias, Mahizer Hamzah, & Mahani Razali. (2017). Kesesuaian Pembangunan KitAB Cerdas Untuk Kemahiran Bacaan Awal Kanak-kanak Taska. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2017 Special Issue, ISSN 2289-3032 / eISSN 2550-178X), 32-47. 

Rawaida Ibrahim. (2016, Disember 14). Persampelan Bukan Kebarangkalian. Retrieved from https://prezi.com/hkyisogt7lwy/persampelan-bukan-kebarangkalian/. 

Reading, S. & Dauren, D. V. (2007). Phonemic Awareness:When and How Much To Teach: Reading Research and Instruction. Spring Vol. 46, No. 3. 

Rio Sumarni Shariffudin, Abd Hafidz Omar, & Dayang Tiawa Awang Hamid. (19-21 October 2003). Reka Bentuk dan Keberkesanan Perisian Multimedia Membaca-Faham Berasaskan Gambaran Visual Bagi Kanak-kanak Prasekolah. Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan (p. Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan). Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished): Unpublished. 

Rohani Abdullah, Mohd Sharani Ahmad, & Nani Menon. (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. 

Rohaty Mohd Majzub. (2003). Pendidikan prasekolah: Cabaran kualiti. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Roslan Chin & Nurahimah Yusoff. (2017). Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Untuk Menguasai Kemahiran membaca Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas. Proceedings of ICSoTL, ISBN:978-983-42061-4-7, pp. 27-38. 

Roslin Francis, Adenan Ayob, & Azizah Zain. (September 2019). Kebolehan Menyebut Huruf dan Membaca Suku Kata Murid Prasekolah Berasaskan Modul Baca-Tulis Bahasa Melayu Digital. Jurnal Kesusasteraan, Linguistik dan Pendidikan (JKELIP) Vol:2, 1-12. 

Rosmah Abd. Ghani & Mariani Md Nor. (2014, Disember). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan oleh Guru Prasekolah. Jurnal Peradaban, 40-68. 

Rossett, A. (1987). Training Needs Assessment . Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. 

Rusell, J. (1974). Modular Instruction: A Guide to the Design, Selection, Utilization and Evaluation of Modular Materials. United States: Publishing Company. 

Saedah Siraj, Norlidah Alias, Dorothy DeWitt, & Zaharah Hussin. (2013). Design and developmental research: Emergent trends in educational research. Kuala Lumpur: Pearson, Malaysia. 

Saifolrudin Khalid Mahzan & Mohamad Khairi Othman. (2019). Pembangunan Sistem Prototaip E-Pendidikan Berdasarkan Teknologi Web Di Institusi Pondok Di Kedah. International Journal of Education, Psychology and Counseling Vol:4, 1-26. 

Saturia Amiruddin, Agnis Sombuling, & Peter Voo Sui Kiong. (2014). Penilaian Kesediaan Ke Sekolah Kanak-Kanak Dan Pengaruhnya Terhadap Penyesuaian Di Sekolah. Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014, (pp. 1-8). 

Sekaran U. & Bougie R. (2010). Research Methods For Business: A Skill-Building Approach Ed-5. New York: John Wiley & Son Ltd. 

Shaharuddin Md Salleh & Siti Rohani Napiah. (2010, Oktober 26). Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Topik Pecahan Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Masteri. Retrieved from http://eprints.utm.my/id/eprint/10763/1/Pembangunan_Perisian_Pembelajaran_Berbantukan_Komputer.pdf: http://eprints.utm.my/id/eprint/10763/ 

Shahida Hassim, Chua Chu Tee, Rosadah Abdul Majid, Zalizan Mohd Jelas, & Hamizatun Akmal Md Yusof. (2012). Perkembangan Kecerdasan Emosi Kanak-kanak Prasekolah Bermasalah Pendengaran: Implikasinya Terhadap Penglibatan Ibu Bapa. http://www.ukm.my/penerbit/jademik.html, Vol 82, (No2) 2012(ISSN: 0126-5008), 137-142. 

Sharifah Nasyura Syed Asni, Haziah Sa"ari, & Azmi Ab Rahman. ([Disember, 2018). Hubungan Kecerdasan Pelbagai Guru Sains Dengan Kemahiran Berfikir Pelajar. International Journal of Education, Psychology and Counseling, Volume: 3 Issues: 21, 51-63. 

Sharifah Nor Puteh & Kamarul Azman Abd Salam. (2011). Tahap Kesediaan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Kesan Terhadap Hasil Kerja Dan Tingkah Laku Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 36(1), 25-34. 

Shariffudin, R. S. (2007). Design of Instructional Materials for Teaching and Learning Purposes: Theory into Practice. New Jersey:Pearson Education. 

Sharipah Amalhayaty Syed Ahmad. (2015). Penggunaan Kaedah Fonik Dalam Pengajaran Kemahiran Bacaan Awal Kanak-kanak Prasekolah. Tanjong Malim: tesis Ijazah Sarjana Universiti Pendidikan Sultan tidak diterbitkan. 

Sidek Mohd Noah & Jamaludin Ahmad. (2005). Pembinaan Modul: Bagaimana Membina Modul Latihan Dan Modul Akademik. Serdang: Universiti Putra Malaysia. 

Siti Azira Abd Aziz & Mohd Jasmy Abd Rahman. (2018). Perkembangan Bahasa dan Literasi Kanak-kanak Prasekolah. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018, (pp. 1013-1022). 

Siti Fatimah Ali. (2012). Kemahiran membaca Kanak-kanak Dalam Aplikasi Belajar Melalui Bermain. Pendidikan Prasekolah, 4-9. 

Siti Fauziah Mohd Amin, Sabariah Sharif, Mad Nor Madjapuni, & Muralindran Mariappan. (1 September 2020). Implementasi Model ADDIE dalam 

Pembangunan Modul Robot M-Solat. Journal of Educational Research & Indigenous Studies, 1-23. 

Siti Raihanni Selamat. (n.d.). Kajian Pengajaran: Penerapan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran Jenis-Jenis Ayat. Sekolah Menengah Katolik Hai Sing, Pusat Bahasa Melayu Singapura. 

Soto, C. J. (2018). Big Five personality traits. 

Sprague, C. (2015). Phonics. Research Starters Education, 1-7. 

Sufean Husin. (1996). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, sistem dan falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Suh, R. & Gerson V. (2013 , Vol. 46). Using Technology for Phonics Instruction in Kindergarten. Spring, no. 3. 

Sulaiman Ngah Razali. (2001). Pedagogi - Teori dan praktik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Suppiah Nachippan, Zaharah Osman, Hashimah Hussien, Norly Jamil, & Nurulhuda Md Hassan. (2017). Pengajaran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar dalam Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah. Retrieved from https://fliphtml5.com/ofswa/pcsf/basic/. 

Suraya Tarasat & Aisah Daud. (2014). Kesan Penggunaan Perisian Asas Membaca Terhadap Pencapaian Membaca Murid Peringkat Prasekolah. Procedia-Social and Behavioral Sciences 134, 399-407. 

Suraya Tarasat & Shirley O' Neill. (2012). Changing Traditional Reading Pedagogy:The Importance of Classroom Interactive Talk For Year One Malay Reader. International Journal of Pedagogies and Learning 7(3), 239-261. 

Syed Abu Bakar Ayed Akil. (1997). Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Syed Abu Bakar Syed Akil. (1994). Panduan Pengajaran Kemahiran membaca. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Sylvester Lau Yueh Wei, Alizah Lambri & Rosliah Kiting. (2020). Penguasaan kemahiran membaca Bahasa Melayu murid bukan penutur ati di Bintulu, Sarawak. EDUCATUM –Journal of Social Science (EJOSS), Vol.6 No.1, 33-42. 

Tamam Timbang, Zamri Mahamod, Nik Mohd, Rahimi Yusoff, & Jamaludin Badushah. (2010). Masalah Membaca Murid-Murid Sekolah Rendah Kerajaan di Brunei Darussalam: Satu Kajian Kes. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (2), 77-85. 

Tay Meng Guat. (2006). Pemerolehan Bahasa Kanak-Kanak: Satu Analisis Sintaksis. Jurnal Pendidikan IPBL, 7, 87-108. 

Tiong Leh Ling & Zaidatun Nasir. (2008). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran membaca Menerusi Lagu dan Muzik Berasaskan Komputer bagi murid Tahun Satu. Jurnal Penyelidikan IPBL, 8, 65-72. 

Tuckman, B. W. & Waheed, M. A. (1981). Evaluating An Individualized Science Programmed For Community College Student. Journal of Research In Science Teaching, 18, 489-495. 

Ummu Nasibah Nasohah, Muhammad Izuan Abd Gani, & Nazipah Mat Shaid @ Md Shaid. (2015, February 4-5). Model Addie Dalam Proses Reka Bentuk Modul Pengajaran: Bahasa Arab Tujuan Khas Di Universiti Sains Islam Malaysia Sebagai Contoh. Proceedings of the International Seminar on Language Teaching ISeLT 2015. 

Usha Nagasundram & Vijayaletchumy Subramaniam. (2019). Strategi Kemahiran membaca Dalam Kalangan Murid Cemerlang Dan Murid Lemah Di SJK(T) Batu Caves, Selangor. Infrastructure University Kuala Lumpur Research Journal Vol.7 No.2, 130-152. 

Walter Dick, Lou Carey, & James O. Carey. (2015). Systematic Design of Instruction, The, 8th Edition. University of South Florida: Pearson. 

Yahya Othman & Roselan Baki. (2013). Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran. http://www.academia.edu, 1-13. 

Yahya Othman. (2004). Mengajar Membaca: Teori & Aplikasi (Panduan Mengajar Membaca) Edisi ke-2. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. 

Yahya Othman, Aisah Md. Daud, Azmey Othman, Dk. Siti Ardiah Pg. Mohiddin, & Maszuraimah Muizz Sulaiman. (2012). Pelaksanaan Pengajaran Membaca Menggunakan Kaedah Fonik Peringkat Prasekolah Di Brunei. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 93-109. 

Yahya Otman. (2005). Trend Terkini Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Bentong: PTL. 

Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Sarebah Warman, & Nor Azyyati Deraman. (2017:8). Aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Terhadap Hala Tuju Kecemerlangan Bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). Jurnal Pemikir Pendidikan, 69-90. 

Yusup Hashim. (1997). Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 

Zaharah Osman. (2016). Perkembangan Emosi Kanak-kanak Menggunakan Lagu Didi & Friends. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 5, 49-60. 

Zahir Zainuddin. (18 OKTOBER 2019). Membentuk kemahiran membaca kanak-kanak. Retrieved from http://www.haluan.org.my/v3/index.php/membentuk-kemahiran-membaca-kanak-kanak.html. 

Zainiah @ Zaniah Mohamed Isa & Juppri Bacotang. (01 Disember 2014). Kemahiran Literasi Awal Bagi Kanak-kanak TASKA. Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak 2014 (pp. 1-15). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. 

Zainiah Mohamed Isa. (2005). Tahap Bacaan dan Faktor-faktor Mempengaruhinya. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Zainiah Mohamed Isa. (2010). Penggunaan Buku Cerita Bertahap Dan Kesannya Terhadap Pemunculan Literasi Kanak-Kanak. JURNAL PENDIDIKAN BITARA UPSI, VOL.3 (2010) / ISSN 1394-7176. 

Zainiah Mohamed Isa, Juppri Bacotang,& Mazlina Che Mustafa. (2018). Pencapaian Kemahiran Literasi Awal Kanak-kanak Berusia 2, 3, dan 4 Tahun. Jurnal Penyelidikan Teknokrat II, Jld. XX, (Dis)(ISSN 1511 5828), 1-11. 

Zainiah Mohd Isa & Nor Fairizan Che Husin. (2012). Kesan Bacaan Berulang Terhadap Kefahaman Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Jilid 1, 1-16. 

Zainiah Mohd Isa, Juppri Bacotang, & Che Mustafa. (2017). Kesahan Kandungan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) Pada Peringkat Kanak-kanak Berumur 2+, 3+ dan 4+ tahun. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Jilid 6, 57-68. 

Zainora Mohd@Man. (2012). Meningkatkan Kemahiran membaca Murid Tahun 5 Melalui Latih Tubi Bacaan Menggunakan Kad Suku Kata. Prosiding Seminar Penyelidikan IPBA, (pp. 44-49). 

Zamri Mahamood. (2007). Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pemerolehan Bahasa Pertama dan Kedua. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. 

Zarima Mohd Zakaria & Nik Mohd Rahimi. (Vol1/2015). Konsonan Arab Berdasarkan Konsep Ansur Maju dalam Pembelajaran Sebutan Peringkat Awal Pembelajaran. Journal of Social Science, 14-23. 

Zulkeflee Yaacob. (n.d.). Permasalahan Etika dalam Kajian Tindakan. Retrieved Februari 4, 2021, from http://ainasofiah2909.blogspot.com/: http://ainasofiah2909.blogspot.com/p/permasalahan-etika-dalam-kajian-tindakan.html 

Zulkifley Hamid. (1994). Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Zurainamar Zuki. (2012, November 13). Model ASSURE Aplikasi Dalam Rancangan Pengajaran. Retrieved Januari 20, 2021, from http://zuraina71.blogspot.com/2012/11/pembelajaran-model-assure.html. 

 

 

 

 

  

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)